สรุปมติที่ประชุม กทช. 21/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 21/2548
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 : ผลการพบปะหารือกับพนักงานสำนักงาน กทช.
ประธาน
    แจ้งให้ทราบว่า ตามที่สำนักงาน กทช. ได้จัดให้มีการพบปะหารือระหว่าง กทช. และพนักงานของสำนักงาน กทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมนั้น ได้มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ได้รับการขอร้องจากพนักงาน เช่น การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ซึ่งจะต้องเร่งรัดการดำเนินการ และประธานได้ขอให้ ลทช. รับประเด็นดังกล่าวไปดำเนินการต่อไปด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
วาระที่ 1.2 : ผลการหารือเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเลขหมาย
ประธาน
  แจ้งว่า กทช. ได้แก้ปัญหาเลขหมายขาดแคลนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีการจัดประชุมหารือระหว่างบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กทช. ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ กทช. เศรษฐพรฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ กทช.เศรษฐพรฯ รายงานผลการประชุมหารือให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม          
1. กทช. รับทราบผลการเจรจาหารือระหว่าง บมจ. ทศทฯ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ และ บมจ. กสทฯ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคม และให้ ลทช. แจ้ง บมจ. ทศทฯ ดำเนินการต่อไป
2. มอบหมายให้ ลทช. พิจารณาการจัดตั้งคณะทำงาน (Task Force) เพื่อศึกษาเรื่อง Number Portability ต่อไป
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2548 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 – 2553
มติที่ประชุม
  เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำความเห็นและข้อสังเกตของ กทช. ไปปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์และครอลคลุมมากยิ่งขึ้น โดยประสานหารือกับคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนแม่บทฯ ก่อนนำเสนอที่ประชุม กทช. ต่อไป
วาระที่ 3.2 :  การบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ บ 1)
3.1 เป็นการประชุมเฉพาะ กทช. ไม่มีการบันทึกการประชุม
1. นางนิศกร ทัดเทียมรมย์
2. นายกุลิศ สมบัติศิริ
     สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ บ 3) ลงมา กทช. มอบหมายให้ ลทช. เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้ง
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 : แนะนำผู้เชี่ยวชาญของ World Bank ที่จะมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:51:14 AM)