สรุปมติที่ประชุม กทช. 35/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 35/2548
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่  1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
   สมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการอภิปราย และแสดงความเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทช. อย่างไรก็ดี สำนักงานไม่ต้องชี้แจงตอบโต้ใดๆ แต่ควรนำประเด็นข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป และในการประชาสัมพันธ์งานของ กทช.ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องงานของ กทช. เท่านั้น ขอให้ระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ยึดมั่นและแน่วแน่ในการปฏิบัติงาน ก็จะทำให้งานสำเร็จลงได้
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบและขอให้สำนักงานรับแนวทางปฏิบัติในเรื่องงานประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548 และวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2548 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548 และวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยมีข้อแก้ไขตามที่สำนักงานเสนอขอ
ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 33/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 33/2548 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน  2548
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ร่างประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่สำนักงานเสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กทช. ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ และข้อความให้เหมาะสมถูกต้อง รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบในเรื่องการกำหนดประเภทใบอนุญาตของบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้ชัดเจน และเหมาะสมสอดคล้องกับประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกเป็นประกาศ กทช.ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการได้ตามกฎหมายต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 : ร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
มติที่ประชุม
  เห็นควรให้ กทช.สุธรรมฯ เป็นผู้รับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงให้เหมาะสม ชัดเจน และเป็นเอกภาพเดียวกันตามที่ กทช. ได้มีมติไว้ โดยยึดถือร่างประกาศฯ ที่ กทช.อาทรฯ ได้มีการปรับปรุงและนำเสนอเป็นต้นร่างในการดำเนินการพร้อมทั้งรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะหลักการคิด อัตราการจัดเก็บ และวิธีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม สามารถอ้างอิงและเอื้อต่อผู้ประกอบการทั้งที่มีอยู่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายและพื้นที่ในการดำเนินการให้มีบริการทั่วถึงได้อย่างชัดเจน เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.3 : ความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กทช. โดยการหารือร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนเลขหมายโทรคมนาคมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Website ก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.4 : ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2548 - 2550
มติที่ประชุม
  เนื่องจากร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2548-255o ตามที่เสนอมายังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในหัวข้อที่สำคัญๆ หลายประเด็น รวมถึงความชัดเจนของเป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน (Work Plan) ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ตลอดจนสาระที่ครอบคลุมในส่วนของการบริหารคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง หรือ Broadcasting จึงเห็นควรให้สำนักงานไปดำเนินการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2548 - 255o ใหม่ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน สมบูรณ์และชัดเจนตามข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุม แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจัดส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ทำหน้าที่แทน กสช. ตามกฎหมายในระหว่างที่ กสช. ยังมิได้จัดตั้งเพื่อรับทราบ    และพิจารณาในส่วนของการบริหารคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยต่อไปตามความเห็นของที่ประชุม โดยมีเอกสารที่จัดส่งให้ประกอบด้วย
1. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งรวมทั้ง
1.1 คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1.2 คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม
2. ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
3. คลื่นความถี่ที่ใช้ร่วมกันระหว่างวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ 3.5 : หลักเกณฑ์และวิธีการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
       
1. เห็นด้วยกับกรอบการพิจารณาและแนวทางดำเนินการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายตามที่สำนักงานเสนอ และให้สำนักงานไปดำเนินการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช. จะประกาศกำหนด รวมทั้งข้อเสนอการเชื่อมต่อ (RIO) และอัตราค่าเชื่อมต่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้สมบูรณ์ และรอบคอบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาจุดยืนของ กทช. ในการตัดสินใจที่เหมาะสม กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถตกลงกันได้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ กทช. จากการระงับและพิจารณาข้อพิพาท รวมทั้งหลักการการกำหนดกรอบการเชื่อมต่อโครงข่าย จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ และต้องไม่กีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณภาพของโครงข่ายและเงื่อนไขการเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.6 : มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มติที่ประชุม
       
