การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล

1. ข้อมูลนิติบุคคลที่ต้องแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

             1.1   ชื่อ                                       
             1.2   ที่อยู่
             1.3   สภาพนิติบุคคล (เช่น การเปลี่ยนแปลงจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน)
             1.4   กรรมการ
             1.5   ผู้ถือหุ้น
2. วิธีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล
             2.1   ทำหนังสือนำส่งการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล พร้อมกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
             2.2   นำส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
             ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)


 

Download

  • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล.docx
  • แบบหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/3/2017 9:53:48 AM)