สรุปมติที่ประชุม กทช. 32/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 32/2548
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548 เวลา 09.30–17.30 น.
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548 เวลา 09.30–12.30 น.
และวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548 เวลา 09.30–17.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. จากการที่ไปพบนายกรัฐมนตรี ท่านได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กทช. จึงขอให้ กทช.ทุกท่าน และสำนักงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
2. ขอให้สำนักงานทำการประชาสัมพันธ์เฉพาะงานที่ทำ ไม่จำเป็นต้องชี้แจง แก้ข่าวต่าง ๆตามที่สื่อมวลชนเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ กทช. และผู้บริหารระมัดระวังในการให้ข่าวด้วย เพราะขณะนี้หลายเรื่องมีความอ่อนไหว
3. ขอขอบคุณสำนักงานที่ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (2548-2551) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
4. ในขณะที่มีการเร่งรัดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลให้แล้วเสร็จโดยเร็วนั้น ก็ขอให้สำนักงานดูแลเรื่องงานประจำให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงานรับไปปฏิบัติตามที่ประธานแนะนำ
ระเบียบวาระที่  2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 31/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 31/2548 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (พิจารณาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงตามที่เสนอ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของข้อกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับหลักความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินรายได้เข้ากองทุนฯ โดยไม่ทำให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาตบนพื้นฐานของการคิดต้นทุนการให้บริการอย่างทั่วถึงที่เหมาะสม และชัดเจน ทั้งในลักษณะที่อาจเป็นค่า ใช้จ่ายทางตรงจากผู้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถ/ดำเนินการจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง และทางอ้อมจากผู้รับใบอนุญาตทุกรายผ่านทางค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ตลอดจนการกำหนดแหล่งที่มาของเงินรายได้กองทุนฯให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการอุดหนุน และการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายการให้บริการอย่างทั่วถึงที่ไม่เป็นภาระแก่การดำเนินงานของกองทุนฯมากจนเกินไป ทั้งนี้ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Consultation) ในเรื่องนี้ด้วย
2. ปรับปรุงรูปแบบร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสมสอดคล้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการจัดทำประกาศ กทช.ในเรื่องอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานเรื่อง USO ในช่วงระยะ 3-5 ปี โดยมีหลักการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างได้ผลแท้จริง
3. ให้เชิญผู้แทน บมจ. ทีโอทีฯ มาหารือข้อมูลการดำเนินงานในเรื่อง USO และแนวทางการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวในอนาคต เพื่อนำมาประมวลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 :  การกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
  เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม และภาคผนวกตัวอย่างกิจการโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศตามที่สำนักงานเสนอ โดยให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งตามความเห็นของที่ประชุมให้แล้วเสร็จ แล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้ถอนเรื่องร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.4 : โครงการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินมูลค่าการอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
  รับทราบและให้นำเรื่องโครงการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินมูลค่าการอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ เสนอเป็นวาระในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5 :  ประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
มติที่ประชุม
  รับทราบและให้นำเรื่องประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด  เสนอเป็นวาระในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.6 : ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
  เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต และร่างประกาศ กทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามที่เสนอ โดยขอให้ กทช.สุธรรมฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอประธาน กทช.ลงนาม เพื่อจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.7 : การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้ถอนเรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.8 : แผนเลขหมายโทรคมนาคม (พิจารณาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548)
  • พิจารณารายงานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผน เลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม      
1. เห็นด้วยในหลักการรายงานการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคม ร่างประกาศ กทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคม และการพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามที่ คณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคม กทช.สุธรรมฯ และสำนักงานเสนอ ตามลำดับ โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นที่สำคัญในประเด็นต่าง ๆ  สรุปได้ อาทิ
1.1 ผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายจากการนำเลขหมาย 1o หลัก และ 11 หลักมาใช้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเมื่อมีการใช้บริการโทรข้ามเครือข่าย กรอบและแนวทางการจัดทำเลขหมายจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้และจัดสรรเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเสมอภาคในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย
1.2 การพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้เลขหมายในมิติของ Social & Economic Value ความชัดเจนในการบริหารจัดการเลขหมายที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทของ กทช.ในการบริหารจัดการแผนเลขหมายซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.3 สำหรับแนวทางในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น ควรพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการคิด Economic Value กับเลขหมายปกติ การวิเคราะห์รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (Administrative Cost) ของสำนักงานให้ชัดเจนด้วย รวมทั้ง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นสูตรสมการ (Function) ที่ถูกต้อง และชัดเจนสำหรับการออกใบอนุญาต ตลอดจนการกำหนดอัตราค่าธรรม เนียมกรณีเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานให้สูงขึ้น เป็นต้น
2. มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมทั้งหมดไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสมาสกำลังจากทีมงานทั้ง 3 ส่วน เพื่อบูรณาการรายละเอียดทั้งหมดทั้งในด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย และด้านค่าธรรมเนียมเข้าด้วยกัน และจัดทำเป็นแผนเลขหมายโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National Numbering Plan) ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ โดยให้หารือร่วมกับ กทช ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองด้วย ก่อนเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณา พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Consultation) ภายในเดือนกรกฎาคม 2548 นี้
3. เพื่อให้การประมวลจัดทำรายละเอียดแผนเลขหมายโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความถูกต้อง สมบูรณ์มากที่สุด เห็นควรให้สำนักงานรับไปพิจารณาในเรื่องการขยายระยะเวลาเพื่อต่ออายุการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมไปอีก พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงคณะอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.9 : การร้องเรียนของราษฎรบ้านป่าป๋อ ในการก่อสร้างสถานีวิทยุคมนาคมที่รับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (พิจารณาเมื่อวันจันทร์ที่ 2o มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
     
1. มอบหมายให้สำนักงานทำหนังสือแจ้งให้บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ไปเจรจากับผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อยุติระหว่างกันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้บริษัทฯมีหนังสือแจ้งยืนยันผลการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่สำนักงานจะได้นำเสนอ กทช. พิจารณาโดยเร็วต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานไปดำเนินการพิจารณาทบทวน เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ และรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยนำความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในมิติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาคสังคม และภาคประชาชนกำหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 3.10 : หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้ถอนเรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.11 : การจ้าง Consultant in house ด้านการเจรจาการค้าบริการสาขาโทรคมนาคม (Dr. Daniel Roseman) (พิจารณาวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้สำนักงานฯ จ้าง Dr. Daniel Roseman เป็น Consultant In house ด้านการเจรจาการค้าบริการสาขาโทรคมนาคม เป็นเวลา 1 ปี ภายใต้วงเงินงบประมาณ 2,700,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยให้สำนักงานฯ ตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้ชัดเจนก่อนดำเนินการจัดจ้างต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.12 : การประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4  (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
  อนุมัติการตั้งคณะผู้แทนสำนักงาน กทช. เพื่อเป็นคณะการประชุมเจรจาสาขาโทรคมนาคมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่สี่ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2548 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่สำนักงานเสนอ โดยให้ประสานงานกับ กทช.สุธรรมฯ เพื่อหารือในเรื่องความเหมาะสมในการเข้าร่วมของเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายที่สำนักงานมีอยู่ และการพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนทีมงานของ กทช.สุธรรมฯ  ให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วยตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ 3.13 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ. 2548–2550)
มติที่ประชุม
  รับทราบในเบื้องต้นสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ. 2548–2550) ตามที่สำนักงานเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานรับไปดำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงเพิ่มเติมสรุปผลการประชุมจากข้อคิดเห็นในด้านต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยประสานงานกับ กทช. แต่ละท่านที่เข้าร่วมดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาก่อนนำความเห็นไปปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
2. ให้พิจารณาเตรียมการในการนำเรื่องนี้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้พร้อม เพื่อให้การดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งให้ดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Website อีกครั้งหนึ่งภายหลังปรับปรุงแล้วเสร็จได้ต่อไปตามที่เสนอ โดยรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปประกอบการดำเนินการด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการโทรคมนาคมการสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา ในคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการโทรคมนาคมการสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา ในคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : ผลการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ ทศท.
มติที่ประชุม
   รับทราบผลการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2548  ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่  4.4 :  รายงานสรุปการประชุม AIC
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานสรุปการประชุม AIC ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานีวิทยุชุมชน (พิจารณาเมื่อวันจันทร์ที่ 2o มิถุนายน 2548)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมเพื่อใช้เป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งประเด็นที่สำคัญ ได้แก่    1) พึงระมัดระวังในการดำเนินการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่จะกระทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น   2) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินให้ได้ผลอย่างจริงจังโดยเร็วที่สุด รวมทั้งปัญหาการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีอยู่ และ  3) ติดตามสถานการณ์และพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและการสนับสนุนซึ่งกันและกันกับการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนของรัฐบาลเป็นสำคัญ

สร้างโดย   - admin NBTC