สรุปมติที่ประชุม กทช. 28/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 28/2548
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้ ลทช. ติดตามการเบิกจ่ายค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง กทช. และที่ปรึกษา
2. การสัมมนาระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2548 สำนักงานเชิญ กทช. ไปร่วมงานด้วย ขอให้สำนักงานประสานกับ กทช. แต่ละท่านโดยตรง (ประธานติดงานอื่น)
3. การไปชี้แจงต่อกรรมาธิการวุฒิสภาในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เชิญ ลทช. ไปร่วมชี้แจงด้วย
4. ขอให้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ และปฏิบัติตามระเบียบการประชุมโดยเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27/2548 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน  2548 โดยมีการแก้ไขให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ดังนี้
1. เพิ่มชื่อนางนิศกร ทัดเทียมรมย์ รองเลขาธิการในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพิ่มเติมมติวาระที่ 3.2.1 เรื่อง รายงานการพิจารณาเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก ของคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคม ดังนี้ “ ข้อ 4 มอบหมายให้สำนักงานรับประเด็นความเห็นที่ประชุมในเรื่องแนวคิดและวิธีการเพิ่มจำนวนเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อเตรียมการรองรับการขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมในอนาคตไปศึกษาพิจารณา ประกอบการจัดทำแผนเลขหมายถาวรต่อไปด้วย ”
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia Info-Communications Council ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทย
มติที่ประชุม
       
1. อนุมัติในหลักการให้สำนักงาน กทช. รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIC ครั้งที่ 34 ในปี 2549 ที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานรับไปพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนในรายละเอียด โดยเฉพาะบทบาทและอนาคตของ AIC ในระยะข้างหน้า รวมทั้งการกำหนดสาระหลัก (Theme) ของการประชุม แล้วเสนอคณะกรรมการ กทช. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 : ขอบเขตการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม
  รับทราบและเห็นด้วยในหลักการถึงความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศตามที่สำนักงานเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานไปจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของกิจกรรมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทั้งหมดดังกล่าว โดยรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งระบบ ให้ที่ประชุม กทช.พิจารณาต่อไป ในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมและความคล่องตัวในการกำหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนสำนักงานที่จะเข้าร่วม รวมถึงความต่อเนื่องของการเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเดินทางไปประชุมในแต่ละครั้ง
2. การกำหนดท่าที ตลอดจนการศึกษาพิจารณาสาระข้อมูลที่จำเป็นต้องเตรียมการในการประชุมแต่ละเรื่อง
3. การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับและการพิจารณาอย่างระมัดระวัง กรณีเรื่องที่มีผลผูกพันเป็นพิเศษจากการเข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.3 : การขยายระยะเวลาคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง
มติที่ประชุม
  อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ได้ ตามที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.4 : ระเบียบ กทช.ว่าด้วยมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2548 และระเบียบ  กทช. ว่าด้วยการขอข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
       
1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2548 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยขอให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงสาระของร่างระเบียบดังกล่าวให้มีความชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ กทช. พิจารณาก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามขั้นตอนต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานโดยความรับผิดชอบของ รทช.กุลิศฯ รับร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการขอข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 กลับไปหารือ กทช.สุธรรมฯ เพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบว่าด้วยมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2548 ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน ตลอดจนรับข้อเสนอแนะของ กทช. ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบว่าด้วยการขอข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กทช. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5 : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
  ไม่อนุมัติการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ โดยให้สำนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบเดิมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 :  เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องสรุปผลการหารือกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ  เคชั่น จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 10:46:59 AM)