สรุปมติที่ประชุม กทช. 13/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 13/2548
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 
2.1 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อศุกร์ที่ 21 มกราคม 2548  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยขอตัดคำออก 1 คำ ซึ่งพิมพ์เกินในหน้า 7 บรรทัดที่ 12 วาระที่ 3.2
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องค้างพิจารณา 
 ไม่มี
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอใหม่
วาระที่ 4.1 : สรุปข่าวเศรษฐกิจโทรคมนาคมที่สำคัญประจำรอบสัปดาห์ (25 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2548)
มติที่ประชุม
         
1. ที่ประชุมรับทราบสรุปข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญตามที่ ศฐ. รายงาน
2. สรุปข่าวเศรษฐกิจที่รายงานควรรวบรวมและจัดทำเป็นรูปเล่มให้ดูดี
3. ให้ บค. และทุกสำนักเร่งดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งในสำนักต่าง ๆ และการแบ่งส่วนงานภายในสำนัก และขอให้ กทช. เศรษฐพรฯ ช่วยแนะนำ
วาระที่ 4.2 : การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สำนักกฎหมายดำเนินการต่อไป
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
กทช.สุธรรมฯ
  ขอทราบความคืบหน้างานทั้งหมด 5 เรื่อง คือ เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียง เรื่องประเมินผล เรื่องตั้งคณะกรรมการประเมินผล เรื่องนโยบาย กทช. และเรื่อง CeBIT
มติที่ประชุม   รับทราบและให้สำนักงานรับไปติดตามงานต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:47:22 AM)