สรุปมติที่ประชุม กทช. 22/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 22/2548
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2548
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 : การจัดอบรมนักวิทยุสมัครเล่นที่จังหวัดภูเก็ต
ประธาน
   ตามที่เป็นประธานพิธีเปิดอบรมนักวิทยุสมัครเล่นเป็นกรณีพิเศษ ที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับ 6 จังหวัดภาคใต้ มี กทช. ประสิทธิ์ฯ กทช.สุธรรมฯ เลขาธิการ ไปร่วมงานด้วย ปรากฏว่ามีผู้สมัครเกือบ 5,000 คน แต่รับได้ประมาณ 2,000 กว่าคน นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ตจึงจะขออนุญาตเปิดอบรมรุ่นต่อไป ในส่วนสำนักงาน กทช. อยู่ระหว่างปรับระเบียบใหม่บางส่วนโดย กทช. สุธรรมฯ จะช่วยพิจารณาให้คำปรึกษา
มติที่ประชุม   รับทราบ
วาระที่ 1.2 : การเข้าพบประธานวุฒิสภา
ประธาน
  วันที่ 10 มีนาคม 2548 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้ประธาน กทช. เลขาธิการ กทช. และที่ปรึกษาฯ เข้าพบ ซึ่งประธานวุฒิสภาได้แสดงออกซึ่งเจตนารมย์ที่ดี พร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ มีหลายคณะ หากมีประเด็นหารือ ขอให้ ลทช. แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มติที่ประชุม   รับทราบ
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2548 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 และครั้งที่ 15/2548 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
มติที่ประชุม
   
1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2548 โดยมีแก้ไขคำผิดที่หน้า 2 บรรทัดที่ 11 และหน้า 5 บรรทัดสุดท้าย และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2548 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับทราบตามที่ประธาน และ กทช. เหรียญชัยฯ เสนอ
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม
     
1. อนุมัติในหลักการกันความถี่ไว้ สำหรับ THEOS โดยมีเงื่อนไข คือ เริ่มปฏิบัติงานประมาณกรกฎาคม 2550 และปรับกำลังส่งสัญญาณไม่ให้กระทบกับ กฟผ. และ บมจ. กสท
2.อนุมัติให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุข่ายดาวเทียม THEOS ต่อ ITU ตามที่เสนอ โดยให้ สทอภ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจองสัญญาณ การติดต่อประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
วาระที่ 3.2 : การแก้ไขปัญหาการรบกวนที่เกิดจากวิทยุชุมชน
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษากฎหมาย มติ ครม. และคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอาความเห็นของ กทช. ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการรบกวนที่เกิดจากวิทยุชุมชนก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. เร่งรัดดำเนินการกับสถานีชุมชนที่รบกวนข่ายสื่อสารการควบคุมจราจรทางอากาศของ บวท. 
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์/สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากร และอุปกรณ์การตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน
       
1. อยากให้ทุกสำนักรายงานมาด้วยว่า ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง 
2. เรื่องประชาสัมพันธ์ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นอกจากประธาน กรรมการ เลขาธิการแล้ว ขอให้ตรวจสอบอำนาจของการให้ข่าวว่ามีแค่ไหน อย่างไร แล้วรายงานให้ กทช. ทราบ ข่าวที่ไม่มีความชัดเจน ไม่ควรให้สัมภาษณ์ ต้องระมัดระวังด้วย 
3. ข่าวที่นักข่าวไม่ได้สัมภาษณ์ แต่เป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับ กทช. ก็ให้ทำ List ออกมา ข่าวในเชิงลึกขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จับกระแสข่าวให้ดี และต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องผูกพันกับสื่อมวลชนไว้ เพราะจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งนั้น
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเชิญดูงาน
มติที่ประชุม
   รับทราบ
วาระที่ 5.2 : สรุปผลการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  รับทราบและให้สำนักงานเตรียมการด้าน Workshop
วาระที่ 5.3 : การทำ Road Show
มติที่ประชุม
  รับทราบ และให้ ลทช. จัดทำแนวทางการดูงานของ กทช.
วาระที่ 5.4 : การอบรม Internet 
มติที่ประชุม
  รับทราบ
วาระที่ 5.5 : เรื่องเงินฝากคลัง
มติที่ประชุม
  รับทราบ
วาระที่ 5.6 : Internet Policy 
มติที่ประชุม
  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:15:22 AM)