สรุปมติที่ประชุม กทช. 15/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 15/2548
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 : การเข้าร่วมการประชุม กทช.
ประธาน
 แจ้งให้ทราบว่า กทช. อาทรฯ ลาประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม  รับทราบ
วาระที่ 1.2 :  การเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ กทช.
ประธาน
แจ้งว่าได้เห็นชอบให้นางจิราพร พงษ์เสฐียร ร/ก ลทช. และนางสาวอรณา ฉันตระกูลโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เดินทางไปดูงาน CeBit และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ณ ต่างประเทศ ร่วมกับ กทช. ในเดือน มีนาคม 2548 ด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบ
วาระที่ 1.3 :   สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.
ประธาน
  แจ้งว่า กทช.สุชาติฯ ได้เสนอให้ประธานพิจารณาวิธีการในการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงาน กทช. 2 แนวทาง ได้แก่
1) ดำเนินการตามเดิม ที่ ปท. เคยดำเนินการไว้
2) ให้บุคคลอื่น / นิติบุคคลดำเนินการ
ซึ่งประธานได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับแนวทางที่ 2
มติที่ประชุม      
1) เห็นชอบให้บุคคลอื่นดำเนินการบริหารโดย กทช. จะไม่เข้าไป  เกี่ยวข้อง
2) ขอให้ กทช.สุธรรมฯ พิจารณาด้านกฎหมาย และผลประโยชน์  ตอบแทนต่อไป
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2548 และครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2548
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2548 และครั้งที่ 7/2548 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 : เรื่องค้างการพิจารณา
  ไม่มี
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 : การบรรยายสรุปความคืบหน้าในการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
   มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโทรคมนาคม ดำเนินการดังนี้
1. ให้นำข้อสังเกตของ กทช. แต่ละท่านไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนแม่บทฯ นำเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
2. ขอให้ กทช.สุธรรมฯ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ ช่วยพิจารณาข้อความในร่างแผนแม่บทฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
วาระที่ 4.2 : สรุปข้อคิดเห็นกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
มติที่ประชุม
   
1. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำสรุปประเด็นที่จะเสนอให้มีการดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยขอให้ กทช. ประสิทธิ์ฯ และ กทช. อาทรฯ เป็นที่ปรึกษา
2. มอบหมายให้ ลทช. พิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมในคณะทำงานฯ และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยไม่ต้องใส่ชื่อ กทช. เป็นที่ปรึกษาในคำสั่ง
วาระที่ 4.3 : ผลการปฏิบัติงานข่าวประชาสัมพันธ์ กทช. ประจำเดือน มกราคม 2548
มติที่ประชุม
       
1. รับทราบผลการปฏิบัติงานของนายวิบูลย์ฯ และนายโอภาสฯ
2. เห็นชอบให้ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของนายวิบูลย์ฯ ออกไปอีก 
วาระที่ 4.4 : รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแทน กทช. ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2598
มติที่ประชุม
  รับทราบและขอให้รายงานผลการดำเนินการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ กทช. ทราบในการรายงานครั้งต่อไปด้วย
วาระที่ 4.5  :   คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง
มติที่ประชุม
   รับทราบโดยขอให้หารือ กทช. แต่ละท่านก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการแต่งตั้ง กทช. เป็นที่ปรึกษาไว้ในคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวด้วย
วาระที่ 4.6 : (วาระจร) สถานะการเงินของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
   เห็นชอบและมอบหมายให้ ลทช. ดำเนินการตรวจสอบเงินทั้งหมดที่มีอยู่ และปรับปรุงสถานะการเงินเพื่อเสนอให้ กทช. ทราบต่อไป
วาระที่ 4.7 : (วาระจร) โครงการดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามโครงการ MRA Capacity Building and Implementation
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบ โดยมอบหมายให้ ลทช. ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนว่าจะมีเพียงพอที่จะจัดสรรให้โครงการฯ หรือไม่
2. อนุมัติในหลักการให้พนักงานของสำนักงาน กทช. 3 คน และเจ้าหน้าที่ TLAS 1 คน ร่วมในคณะดูงานครั้งนี้ด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักงาน กทช.
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 : แขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบและขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมการให้เรียบร้อย

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:32:04 AM)