สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ (1).pdf 

Create by   - admin NBTC

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-(1).pdf