สรุปมติที่ประชุม กทช. 14/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14/2548
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานกรรมการ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ชาติ พ.ศ. …. ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ต่อมาได้แจ้งว่าขอเลื่อนนัดชี้แจง โดยจะแจ้งกำหนดให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม  รับทราบและขอให้สำนักงาน กทช. จัดเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงเมื่อได้รับแจ้งกำหนดในโอกาสต่อไป
วาระที่  2  :  รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2548
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2548  โดยให้แก้ไขตามที่ กทช. เหรียญชัยฯ และ กทช.เศรษฐพรฯ แนะนำ
วาระที่ 3 : เรื่องค้างการพิจารณา 
 ไม่มี
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 :  ผลการประชุมเตรียมการเรื่อง การค้าบริการและการเคลื่อนย้ายของบุคคลสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น
มติที่ประชุม
       
1. ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ยื่นข้อเสนอผูกพันเปิดเสรีบริการเสริมเท่าที่ประเทศไทยผูกพันไว้กับ WTO ในรอบอุรุกวัยในการเจรจา JTEPA ครั้งที่ 6
2. ให้ตั้งคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาการค้าบริการสาขาโทรคมนาคมทั้งกรอบพหุภาคีและทวีภาคี โดยประกอบด้วยผู้แทนด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกร เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
3. ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ตั้งคณะผู้แทนให้เหมาะสม ควรมีผู้แทนจากหลายสาขา โดย กทช. ควรมีส่วนร่วมในการอำนวยการเจรจาด้วยตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
4. ให้ กทช.สุธรรมฯ ตรวจถ้อยคำก่อนส่งกระทรวงการต่างประเทศ
วาระที่ 4.2 : การดูงานนิทรรศการ CeBIT 2005 และหน่วยงานด้านการกำกับดูแล ณ ต่างประเทศ
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบและขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเดินทางให้    เรียบร้อย
2. ให้จัดทำหนังสือกราบเรียน ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี และประธานวุฒิสภา ในการไปดูงานของ กทช. ครั้งนี้
วาระที่ 4.3 : การประชุม Global Symposium for Regulators (GSR)  ครั้งที่ 5
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบและให้เผยแพร่เอกสารแก่สำนักที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน Internet Task Force รับไว้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ในการประชุม GSR ครั้งที่ 6 ณ ประเทศตูนีเซีย เห็นสมควรให้ กทช. เข้าร่วมเป็น speaker เนื่องจากเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น
วาระที่ 4.4 : ผู้บริหารบริษัท TA Orange ขอพบประธาน กทช.
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบและให้สำนักที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำหนดหลักเกณฑ์ และควรจัดทำมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อมิให้เกิดปัญหางานล่าช้า
2. จัดตั้งคณะทำงานและจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเร่งดำเนินการเรื่องการกำหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม และการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)  เพื่อจ้างที่ปรึกษา
3. กทช.สุธรรมฯ และสำนักกฎหมายจะพิจารณาเรื่องระเบียบการขอข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
วาระที่ 4.5 : การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและบริหารงาน
มติที่ประชุม
  รับทราบ และให้สำนักงาน และ กทช. รับไว้ดำเนินการต่อไป
วาระที่ 4.6 : ความก้าวหน้าในการทำงานของคณะอนุกรรมการดำเนินการวางระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  รับทราบและขอให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงข้อมูลในเวปไซด์ให้ทันสมัย  รวมทั้งจัดทำแผนงานที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคต   ตามที่ กทช. เศรษฐพรฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ เสนอ
วาระที่ 4.7 : ความช่วยเหลือจากธนาคารโลก
มติที่ประชุม
   รับทราบและประธานขอบคุณ กทช. เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ ที่ช่วยประสานงานในเรื่องนี้
วาระที่ 4.8 : ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการ  รับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินรายได้ จากการดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบ
วาระที่ 4.9 : นโยบายรวมและนโยบายเฉพาะด้านของ กทช.
มติที่ประชุม
  รับทราบและเห็นชอบให้เผยแพร่นโยบายรวมและนโยบายเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของ กทช.
วาระที่ 4.10 : (วาระจร) การจัดอบรมนักวิทยุสมัครเล่น ณ จังหวัดภูเก็ต
มติที่ประชุม
  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:35:25 AM)