ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 18:17:35)