สรุปมติที่ประชุม กทช. 31/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 31/2548
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่  1 :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. ขอขอบคุณที่ปรึกษาประธาน (นายกำธร จันทรแสง) ที่ช่วยรวบรวมมติ ครม. เรื่องวิทยุชุมชนให้ประธาน และกรรมการได้รับทราบและไว้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งช่วยติดตามเรื่องการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานประจำปี 2548 ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักการคลังวางแผนการใช้เงินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และระมัดระวัง โดยเฉพาะการใช้เงินเหลื่อมปี เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
2. ขณะนี้ สื่อมวลชนมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับ กทช. ในด้านลบบ่อยครั้ง จึงขอให้สำนักงานปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ คือ ให้ ลทช. เป็นผู้แถลงข่าวในส่วนของ กทช. ก็ขอให้ระมัดระวังในการให้ข่าว เพราะจะมีผลกระทบในวงกว้าง
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  2  :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 30/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548
มติที่ประชุม
        
1. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 30/2548 วันพฤหัสบดีที่ 19  พฤษภาคม 2548 โดยมีการแก้ไขตามที่ประธานขอให้แก้ไขวาระที่ 1 ข้อ 1 “สำหรับเรื่องนี้…” แก้ไขเป็น “สำหรับเรื่องที่…”
2. ขอให้สำนักงานรับข้อเสนอแนะของ กทช. ไปพิจารณาดำเนินการเพื่อเร่งรัดการจัดทำ และการนำส่งเอกสารวาระการประชุมให้ กทช. ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ กทช.สามารถมีเวลาพิจารณารายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอมาได้อย่างชัดเจนและเกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ
ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ตารางกำหนดความถี่วิทยุแห่งชาติ
มติที่ประชุม
        
1. เห็นชอบตารางกำหนดความถี่วิทยุแห่งชาติตามที่สำนักงานเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารตารางกำหนดความถี่ฯ ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และสามารถทำความ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summery) เพื่อเตรียมการสำหรับเป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่แก่สาธารณชน และเสนอคณะกรรมการร่วม กสช.พิจารณา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดทำตารางกำหนดความถี่ที่มาของวิธีการจัดทำโดยอ้างอิงจาก ITU กระบวนการและวิธีการแก้ไข ตลอดจนการอธิบายเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของตารางเดิมและตารางที่แก้ไขใหม่ตามประเภทหรือกลุ่มการใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
2. มอบหมายให้สำนักงานเร่งรัดจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543 โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งดำเนินการก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ทันเวลาในเดือนกรกฎาคม 2548 โดยเฉพาะในส่วนของแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความถี่โทรคมนาคม  รวมทั้งในส่วนของการกำหนดความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น WiFi 3G และ WiMAX ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานนำเสนอ กทช.พิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไปในแต่ละสัปดาห์ตามประเภทของกิจการเพื่อให้สามารถแล้วเสร็จได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3.2 : แผนกลยุทธ์ของสายงานด้านบริการอย่างทั่วถึงและ Discussion Paper ด้านบริการอย่างทั่วถึง (USO) 
มติที่ประชุม
  เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ จำนวนมากที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะในประเด็นของจำนวนความต้องการที่สามารถเข้าถึง (Accessibility) ระดับของเทคโนโลยีและคุณภาพในการให้บริการ อัตราค่าบริการที่เหมาะสม ตลอดจน ขอบเขตพื้นที่ที่จะได้รับบริการ รวมทั้งการพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ (Costing Method and Economic Efficiency) เป็นต้น จึงเห็นควรให้สำนักงานนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นซึ่งมี กทช.ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านนี้เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อน ทั้งนี้ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมที่ได้ในครั้งนี้ ไปประมวลและพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นด้วย แล้วจึงนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่  3.3  :  ประกาศ กทช. เรื่องระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
มติที่ประชุม
    
1. เห็นชอบประกาศ กทช. เรื่องระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของสำนักงาน ตามระเบียบดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้สำนักงานหารือร่วมกับ กทช. สุธรรมฯ เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.4  :  ประกาศกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 7 รายการ 
มติที่ประชุม
  เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคจำนวนมาก ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา จึงเห็นควรให้สำนักงานนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น ซึ่งมี กทช. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านนี้เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนแล้วจึงนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5  :  แนวทางการตอบข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนกรณีต่างๆ
มติที่ประชุม
  เห็นควรให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ให้เป็นเชิงรุกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดทีมงานที่จะปฏิบัติงานในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ และให้สำนักงานตอบหนังสือร้องเรียนทุกฉบับโดยเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงสถานะความคืบหน้าในการดำเนินการของสำนักงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดแรงกดดันให้บรรเทาลงได้ในระดับหนึ่ง และขอให้แต่ละสำนักมีส่วนร่วมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เหล่านี้ให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและจริงจังต่อไป 
ระเบียบวาระที่  5.1  :  การร้องเรียนของราษฎรบ้านป่าป๋อในการสร้างสถานีวิทยุคมนาคมที่รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
มติที่ประชุม
  เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของราษฎร จึงเห็นควรให้สำนักงานไปสำรวจสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนเพื่อประมวลวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวพร้อมข้อคิดเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมในครั้งนี้ แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่  5.2  :  มาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในระยะเริ่มต้น 
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในระยะเริ่มต้นตามเอกสารที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่  5.3  :  การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ. ….
มติที่ประชุม
  ไม่เห็นควรให้สำนักงานส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่….)      พ.ศ .... เนื่องจากเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยรัฐบาลซึ่งได้มีการพิจารณาดำเนินการคืบหน้าไปในชั้นหนึ่งแล้ว การที่สำนักงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจะให้ความเห็นคัดค้านในขณะนี้จึงไม่เหมาะสม

สร้างโดย   - admin NBTC