สรุปมติที่ประชุม กทช. 26/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 26/2548
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. กทช.ประสิทธิ์ฯ ลาไปต่างประเทศ
2. การลาของ กทช. ได้เคยตกลงกันแล้วว่าไม่ต้องขออนุมัติบอกด้วยวาจาก็เพียงพอ
3. การเดินทางหรือการไปร่วมงานต่างๆ ของ กทช. ทุกท่านขอให้รับผิดชอบตนเอง
4. ขอให้ กทช.ทุกท่านระมัดระวังในการให้ข่าวหนังสือพิมพ์
มติที่ประชุม  รับทราบ
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ดังนี้
1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23/2548 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
2) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2548 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2548 รับรองโดยมีข้อแก้ไขตามที่ประธานแจ้งให้แก้ไข
3) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2548 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2548 รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ขอผ่อนผันการปฏิบัติในการนำส่งเงินของสำนักงานในส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม
   
1. อนุมัติในหลักการของการปฏิบัติในการนำส่งเงินของสำนักงานในส่วนภูมิภาค โดยให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมว่าด้วย การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2548 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงตามที่สำนักตรวจสอบการใช้
ความถี่วิทยุเสนอ ดังนี้
1.1 ให้ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ (ศว.) และสำนักงานตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ (ตว.) ที่มีรายรับรวมแล้วตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป นำฝากธนาคารทั้งจำนวนอย่างช้าในวันทำการถัดไป
1.2 กรณีรายรับรวมแล้วไม่ถึง 20,000 บาท ให้ ศว./สว. เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยหากเมื่อใดที่มีรายรับรวมครบจำนวนแล้ว ตั้งแต่ 20,000.–บาทขึ้นไป หรือหากถึงกำหนดวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน อย่างหนึ่งอย่างใดก่อน ให้ ศว./สว. นำเงินรายได้ดังกล่าวฝากธนาคารทั้งจำนวนให้เป็นที่เรียบร้อย
2. มอบหมายให้สำนักงานพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติในด้านการบริหารงานอื่นๆ ของสำนักงานที่ยังเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดที่ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติแล้ว เสนอ กทช. พิจารณาอนุมัติให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมไปในคราวเดียวกัน พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 : การกำหนดลักษณะประเภทกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการ ดังนี้
1. รับข้อคิดเห็น แนวคิด และข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการประกอการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ในการกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเชิงลึกและครอบคลุมมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถสะท้อนหลักการแข่งขันอย่างเสรี ทั่วถึง และเป็นธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วเสนอ กทช. พิจารณาเห็นชอบ ก่อนออกเป็นประกาศเพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์ให้มีผลบังคับใช้ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศได้อย่างเหมาะสมโดยเร็วต่อไป
2. พิจารณาดำเนินการร่างระเบียบการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและผู้ประกอบการมาตรา 28 พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ขอใช้ความถี่วิทยุและตั้งสถานีฐานเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3
มติที่ประชุม
       
1. เพื่อให้การดำเนินการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นไปด้วยความเหมาะสม ถูกต้องและรอบคอบบนพื้นฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมอย่างแท้จริง เห็นควรชะลอการอนุญาตให้บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้คลื่นความถี่วิทยุและการตั้งข่ายสื่อสารตามที่เสนอมาไปก่อน  เนื่องจากปัจจุบัน กทช. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดประกอบกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (IMT-2000) นับเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีการให้บริการมาก่อน จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาถึงข้อมูล ผลกระทบในภาพรวมและในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพียงพอก่อนการตัดสินใจ ดังนั้น กทช. จึงยังไม่สามารถพิจารณาดำเนินการตามที่ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอมาในขณะนี้ได้
2. มอบหมายให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมข้อ 1. พร้อมทั้งขอให้ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งในประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งในประเด็นตามข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของที่ประชุม เพื่อจัดส่งให้สำนักงานประกอบการพิจารณากำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลการให้บริการเทคโนโลยีรูปแบบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วยต่อไปในอนาคต
ระเบียบวาระที่ 3.4 : คณะกรรมการจัดทำมาตรการชั่วคราวว่าด้วยการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มติที่ประชุม
  เนื่องจาก กทช.ประสิทธิ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ไปต่างประเทศ จึงขอให้รอเรื่องไว้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 3 ด้านโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  รับทราบและขอให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางประกอบการดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและรอบคอบยิ่งขึ้นต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. ในแต่ละด้าน
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 : ด้านทรัพยากรโทรคมนาคม
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2548
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. ในแต่ละด้าน
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 : ด้านส่งเสริมการแข่งขัน
การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขกฎ  ระเบียบเพื่อพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น
มติที่ประชุม
  รับทราบ อนึ่ง สำหรับการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เหลือนั้น (ด้านกิจการระหว่างประเทศ ด้านพัฒนานโยบายและกฎกติกา ด้านบริการอย่างทั่วถึง และด้านการบริหาร) จะได้มีการนำเสนอ กทช. ในโอกาสต่อ ๆ ไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การเปิดเลขหมายพิเศษ 4 หลัก ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มติที่ประชุม
  อนุมัติในหลักการให้จัดสรรหมายเลข 1300 เพื่อทดแทนหมายเลข 1507  สำหรับนำไปใช้เป็นหมายเลข Call Center ของศูนย์ประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเลขหมาย 1300 ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การติดตามการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 5.2.1 : การใช้เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเพื่อการเตือนภัย
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายสำนักงานรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2.2 :  การยุติปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายสำนักงานรับไปดำเนินการโดยด่วน
ระเบียบวาระที่ 5.2.3 :  การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายสำนักงานเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แล้วรายงานผลความคืบหน้าต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2.4 :  กทช. ลาไปต่างประเทศ
มติที่ประชุม
  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 10:59:45 AM)