สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ

ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. 2551 

  สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551

สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ

ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. 2551 

สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551

สร้างโดย  - 2fellows  admin (6/8/2559 10:28:55)