สรุปมติที่ประชุม กทช. 12/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 12/2548
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธาน
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นจากจังหวัดชลบุรีมาพบ และแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ประสงค์ให้จัดฝึกอบรมจำนวนมาก เนื่องจากระงับมาเป็นเวลานาน ประกอบกับเหตุการณ์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบรับไปพิจารณาวางกฎกติกาด้านการจัดอบรมให้เหมาะสม ถ้ามีประโยชน์ต่อสังคมก็   ควรทำ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ อฉก. รับไปพิจารณากฎเกณฑ์ เรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ควรเร่งดำเนินการ แล้วรายงานผลให้ กทช. พิจารณาต่อไป
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ 3 : เรื่องที่ค้างพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอใหม่
วาระที่ 4.1 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547
มติที่ประชุม
  รับทราบโดยมอบหมายให้ดำเนินการ   ดังนี้
1. ให้สำนักกฎหมายพิจารณาความเหมาะสมในการลงประกาศอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และให้จัดทำเป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติไว้ด้วย
2. ให้ทุกสำนักจัดทำระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติประจำ เพื่อความสะดวกในกรณีที่มีการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนจะสามารถศึกษาและปฏิบัติงานประจำต่อไปได้
วาระที่ 4.2 : รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ MRA Capacity Building and Implementation
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ขอให้สำนักงานสรุปความคืบหน้า ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ การดำเนินการของ กทช. เกี่ยวกับ MRA ในอนาคต เพื่อเสนอ กทช. พิจารณากำหนดท่าทีของ กทช. ก่อนเสนอต่อที่ประชุม  APEC TEL WG ครั้งที่ 31 ณ กรุงเทพฯ (ระหว่าง 4- 8 เมษายน 2548)
2. เตรียมการประสานงานในกรณีที่ปรึกษาฯ จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง MRA 1 วัน ก่อนการประชุม APEC TEL WG ครั้งที่ 31
3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งของสำนักงาน กทช. ซึ่งอาจต้องมีการปรับระดับคุณภาพอุปกรณ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน และจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
4. จัดเตรียมประกาศข้อกำหนดมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม  โดยสำนักงานจะเริ่มดำเนินการในส่วนของ Wireless ก่อน และจะทำ Wireline ต่อไป
5. จัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตหน่วยตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศ
6. ประสานงานกับ TLAS และ NECTEC ถึงความพร้อมในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศ
7. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษา ดูงาน ณ PSB Test, Singapore (สท.ปท.เดิม ได้จัดตั้งงบประมาณปี 2548 เพื่อการนี้ไว้ ด้วยแล้ว)
วาระที่ 4.3 : สรุปข้อเสนอของบริษัท Telenor เรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอให้เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่าย โดยให้ กทช. เหรียญชัยฯ กทช.ประสิทธิ์ฯ และกทช.สุธรรมฯ ช่วยแนะนำภายใน 2 สัปดาห์
2. เตรียมยกร่าง TOR ในการจ้างที่ปรึกษาโดยระบุให้ที่ปรึกษา ศึกษาและเสนอวิธีแก้ปัญหา อุปสรรค ซึ่ง ปท. เคยศึกษาไว้ชั้นหนึ่งแล้ว
3. งานใดที่จะนำรายได้เข้าสำนักงาน กทช. ขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
วาระที่ 4.4 : (วาระจร) โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมในโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน
มติที่ประชุม
       
1.   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ ฉก. ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กม. พิจารณาก่อนตอบ บมจ. ทศท เนื่องจากมีทั้งประเด็นกฎหมาย และประเด็นตามความเป็นจริง
2. การระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution) ควรเริ่มกระบวนการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นกลางจริง ๆ ขอให้ กทช. เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ประธาน กทช. เพื่อดำเนินการต่อไป
วาระที่ 4.5 : (วาระจร) การติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานตามหมวด 4 มาตรา 70 - 72 ของพระราชบัญญัติองค์กร    จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543
มติที่ประชุม
     
1. ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานเร่งดำเนินการ ซึ่งสำนักงานตั้งใจจะติดต่อ TRIS ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทำการประเมินผลให้ กพร. ศึกษาเกี่ยวกับ KPI ของทุกกิจกรรม
2. ที่ประชุมมอบหมายให้ กทช. สุธรรมฯ ติดต่อหารายชื่อบริษัท หรือหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการประเมินผล และจัดทำ KPI โดยเน้นหน่วยงานที่รับประเมินผลให้รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
วาระที่ 4.6 : (วาระจร) คณะทำงานเพื่อคำนวณต้นทุนและค่าธรรมเนียมในการทดสอบและรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบว่า สำนักงานกำลังจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าว โดยจะเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ในอดีต ปท. ไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทดสอบฯ
วาระที่ 4.7 : (วาระจร) พิธีเปิดที่ทำการ กทช. วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอให้จัดเตรียมระบบจราจรให้เรียบร้อย
2. การออกบัตรเชิญขอให้ระวังชื่อและตำแหน่งของแขกผู้มีเกียรติ   ที่จะเชิญ
3. จัดเตรียมที่นั่งของแขกรับเชิญ และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับให้   เหมาะสม

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:05:53 PM)