สรุปมติที่ประชุม กทช. 34/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 34/2548
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
วาระที่ 1 :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ไม่มี
วาระที่  2  :  เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที 2.1 :  ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบในหลักการลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใบอนุญาตแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ตามที่เสนอเพื่อนำไปจัดทำเป็นประกาศ กทช. ต่อไป โดยรับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดทำเป็นร่างประกาศเพื่อเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีประเด็นที่สำคัญสรุปได้ อาทิ
1) ยึดหลักการพิจารณาให้เป็นไปตามลายลักษณ์อักษรที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
2) การกำหนดขอบเขต การตีความ และการนิยามความหมายในประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบบนพื้นฐานของความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจมีตามมาให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะในประเด็นการกำกับดูแลโดยตรงกับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองใน ระยะเริ่มต้นเป็นพื้นฐานหลักไปก่อน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตและ นิยามของคำว่า “เฉพาะกลุ่มบุคคล” และ “บุคคลทั่วไปจำนวนมาก” ให้เหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติ เป็นต้น
3) การประกาศกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในครั้งแรกนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานที่จะต้องมีการพัฒนา เรียนรู้ และแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์แข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงต่อไป
วาระที่ 2.2 :   โครงการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินมูลค่าการอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
  เห็นชอบโครงการหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินมูลค่าการอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ    โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ได้ตามที่ กทช.  สุธรรมฯ เสนอ ทั้งนี้ ขอให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมรวมถึงการประสานงานร่วมกับสำนักงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่ององค์ประกอบคณะทำงานศึกษาและยกร่าง ตลอดจนความชัดเจนและเหมาะสมของอำนาจหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอประธาน กทช. เพื่อลงนามคำสั่งตามขั้นตอนต่อไป
วาระที่ 2.3  :  ประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ โดยการประสานงานร่วมกับทีมงานด้านกฎหมายของ กทช.สุธรรมฯ รับความเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุม เพื่อมีหนังสือแจ้งบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ให้ทราบผลการพิจารณาของ กทช. ต่อประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัทฯ จำนวน 6 ข้อ โดยมีแนวทางการดำเนินการ สรุปได้คือ
1. ในประเด็นข้อร้องเรียนข้อที่ 1, 2 และ 6 โดยในข้อ 1 บริษัทขอให้ กทช. พิจารณาว่ามีสิทธิที่จะยื่นคำขอเพิ่มเลขหมายโทรคมนาคมหรือไม่ในฐานะผู้ประกอบการที่มีอำนาจหน้าที่เหมือนกับผู้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2544 และในข้อ 2 และ 6 บริษัทฯ ขอให้ กทช. จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้บริษัทฯ  โดยเร่งด่วน  พร้อมทั้งขอให้ กทช.  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ เพื่อกำหนดมาตรการชั่วคราวในการจัดสรรเลขหมาย และดำเนินการจัดสรรเลขหมายให้กับบริษัทฯ นั้น ขอให้แจ้งตอบในลักษณะเป็นข้อเท็จจริงของสถานภาพการดำเนินงานงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการจัดสรรเลขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะได้แจ้งผลให้ทราบในโอกาสต่อไป
2. สำหรับในประเด็นข้อ 3 4 และ 5 ในเรื่องการขอรับสิทธิการใช้เลขหมายตามหลักความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การขอให้ กทช.กำกับดูแลเพื่อให้มีเลขหมายโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ภายใต้การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการขอให้ กทช. มีมาตรการเพื่อกำจัดสิทธิ อำนาจ ของ บมจ. ทศทฯ ในฐานะการเป็นผู้กำกับดูแล นั้น ขอให้แจ้งตอบโดยยึดหลักการตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ  กทช. ที่จะต้องกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรี และเป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมอยู่แล้ว
วาระที่ 2.4 :  ประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
   มอบหมายให้สำนักงานฯ โดยการประสานงานร่วมกับทีมงานด้านกฎหมายของ กทช.สุธรรมฯ รับความเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุม เพื่อมีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UCOM ให้ทราบถึงประเด็นทางกฎหมายว่า แม้บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท UIH แต่ร้องเรียนแทนไม่ได้ เนื่องจากมิใช่ผู้เสียหายโดยตรง รวมทั้งไม่สามารถร้องขอรับใบอนุญาตแทนกันได้
วาระที่ 2.5 :   รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถของทีมงานนี้ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานต่อไปให้มีความรู้ ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของหน่วยงานในด้านนี้ เช่น TOT และ CAT ตลอดจนการไปศึกษาทางวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้ โดยให้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
วาระที่ 3 :   เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 4 :  เรื่องอื่น (ถ้ามี)
วาระที่ 4.1 : ประเด็นข้อร้องเรียนของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ โดยการประสานงานร่วมกับทีมงานด้านกฎหมายของ กทช.สุธรรมฯ รับความเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุม เพื่อมีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยด่วนก่อนวันที่ 3o มิถุนายน 2548 (เป็นวันที่ข้อตกลงการทดสอบตลาดการใช้โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศระหว่างกระทรวง ICT, TOT และ TT&T จะสิ้นสุดลง) ถึงผลการพิจารณาของ  กทช. ซึ่งเห็นว่าข้อร้องเรียนของบริษัทฯ มีมูล จึงจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาในรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถได้ข้อยุติโดยเร็ว และเป็นที่ยอมรับ

สร้างโดย   - admin NBTC