สรุปมติที่ประชุม กทช. 33/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 33/2548
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2548 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน
  แจ้งในที่ประชุมทราบ รวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. กรณีที่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขขอให้สำนักงานฯ รายงานให้ กทช. ทราบทุกครั้ง รวมทั้งให้พิจารณาจัดหารูปอดีตอธิบดีฯ ทุกท่านซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงานมาติดตั้งไว้เพื่อเป็นเกียรติในบริเวณที่เหมาะสมด้วย
2. ขอให้สำนักงานติดตามความคืบหน้าเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. …. พร้อมทั้งแจ้งให้ กทช.เศรษฐพรฯ ได้ทราบเพื่อเตรียมการให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการไปชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องนี้ ต่อไป
3. ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาประธาน กทช. ที่เป็นธุระในการประสานดำเนินการนำร่างประกาศ กทช. รวม 4 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างดียิ่ง
4. ในเรื่องรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอเรื่องเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น ขอให้สำนักงานฯ ประสานงานกับที่ปรึกษาประธาน กทช. ก่อนเพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง
     ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า สำนักงานควรจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการนำเรื่องเสนอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ชัดเจนต่อไปด้วย เพราะในระยะข้างหน้า สำนักงานยังจะมีเรื่องประกาศต่างๆที่จะต้องนำเสนอเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอีกมาก จึงสมควรมีแนวทางปฏิบัติ (Procedure) ที่ถูกต้องกำหนดไว้ รวมทั้งในการทำเรื่องนี้ให้กระชับ และรวดเร็วขึ้น สามารถพิจารณานำระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์มาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ นอกจากนี้ สาระของประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว ควรได้มีการนำเสนอสู่สาธารณะ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในวงกว้าง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
      อนึ่ง ในการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น รทช. กุลิศฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการด้วยแล้วขณะนี้ โดยได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะได้นำเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให้สำนักงานรับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2.1 : การยื่นขอใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 
มติที่ประชุม
           
1. เห็นควรอนุมัติการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่ บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด ตามที่เสนอขอ โดยใช้กำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ ในการให้บริการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
2. เห็นควรให้สำนักงานดำเนินการในขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ตามประเด็นความ เห็นที่เสนอได้ต่อไปแล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาทั้งในเรื่องการจัดทำมาตรฐานสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้ยื่นขอใบอนุญาตรายอื่น ตลอดจนการประสานงานกับ บมจ.ทีโอทีฯ และ บมจ.กสทฯ เพื่อปรับแก้ราคาค่าบริการเชื่อมต่อและใช้เครือข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
3. มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็น และข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ที่กฏหมายกำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์เดียวกัน รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนการพิจารณาให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วยตามควรแก่กรณี
ระเบียบวาระที่ 3 : วาระอื่นๆ
(ไม่มี)

สร้างโดย   - admin NBTC