สรุปมติที่ประชุม กทช. 1/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2548
วันพุธที่ 5 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  
1.1 ขอให้ ลทช. เร่งรัดเสนอคำสั่งที่จะต้องลงนาม
1.2 ขอให้ทำคำสั่งตั้งที่ปรึกษาประธาน (นายกำธร จันทรแสง)
ร/ก ลทช.  จะเร่งรัดเสนอให้ลงนามโดยเร็ว
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสื่อสารผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ 
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
 ไม่มี 
วาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 4.1 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแล
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:33:13 PM)