สรุปมติที่ประชุม กทช. 20/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 20/2548
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 : คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการ กทช.
ประธาน
 แจ้งให้ทราบว่า กทช. ได้ออกคำสั่ง ที่ 15/2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2548 เรื่อง แต่งตั้งให้นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กทช. โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กทช.  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 : ผู้สื่อข่าวจะขอเข้าร่วมประชุม กทช.
ประธาน
  แจ้งให้ทราบว่าผู้สื่อข่าวแจ้งความประสงค์จะขอเข้าร่วมการประชุม กทช.
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548 เนื่องจากทราบมาว่าจะมีการพิจารณาร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม จึงขอความเห็นจากที่ประชุม
มติที่ประชุม  ไม่เห็นควรให้ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บท โดยอาจให้เข้าร่วมในช่วงที่เผยแพร่ร่างแผนฯ เพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานหลักกับผู้สื่อข่าว
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2.1 : สรุปบทความเรื่อง Policy Analysis : Who Killed Telecom ? และ Why the Official Story is Wrong ?
มติที่ประชุม
 
1. ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เผยแพร่สรุปบทความนี้แก่สำนักที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ทำการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย และผลกระทบที่ตามมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตลอดจนศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรคขององค์กรกำกับดูแลอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การจัดเตรียมระบบโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติและในยามฉุกเฉิน
มติที่ประชุม
   
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสาน กทช. ประสิทธิ์ฯ ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ การบังคับ และสั่งการของ กทช. ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ทบทวนแนวทางการประสานงานการใช้ประโยชน์ การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมวิทยุสมัครเล่น 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4.1 : การจ้างที่ปรึกษา
มติที่ประชุม
       
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานกลุ่มบริษัท Ericsson Group จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นข้อสังเกตของ กทช. โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนด้านโทรคมนาคม
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดเตรียมเอกสาร รายงาน กระบวนการ และผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารข้อเสนองานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ และนำเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินงานในขั้นต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 : การทำประชาสัมพันธ์ กทช.
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบและ มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จและนำเสนอ กทช. เพื่อพิจารณา
2. สำหรับการประชาสัมพันธ์ตามที่ กทช.สุชาติฯ แนะนำ เห็นควรให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการไปก่อนเป็นการล่วงหน้า ในช่วงที่จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 4.3 : ข่าวด่วนที่เกี่ยวข้อง กทช.เหรียญชัยฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับกทช. 2 เรื่อง คือ
  • ส่งสำนวนการสอบสวนคดีนักเรียนทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคที่ใช้ส่งสัญญาณผ่านเพจเจอร์และโทรศัพท์มือถือให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบ
  • ผู้ให้บริการโต๊ะโทรศัพท์มือถือที่จะมาพบ กทช. เพื่อหารือว่าจะสามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 ได้หรือไม่
มติที่ประชุม   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดทำแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นำเสนอ กทช. เพื่อพิจารณา

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:21:46 AM)