สรุปผลการรับฟังความคิเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคนนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...

Download

  • 1-ร่างประกาศ-กสทช-(แก้ไข)-(1).pdf
  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-(2).pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 18:10:50)