สรุปมติที่ประชุม กทช. 11/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 11/2548
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 :  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธาน
 
1. ได้รับทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคนที่สมัครใจมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน กทช. พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่ง ขณะนี้รอ กทช. ว่า จะประกาศแนวนโยบายอย่างไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วยแจ้งให้พนักงานทราบด้วย
2. เรื่องสัญลักษณ์สำนักงาน กทช. ขอให้ติดตามการดำเนินการด้วย
3. ก่อนจะถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งจะมีพิธีเปิดที่ทำการ ขอให้ปรับทาสีฟุตบาทให้เรียบร้อย รวมถึงบริเวณพื้นที่ทั่ว ๆ ไป ด้วย
4. ตามที่ได้มอบอำนาจให้พนักงานออกใบอนุญาตไปแล้วนั้น ขอให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยระมัดระวัง อย่าทำอะไรไม่ดีไม่งาม
ร/ก ลทช.  เรื่องครุฑแตรงอนเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับอาจารย์ธงทอง จันทรางศุ แล้ว ขณะนี้ส่งยกร่างหนังสือไปให้ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ บุตรี วีระไวทยะพิจารณา ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 ไม่มี
วาระที่ 3 :  เรื่องที่ค้างการพิจารณา
วาระที่ 3.1 :  แผนเลขหมายพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก
มติที่ประชุม
     
1. ชมเชยเอกสารรายงานทางเทคนิคทำได้เข้าใจง่าย
2. ขอให้จัดทำเอกสารสรุปให้ชัดเจน เปรียบเทียบสถานะเดิม และข้อเสนอที่จะจัดทำใหม่ โดยเพิ่มข้อเสนอประกอบการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจ
3. ขอให้ศึกษา กำหนดกฎเกณฑ์ วางแผน เช่น บุคคล หรือหน่วยงานใด ควรได้รับเลขหมายพิเศษ การเรียกคืนเลขหมายที่จัดสรรให้แล้วไม่ได้นำไปใช้งาน การกำหนดราคาเลขหมาย ข้อผูกพันทางกฎหมายผลกระทบด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการพาณิชย์ เป็นต้น
4. ตามที่ได้หารือกับ บมจ. ทศท อย่างไม่เป็นทางการไว้ ขอให้ทำหนังสือจากสำนักงาน กทช. ขอทราบข้อคิดเห็นจาก บมจ. ทศท อย่างเป็นทางการด้วย โดยขอให้ กทช. สุธรรมฯ ช่วยดูข้อความในหนังสือก่อนส่งออก
5. ท่านประธาน ขอให้ กทช.เหรียญชัยฯ ช่วยดูและแนะนำในเรื่องนี้ด้วย
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอใหม่
วาระที่ 4.1 : ขอรับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวาระเริ่มแรกของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติที่ประชุม
  รับทราบสรุปผลหารือ ซึ่งท่านที่ปรึกษาฯ เป็นหัวหน้าคณะเจรจากับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
วาระที่ 4.2 :  สรุปข่าวเศรษฐกิจโทรคมนาคมที่สำคัญประจำรอบสัปดาห์ (21 - 27 มกราคม 2548)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทำเอกสารรายงานให้ กทช. ทราบ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ด่วน
วาระที่ 4.3 : โครงการขอรับความช่วยเหลือจาก ITU ประจำปี ค.ศ. 2005
มติที่ประชุม
  รับทราบ
วาระที่ 4.4 : การประชุม APT Conference Preparatory Group Meeting for WRC-2007 ครั้งที่ 2 (APG 2007-2) และการประชุม APT Wireless Forum (AWF) Interim Meeting 2005
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ ลทช. ทำหนังสือแจ้งชื่อคณะผู้แทน โดยระบุระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวด 2 ข้อ 19 (2) และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะผู้แทนต่อไป
วาระที่ 5 :  เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 :  พิธีเปิดที่ทำการ กทช. วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
มติที่ประชุม
         
1. ที่ประชุมรับทราบกำหนดการพิธีเปิดที่ทำการ กทช. ตามที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไปเสนอ โดยจะเริ่มด้วยการสักการะศาลพระภูมิ เวลา 08.49 น. เป็นต้นไป
2. นิมนต์พระสงฆ์เจิม และประธานกดปุ่มเปิดป้ายชื่อที่ทำการ
3. ขอให้จัดลำดับเวลาและจำนวนแขกที่เชิญให้เหมาะสม เพื่อ กทช. จะได้มีเวลารับแขกให้ทั่วถึง
4. ขอให้จัด Cocktail และอาหารกลางวันสำหรับแขกและพนักงาน
5. ขอให้ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ และสถานที่จอดรถแขกเชิญ
วาระที่ 5.2 : (วาระจร) 1 st Phuket International ICT Conference ICT Solutions for Disaster Recovery Management and Global Warning Learning form Tsunami 17- 19 Feb. 2005 at Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa
มติที่ประชุม
  รับทราบและเห็นชอบในหลักการให้ กทช. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินการของสำนักงาน กทช. ซึ่งในขั้นต้นมี กทช. เหรียญชัยฯ กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.อาทรฯ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
วาระที่ 5.3 : (วาระจร) ขอใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระยะที่ 1
มติที่ประชุม
  รับทราบ
วาระที่ 5.4 : (วาระจร) โครงร่างการจัดทำประกาศ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานของพนักงานสำนักกฎหมาย โดยมี 6 ขั้นตอน  ดังกล่าว

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:09:56 PM)