สรุปมติที่ประชุม กทช. 3/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2548
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน  
แจ้ง ให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 ได้พบกับผู้อำนวยการสำนักและขอให้ทุกคนทำงานให้เต็มที่ เต็มความรู้ ความสามารถ มีความคิดเสรี ทำงานเป็นทีม กทช. จะกำกับดูแลและให้แนวทางและนโยบาย
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 :   เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 :   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2/2548
มติที่ประชุม
   ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2.2 : สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของนายวิบูลย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์ด้านการข่าว
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2.3 : แนวทางการจัดทำบทความ สารคดี ของ กทช. โดยนายโอภาส เสวิกุล 
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมเห็นชอบให้คุณโอภาสฯ จัดทำบทความสารคดีดังกล่าวตามที่หารือ โดยให้สำนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน และควรมีผลงานไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ชิ้น
วาระที่ 2.4 : สรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : การพิจารณา TOR ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ กทช.สุธรรมฯ รับร่าง TOR ไปแก้ไขตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม แล้วจะนำเข้าวาระพิจารณาใหม่ใน วันพุธที่ 12 มกราคม 2548
วาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 4.1 : การตรวจเยี่ยม ศว.เขต 2 (อุบลราชธานี)
มติที่ประชุม
   ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4.2 : การเปิดป้ายสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4.3 : การใช้จ่ายจากเงินรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบรายได้ รายจ่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ตามมาตรา 60 (2) และมาตรา 82 โดยระบุคำวินิจฉัยของกฤษฎีกา กำหนดการรับเงิน /การจ่ายเงิน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเสนอให้ กทช. พิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:40:50 PM)