สรุปมติที่ประชุม กทช. 18/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 18/2548
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 : สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก
ประธาน
  ขอให้สำนักงาน กทช. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม และเสนอ กทช. โดยให้แต่ละสำนักเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม  รับทราบ
วาระที่ 1.2 : ผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคณะที่ 7 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของ กทช.
มติที่ประชุม
   รับทราบ
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : การเปิดเสรีโทรคมนาคมของประเทศไทยและเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
       
1. เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ทั้ง 7 คณะ
2. ให้งดส่งผู้แทนสำนักงาน กทช. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำความตกลงการค้าเสรีโทรคมนาคมและบริการจัดส่งสิ่งของด่วนของ ทก. และการประชุมฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เนื่องจากสำนักงาน กทช. จะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตาม 1) ซึ่งจะมีผู้แทน ทก. เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ในบางคณะด้วยแล้ว
วาระที่ 3.2 : (วาระจร)  ความคืบหน้าของคณะทำงาน Task Force on Internet Policy
มติที่ประชุม
     
1. อนุมัติในหลักการให้มีการจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อระดมความเห็น โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบต่อไป
2. ขอให้แจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ให้ กทช. ทุกท่านทราบด้วย
วาระที่ 3.3 : (วาระจร) บริษัท TA Orange ขอพบเรื่อง เลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
     
1. ที่ประชุมรับทราบ และให้เจ้าหน้าที่ วท. เตรียมบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันของเลขหมายโทรคมนาคมที่จัดสรรไปแล้ว ในช่วงเวลาที่ได้นัดหารือกับ TA Orange วันนี้
2. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเลขหมาย โดยขอให้นายดิเรก เจริญผล เป็นประธานคณะกรรมการฯ
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ 
 ไม่มี
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
 ไม่มี

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:27:04 AM)