สรุปมติที่ประชุม กทช. 27/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 27/2548
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องการรักษาความปลอดภัย ขอให้สำนักงานดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีผู้เข้ามาติดต่อ หรือขอพบผู้บริหาร ให้แต่งกายสุภาพ
2. เร่งรัดเรื่องบัตรประจำตัวพนักงาน เพื่อเป็นบัตรแสดงตนในการติดต่อกับหน่วยราชการอื่นและภาคเอกชน
3. ขอบคุณ ลทช. รทช. ทุกท่าน และพนักงานที่ช่วยกันทำงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้ทีมงานภายในสำนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการจากบุคคลภายนอก
4. ขอให้ ลทช. รายงานการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานให้ กทช. ทราบด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงานรับข้อแนะนำของประธานไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26/2548 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน  2548 ตามที่ได้ดำเนินการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1.1 : เรื่องคณะกรรมการจัดทำมาตรการชั่วคราวว่าด้วยการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มติที่ประชุม
       
1. เห็นควรให้วาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน  2548 ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งคณะกรรมการ กทช. ที่ 11/2548  
2. จนถึงขณะนี้ สำนักงานได้พิจารณาดำเนินงานในเรื่องนี้คืบหน้าแล้วในระดับหนี่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จเพื่อเสนอ กทช. พิจารณาโดยเร็วได้ตามเป้าหมาย ประกอบกับกรรมการแต่ละท่านนับเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่ได้มาร่วมกันทำงานในครั้งนี้ จึงเห็นควรมอบหมายให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแต่งตั้งโดยให้ปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานของคณะกรรมการชุดเดิมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา (Reviewer) และพิจารณากลั่นกรองเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2.1 : เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3/4 หลัก ของคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
         
1. อนุมัติในหลักการของกรอบหลักเกณฑ์ชั่วคราวและแผนจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก ตามที่คณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงตามประเด็นความเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก ภายหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ดำเนินการตาม 1. แล้วเสร็จ โดยขอให้ กทช.สุธรรมฯ ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น
3. ในส่วนของการพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลักตามที่เสนอนั้น เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานโดยสำนักเศรษฐกิจโทรคมนาคม รับไปพิจารณาดำเนินการในประเด็นดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติให้ชัดเจน แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาก่อนจัดทำเป็นระเบียบเพื่อบังคับใช้ในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ
ภายหลังอีกรอบหนึ่งต่อไป
4. มอบหมายให้สำนักงานรับประเด็นความเห็นที่ประชุมในเรื่องแนวคิด และวิธีการเพิ่มจำนวนเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อเตรียมการรองรับการขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมในอนาคตไปศึกษาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนเลขหมายถาวรต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.2.2 : ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
         
1. เห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมตามที่เสนอโดยปรับลดระยะเวลาที่จะใช้แผนแม่บทโทรคมนาคมจากปี 2548–2552 หรือแผน 5 ปี ให้เหลือเพียง 3 ปี คือ ใช้ระหว่างปี 2548-2550 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมและข้อคิดเห็นของ กทช.ที่หากมีเพิ่มเติมในภายหลังไปพิจารณาปรับปรุงร่างแผนแม่บทดังกล่าวให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2.3 : เรื่อง Internet Policy
มติที่ประชุม
  อนุมัติแนวนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย (Internet Policy) ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยเห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการกำหนดมาตรการในการกระตุ้นให้มีการใช้ VoIP เพิ่มแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานไปพิจารณารวบรวมข้อคิดเห็นที่หากมีเพิ่มเติมแล้วส่งให้คณะทำงาน (Taskforce Internet) พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อที่สำนักงานจะได้จัดทำรูปเล่มเอกสารให้สมบูรณ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2.3 : สถานะทางกฎหมายของซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือแบบ Pre-paid
มติที่ประชุม
  เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของประเทศในขณะนี้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการของ กทช. เป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ ตลอดจนสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงเห็นควรชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับสาธารณชนถึงสถานภาพการดำเนินงานของ กทช. ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและพร้อมจะดำเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ในอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยมอบหมายให้ ลทช. เป็นผู้ชี้แจงตามประเด็นดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติที่ประชุม
         
1. รับทราบและอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จต่อไปตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้สำนักงานนำผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เมื่อแล้วเสร็จไปพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมต่อไป โดยมุ่งเน้นหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รวมทั้งหลักประสิทธิภาพและความคล่องตัวเป็นสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานความคืบหน้าการดำเนินการคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงานรับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดการศึกษา (TOR) และสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม 2548 (เฉพาะในส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการแทน กทช.)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ผลการดำเนินการเบื้องต้นของสำนักบริการทั่วถึง
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงานรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การติดตามการดำเนินงานและเรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสำหรับเรื่องการเดินทางไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของ กทช. นั้น เห็นควรให้ทางสำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 10:55:25 AM)