สรุปมติที่ประชุม กทช. 2/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2548
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่  1  :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
 จากการที่สำนักงาน กทช. มีคำสั่งบรรจุบุคคลเพื่อเป็นพนักงานของสำนักงาน กทช. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งและให้พนักงานปฏิบัติงานในสำนักงาน กทช. ขอให้ ลทช. ทำความเข้าใจกับพนักงานว่า คำสั่งนี้เป็นคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้น จะมีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมภายหลัง
มติที่ประชุม  ลทช. จะไปทำความเข้าใจกับพนักงานตามที่ประธานแนะนำ 
วาระที่ 2 :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 โดยแก้ไขตามที่ กทช. แก้ไข
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
 ไม่มี
วาระที่ 4 :  เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 :  รูปแบบรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
มติที่ประชุม
  ผอ.สถิตย์ฯ รับไปปรับปรุงใหม่ตามคำแนะนำของ กทช.
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ  
วาระที่ 5.1 : การทดรองจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ กทช. 
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเป็นเงินทดรองค่าตอบแทน กทช. เดือนละ 100,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547  
วาระที่ 5.2 : ภัยภาคใต้ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
วาระที่ 5.3 : ติดตามผลการดำเนินงาน 
มติที่ประชุม
 ร/ก ลทช. รับไปติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ กทช. สั่งการ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:42:58 PM)