สรุปมติที่ประชุม กทช. 25/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 25/2548
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ในการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ยังไม่เป็นมติจากกรรมการทั้ง 7 ท่าน ขอให้กรรมการระมัดระวัง เพราะจะมีผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมตลาดหุ้น สำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้สัมภาษณ์เรื่องต่างๆ นั้น ขอให้ ลทช. ช่วยตรวจสอบด้วย
2. เรื่องภายในสำนักงาน คงจะมีความเรียบร้อย เพราะ ลทช. ได้ทำความเข้าใจกับพนักงานแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ ลทช. ให้ข้อเท็จจริงแก่พนักงาน โดยเน้นให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง และอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กทช. ขอให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคีกัน เพราะขณะนี้สังคมภายนอกกำลังจับตามองอยู่
3. ได้รับร้องเรียนเรื่องวิทยุชุมชน ซึ่งจะพิจารณาในวันนี้
4. ได้รับการประสานงานเรื่องเลขหมาย 4 หลัก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายประชา มาลีนนท์) โดยประสงค์จะเปลี่ยนเลข 4 หลัก ขอให้
ลทช. ช่วยประสานงาน และแจ้งทางกระทรวงฯ ให้ทราบด้วย
5. เรื่องความถี่ 1900 MHz มีความเห็นว่าควรนำเข้าที่ประชุมเพื่อหารือและพิจารณาให้รอบคอบก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ท่านเหรียญชัยฯ ได้ช่วยพิจารณาเบื้องต้นแล้ว
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2548 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2548
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2548 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมดำเนินการตาม APEC TEL MRA (Mutual Recognition Arrangement)
มติที่ประชุม
         
1. ให้ความเห็นชอบท่าทีของประเทศไทยตามที่สำนักงานเสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นจากที่ประชุมในส่วนของ Reciprocity ไปเป็นส่วนหนึ่งของท่าทีด้วย และให้จัดทำเอกสารท่าทีของประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) เสนอให้ กทช. สุธรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม APEC TEL MRA Task Force Meeting ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2548
2. มอบหมายให้สำนักงานรับไปพิจารณาดำเนินการ และเข้าร่วมการประชุมในส่วนของ Regulatory Roundtable ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งงานเลี้ยงรับรองช่วงเย็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.2 : สถานะปัจจุบันการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุชั่วคราว
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบสถานะปัจจุบันการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ตามที่สำนักงานเสนอและให้สำนักงานรับประเด็นความเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การจัดทำข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับการนำเสนอในโอกาสต่อไป
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุชั่วคราวตามที่คณะกรรมการกำหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเป็นการชั่วคราว เสนอและมอบหมายให้สำนักงานรับข้อศึกษา และข้อสังเกตของ กทช. ไปศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
ระเบียบวาระที่  3.3  :  การจัดพิธีอัญเชิญเครื่องหมายครุฑพ่าห์
มติที่ประชุม
       
1. เห็นชอบการจัดพิธีอัญเชิญเครื่องหมายครุฑพ่าห์ ตามที่สำนักงานเสนอพร้อมรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย
2. มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ และสำนักงานประสานงานในเรื่องกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : ด้านทรัพยากรโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ 4.1.1 : การดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
มติที่ประชุม
  รับทราบ และให้สำนักงานเร่งดำเนินการหารือกับบริษัท วิทยุการบินฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2 : คณะอนุกรรมการการจัดทำรายงานการศึกษาการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง  (Broadband Wireless Access : BWA)
มติที่ประชุม
  รับทราบและให้สำนักงานรับไปดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีด้านนี้ให้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อคิดเห็นของ กทช. ประกอบการพิจารณาด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.2 : ด้านกิจการระหว่างประเทศ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 : ผลการดำเนินงานของสำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม
  รับทราบและขอให้ท่านรองกุลิศฯ รับข้อคิดเห็นของ กทช. ไปประกอบการหารือและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 : ด้านส่งเสริมการแข่งขัน
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 : แผนการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น
มติที่ประชุม
  รับทราบและสำนักงานรับไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นตามที่เสนอให้แล้วเสร็จต่อไป
     อนึ่ง ลทช. ได้รายงานที่ประชุม เรื่องที่รายงานให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานฯ ยังมีอีกหลายเรื่อง อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ สามารถทราบได้ทางเอกสาร จึงขออนุญาตเรียนให้ทราบทางเอกสาร ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 : ผลการดำเนินงานของสำนักองค์การระหว่างประเทศ
ระเบียบวาระที่ 4.3 : ด้านส่งเสริมการแข่งขัน
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 : แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2 : คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ
ระเบียบวาระที่ 4.3.3 : การปรับปรุงงานออกใบอนุญาต
ระเบียบวาระที่ 4.3.5 : การจัดอบรมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
ระเบียบวาระที่ 4.4 : ด้านพัฒนานโยบายและกติกา
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ 4.4.3 : ผลการดำเนินงานของสำนักกฎหมาย
มติที่ประชุม
  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ติดตามการดำเนินงาน
มติที่ประชุม
  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 : สถานภาพของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:07:50 AM)