สรุปมติที่ประชุม กทช. 30/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 30/2548
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องซิมการ์ด การบล็อกสัญญาณ ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา กทช. จะต้องมีจุดยืนโดยยึดถือบทบาทและอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับเรื่องนี้ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาตัดสินว่า บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีอำนาจกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ขอให้ศึกษาคำพิพากษาให้ละเอียดรอบคอบ
2. ลทช. ได้รับอนุญาตจากประธานให้รายงานผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎรในเรื่องแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาวิทยุ ชุมชน สรุปได้ว่า ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯ รับไปดำเนินการหาข้อสรุปถึงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะมีการประชุมในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2548 และจะนำผลที่ได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป จากนั้นที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวาง สามารถสรุปความคิดเห็นของ กทช.แต่ละท่านได้ดังนี้
มติที่ประชุม        
1. ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. ในเรื่องบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของ กทช. กรณีการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนนั้น ขอให้สำนักงานไปดำเนินการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลอย่างรอบคอบและชัดเจนแล้วจัดทำเป็นวาระเร่งด่วนเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาอย่างเป็นทางการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 29/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 29/2548 วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม 2548 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : แนวทางการจัดทำแผนการเชื่อมต่อและการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
มติที่ประชุม
     
1. เห็นด้วยในหลักการถึงความจำเป็นของการจัดทำแผนการเชื่อมต่อและการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานของสำนักงานในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในระยะข้างหน้าต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานไปดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดแนวทางการจัดทำแผนฯ ที่เสนอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้งความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณ และการจ้างที่ปรึกษาตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 : ตารางกำหนดความถี่วิทยุแห่งชาติ
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กทช. ไปพิจารณาปรับปรุงตารางกำหนดความถี่วิทยุที่เสนอให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดทำตารางเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างจากฉบับเดิมอย่างไรบ้าง ทั้งทางด้านโทรคมนาคมและด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมคราวหน้า เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : แนวทางการจัดประชุม กทช.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบแนวทางการจัดประชุม กทช. ตามที่สำนักงานเสนอ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ กทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กทช. พ.ศ. 2548 ด้วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
       
1. อนุมัติในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ตามข้อเสนอของสำนักงาน
2. มอบหมายให้สำนักงานจัดทำร่างระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ให้แล้วเสร็จตามที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 หมวด 4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานกำหนดไว้ เพื่อเสนอ กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้มีผลอย่างเป็นทางการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กทช. ไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นให้เป็นสากล สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและควบคุมดูแลกันเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่สำนักงานและสามารถใช้เป็นข่ายสำรองยามฉุกเฉินได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4.2 : สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติพบหารือเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติที่ประชุม
  เห็นควรให้สำนักงานถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุมเนื่องจาก การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่เห็นด้วยในการนำเรื่องสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ พบหารือ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอให้ กทช. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการอ้างอิงโดยไม่เหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการและขอให้สำนักงาน รับข้อคิดเห็นและแนวคิดของ กทช. เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมให้สามารถรองรับความต้องการใช้เลขหมายโทรคมนาคมได้อย่างเพียงพอต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4 : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มติที่ประชุม
  รับทราบความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติตามเอกสารที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5 : สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร
มติที่ประชุม
  รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎรตามเอกสารที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การเสนอข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อให้มีการระบุหมายเลขซิมการ์ด และหมายเลข IMEI ลงในเงื่อนไขใบอนุญาต
มติที่ประชุม
  รับทราบการเสนอข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้มีการระบุหมายเลขซิมการ์ดและหมายเลข IMEI ลงในเงื่อนไขใบอนุญาต และมอบหมายให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลทางวิศวกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548–2550 และกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548–2550
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548–2550 และกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548–2550 ตามที่สำนักงานเสนอ
2. เห็นควรให้สำนักงานไปดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวได้ต่อไป โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของ กทช.ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของผู้นำเสนอร่างแผนแม่บทต่อที่ประชุม การประมวลความเห็นของที่ประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งควรแยกต่างหากให้ชัดเจน รวมทั้งความเหมาะสมในการพิจารณาเชิญกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นต้น

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 10:41:06 AM)