สรุปมติที่ประชุม กทช. 23/2548

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 23/2548
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 คณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้เชิญ กทช. ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ให้ทราบ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความชื่นชมมาก และจะให้สำนักงาน กทช.เป็นตัวอย่างขององค์กรอิสระ ที่ให้ความร่วมมือในการไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเป็นอย่างดี 
2.คณะกรรมาธิการขององค์กรอิสระได้ส่งหนังสือถึงประธาน และจากการประสานงานกับหม่อมราชวงศ์ กำลูนเทพ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ ทราบว่า คณะอนุกรรมาธิการเป็นผู้เชิญ จึงขอให้ ลทช. เป็นผู้ไปชี้แจงในวันที่ 22 มีนาคม 2548 เนื่องจากมีข้อสังสัยว่าการออกใบอนุญาตต่างๆ กรมไปรษณีย์โทรเลขเคยดำเนินการออกใบอนุญาตมาโดยตลอด ทำไมต้องจ้างที่ปรึกษา
3.เมื่อมีบริษัทมาชี้แจง หรือบรรยาย ถือว่าเป็นเรื่องดีที่พนักงานควรรับรู้ ขอให้ ลทช. แจ้งให้พนักงานทุกสำนักทราบ และเข้ารับฟังเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนกรรมการ ถ้าไม่ติดภารกิจอื่น ๆ ก็เชิญให้เข้ารับฟังด้วย
4.เรื่องเลขหมายโทรคมนาคม ได้มอบให้ กทช. เศรษฐพรฯ ประสานงานและจัดทำในบางส่วนแล้ว และขอให้ท่านเศรษฐพรฯ ดำเนินการต่อไปให้เสร็จ เพื่อเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการชุดท่านดิเรกฯ ต่อไป และมีความเห็นว่าไม่ควรจะตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพิ่ม ควรใช้วิธีเชิญมาให้ข้อมูลจะเหมาะสมกว่า
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของท่านประธานไปดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 :   รับรองรายงานการประชุม
  ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การจัดเตรียมระบบโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติและในยามฉุกเฉิน
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการปรับปรุงแผนการจัดเตรียมระบบโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติฯ ตามความเห็นและข้อสังเกตของ กทช.และนำเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.2 : รายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี พ.ศ. 2547 (1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2547)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี พ.ศ. 2547 ตามความเห็นและข้อสังเกตของ กทช. และที่ปรึกษาประธาน กทช.
ระเบียบวาระที่ 3.3 : รูปแบบและกระบวนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำความเห็นและข้อสังเกตของ กทช. ไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการทำงานของสำนักงาน กทช. ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ในการดำเนินการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโทรคมนาคมในประเทศไทย
มติที่ประชุม
   เห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.5 : การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภค
มติที่ประชุม
   มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของ กทช. ไปประกอบการจัดทำองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีความสอดคล้องกับบทบาท และภารกิจของคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภค มากยิ่งขึ้น และนำเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : การจัดสรรเลขหมายพิเศษสำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 1 เลขหมาย 4 คู่สาย
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การเข้าพบ กทช. ของ Mr. MacPherson
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการปรับปรุง Website ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:13:02 AM)