สรุปมติที่ประชุม กทช. 24/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 24/2548
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
  แจ้งว่าในโอกาสที่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรไปเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแสดงความยินดี โดยนำผลการดำเนินงานของ กทช.ประจำปี 2547 ไปมอบให้ด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดทำหนังสือขอเยี่ยมคารวะอย่างเป็นทางการ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/2548 วันที่ 2 มีนาคม 2548 และครั้งที่ 21/2548 วันที่ 4 มีนาคม 2548
มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2548 และครั้งที่ 21/2548 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : แผนการดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กทช.
มติที่ประชุม
   เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้สำนักงานนำข้อคิดเห็นของ กทช. ไปดำเนินการตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 3.2 : รายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี พ.ศ. 2547  (ตุลาคม – ธันวาคม 2547)
มติที่ประชุม
  เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งประสานงานด้านการจัดพิมพ์โดยด่วนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : การกำหนดเงินเดือนของพนักงาน สำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบการปรับเงินเดือนตามที่สำนักงานเสนอ และมอบให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กทช.ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ บ 1)
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นางจิราพร พงษ์เสฐียร นายทศพร เกตุอดิศร และนายมนัส  ทรงแสง  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับ บ 1) รองเลขาธิการ  ตามที่ ลทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.5 : การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน กทช.
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมอบอำนาจให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เพื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพนักงานได้ตามที่สำนักงานเสนอ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:10:11 AM)