สรุปมติที่ประชุม กทช. 16/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 16/2548
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธาน
 มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยจัดงานพิธีเปิดสำนักงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้ทำการเปิดสำนักงานแล้ว พร้อมที่จะดำเนินงานขอให้ทุกสำนักทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กทช. กำหนดพบปะพนักงาน วันที่ 3 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. โดยขอให้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานด้วย
2. กทช. อาทรฯ ขอลาการประชุมวันที่ 16, 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ทั้งนี้ ได้แจ้งสำนักประชุมแล้ว
3. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 QUALCOMM ได้มาบรรยายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่พนักงานเข้าร่วมฟังน้อยมาก ควรประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าฟังมากกว่านี้
4. มีหนังสือพิมพ์มาติดต่อจะขอจัดทำฉบับพิเศษได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ประสานงานแล้ว และขอให้ระวังการแอบอ้างชื่อ กทช. เพื่อขอโฆษณา
มติที่ประชุม  รับทราบ และ ร/ก ลทช. รับไปดำเนินการโดยจะประสานกับสำนักที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2548  
มติที่ประชุม
  รับรองรายงานการประชุมโดย กทช.สุธรรมฯ ขอตัดคำว่า “เชิญ” ออกจากมติที่ประชุม วาระที่ 3.1 ข้อ 2 หน้า 4
วาระที่ 3 : เรื่องค้างการพิจารณา
วาระที่ 3.1 : การตรวจสอบสถานะการเงินของสำนักงาน กทช. ปี 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ คง. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยนำเงินรายได้เข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ
2. ให้รายงานสถานะการเงินทุกเดือน และรอบ 3 เดือน
3. ให้ คง.ประสานงานกับ บค.ในการจัดทำระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ พนักงานสำนักงาน กทช.
4. ควรมีเงินสำรอง เพื่อทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น
วาระที่ 3.2 : แผนเลขหมายพิเศษ 4 หลัก
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานเสนอร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อความมั่นคง ภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ เสนอ กทช. พิจารณาโดยด่วน
วาระที่ 3.3 : (วาระจร) โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์  ชั่วคราวเกี่ยวกับแผนเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
     
1. ที่ประชุมรับทราบ และให้ กทช.พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมประวัติส่วนบุคคลเสนอประธานพิจารณาต่อไป
2. ให้สำนักงาน แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม พิจารณา  ส่งผู้แทนที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ
วาระที่ 3.4 : ผลการประชุมเตรียมการเรื่องการค้าบริการ และการเคลื่อนย้ายของบุคคลสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น
มติที่ประชุม
     
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ยื่นข้อเสนอผูกพันเท่าที่ประเทศไทยเสนอไว้กับ WTO โดยกทช.สุธรรมฯ จะปรับข้อความบางส่วนก่อนนำส่ง กต. ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องยื่นข้อเสนอในการเจรจา JTFPA ครั้งที่ 6
2. ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้านคณะทำงานตามที่ กทช. เคยมีมติไว้แล้ว
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอใหม่ 
วาระที่ 4.1 : สรุปข่าวเศรษฐกิจโทรคมนาคมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ( 4 - 14 กุมภาพันธ์ 2548)  
มติที่ประชุม
   ที่ประชุมรับทราบและให้ศึกษาติดตามนโยบายสหรัฐฯ ด้านกิจการโทรคมนาคม และกระจายเสียง
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 : ของที่ระลึกเพื่อมอบให้หน่วยงานที่ กทช. จะไปดูงาน
มติที่ประชุม
       
1. ให้ ร/ก ลทช. จัดของที่ระลึกให้เหมาะสมกับจำนวนหน่วยงานที่จะไปดูงาน
2. ร/ก ลทช. จะประสานเรื่องแตรงอนเงิน กับ กทช. อาทรฯ ต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:29:04 AM)