สรุปมติที่ประชุม กทช. 29/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 29/2548
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. งานที่เป็นมติของ กทช. สำนักงานไม่ควรแก้ไข ควรปฏิบัติตามมตินั้น ๆ ในขณะเดียวกัน กทช. ไม่ควรแก้ไขงานของ กทช. ท่านอื่น
2. คำสั่งต่าง ๆ ที่ กทช. สั่งการขอให้สำนักงานนำไปดำเนินการตามระเบียบสารบรรณ เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
3. เรื่องคดีความของบริษัท TT&T จำกัด ศาลปกครองมีคำพิพากษาว่าเรื่องเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเป็นอำนาจของ กทช. ขอให้สำนักงานติดตามเรื่องเสนอให้ กทช. ทราบ
4. ขอบคุณที่ปรึกษาประธาน (นายกำธร จันทรแสง) ในการประสานงานเรื่องงบประมาณให้สามารถดำเนินการคืบหน้าต่อไปได้และเป็นไปตามวงเงินที่ กทช. เสนอ
5. ขอให้สำนักประชาสัมพันธ์ทำงานเชิงรุก และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 28/2548 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 28/2548 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1.1 : ร่างประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
มติที่ประชุม
     
1. เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยขอให้ กทช.สุธรรมฯ รับข้อคิดเห็นจากที่ประชุมนำไปปรับปรุง ทั้งนี้ หาก กทช. ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมให้ส่ง กทช.สุธรรมฯ ได้ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้โดยเร็วต่อไป
2. เร่งรัดให้สำนักงานจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแผนเลขหมายพิเศษ และจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำ Assignment Procedure
ระเบียบวาระที่ 3.2 : เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 3.2.1 : รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
มติที่ประชุม
     
1. เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานไปดำเนินการตามที่เสนอได้ต่อไป ดังนี้
1.1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ระหว่าง กทช. และผู้บริหารสำนักงานเพื่อเสนอผลสรุปแนวทางที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานเมื่อวันที่ 23–24 เมษายน และวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2548 ต่อ กทช. เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนปฏิบัติการของสำนักงานในระยะต่อไป
1.2 การขยายขอบเขตการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสู่ระดับพนักงานปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านกรอบวิธีความคิด กระบวนทัศน์ และกระบวนการทำงานอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานรับคำแนะนำต่าง ๆ จาก กทช.ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น อนึ่ง เมื่อจบระเบียบวาระที่ 3.2.1 แล้ว กทช. เศรษฐพรฯ ขอลาการประชุมเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เมื่อเวลา 11.30 น.
ระเบียบวาระที่ 3.2.2 : โครงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการยกร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ กทช. ขอให้สำนักงานไปพิจารณาเสนอแผนความถี่วิทยุที่กรมไปรษณีย์โทรเลขจัดทำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานสถานภาพการดำเนินการของสำนักงานกรณีหนังสือร้องเรียน
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานสถานภาพการดำเนินการของสำนักงานกรณีหนังสือร้องเรียนตามเอกสารที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2548 ตามเอกสารที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 :  เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : เลขหมาย 4 หลัก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
มติที่ประชุม
  อนุมัติในหลักการให้จัดสรรเลขหมาย 1860 ซึ่งเป็นเลขหมาย 4 หลัก ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติตามที่สำนักงานเสนอ เพื่อออกประกาศว่าด้วยเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษและแผนเลขหมายแล้วว่าให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การขอข้อมูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้สำนักงานเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเองตามที่เสนอ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสำนักงาน กทช.ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติด้านการบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ 5.3 : การจัดประชุมระดมความคิดเห็นสาธารณะ (Public Consultation) ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 - 2550
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นสาธารณะ (Public  Consultation) ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 - 2550 ตามแนวทางและขั้นตอนที่เสนอได้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.4 : การแก้ไขปัญหาขาดแคลนเลขหมายโทรศัพท์
มติที่ประชุม
  ให้สำนักงานส่งเรื่องให้ประธานกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคม (นายดิเรก เจริญผล) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะประกอบการศึกษาพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนเลขหมายโทรศัพท์ในอนาคตให้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5 : สรุปคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
   
1. รับทราบคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน))
2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของ กทช. ในเรื่องดังกล่าวตามที่ กทช. สุธรรมฯ เสนอ เพื่อเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานในการเตรียมการรองรับในทางปฏิบัติที่จะเกิดผลกระทบตามมาจากคำพิพากษาดังกล่าว ให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสมต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 10:44:38 AM)