1.  มอบหมายให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการปรับรูปแบบจากมาตรการชั่วคราวว่าด้วยการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เป็นแนวทางการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (Guideline) โดยยึดถือหลักการและข้อบัญญัติของ IDA ประเทศสิงคโปร์ ในรายละเอียดทั้งหมดมากำหนดไว้ และจัดส่งให้ กทช. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างผ่านทาง Website เพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
2. ให้พิจารณาจัดทำคำนิยาม (Definitions) ทั้งหมดให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ (Focus Group) ก่อนพัฒนาให้เป็นกฎเกณฑ์ (Regulations) และมาตรการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงการพิจารณาในประเด็นผลกระทบในทางปฏิบัติกับผู้รับใบอนุญาตที่อาจยังดำเนินการขัดต่อมาตรการการแข่งขันที่ กทช. กำหนด ซึ่งควรพิจารณากำหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี - 1 ปีครึ่ง เพื่อที่ผู้รับใบอนุญาตจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องได้อย่างเต็มที่
ระเบียบวาระที่ 3.7 : ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
  เห็นควรให้สำนักงานดำเนินการส่งเรื่องที่ยื่นขออนุญาตซึ่งรอการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดคืนผู้ขอไปก่อน เพื่อจัดทำเอกสารหลักฐานและยื่นเสนอขออนุญาตใหม่ตามหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุที่ กทช.ได้ประกาศกำหนดภายหลังจากนำลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.8 : เรื่อง ร่างระเบียบสำนักงาน กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
  เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงานเสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนำเวียนเสนอให้ กทช. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นข้อคิดเห็นที่สำคัญ อาทิ การใช้ระยะเวลาการบินเป็นเกณฑ์กำหนดระดับของชั้นโดยสาร การบังคับใช้ระเบียบนี้ให้ครอบคลุมกรรมการและอนุกรรมการทั้งที่ กทช. และ ลทช. แต่งตั้งกรณีกรรมการ กทช. จะต้องออกระเบียบในเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา 22 จะต้องกำหนดให้ชัดเจน เปิดกว้างไม่ได้ เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.9 : การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ
มติที่ประชุม
       
1. ไม่เห็นควรอนุมัติการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของกรรมการรวม 5 คณะตามแนวทางที่สำนักงานเสนอ เนื่องจากมีประเด็นความไม่เหมาะสมในการดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนดทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและการกำหนดประเภทของกรรมการภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งการจัดประชุมเกินกว่าเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดไว้
2. เห็นควรให้สำนักงานไปพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนกรรมการในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบที่กำหนด
3. เนื่องจากระเบียบที่กำหนดไว้ขาดความยืดหยุ่นและไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติประกอบกับขณะนี้สำนักงานได้มีการดำเนินงานโดยมี ลทช.เข้ามาบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกระเบียบ กทช.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานฯ และเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 แล้วให้สำนักงานพิจารณาปรับปรุง หรือยกร่างระเบียบที่เหมาะสมขึ้นใหม่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.10 : การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
มติที่ประชุม
  อนุมัติในหลักการการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มตามที่สำนักงานเสนอ และให้สำนักงานจัดทำร่างระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.11 : ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของคณะนักวิจัยภายใต้โครงการ ICT เพื่อการพัฒนาสังคมไทย กองทุนศาสตราจารย์ คะนึง ฤๅชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ เสนอ โดยสมควรจัดส่งให้สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้  เห็นควรให้สำนักงานมีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อตอบขอบคุณ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้ รวมถึงการนำเสนอ กทช.พิจารณาและรับทราบผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.12 : เรื่อง เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท เค เอส ซีฯ
มติที่ประชุม
  เห็นชอบเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท เค เอส ซีฯ ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยขอให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมทั้งในประเด็นข้อกฎหมาย และความหมายของศัพท์ด้านเทคนิคที่สำคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับ Connect และ Interconnect เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ประกอบการดำเนินการของสำนักงานในเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้มอบหมายให้ ลทช.เป็นผู้ลงนามกำกับเอกสารเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตฯ ในครั้งแรกนี้ และอาจพิจารณาให้พนักงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กทช. เป็นผู้ลงนามได้ในครั้งต่อๆ ไปตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่  4  :   เรื่องเพื่อทราบ
 ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประกาศตำแหน่งว่าง (Head of the ITU Regional office for Asia and the Pacific)
มติที่ประชุม
  รับทราบ เรื่องสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประกาศตำแหน่งว่าง (Head of the ITU Regional Office for Asia and the Pacific) ตามเอกสารที่สำนักงานเสนอ และเห็นควรแจ้งเวียนประกาศตำแหน่งว่างของ ITU ให้พนักงาน กทช. ที่มีคุณสมบัติและสนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : เรื่อง คู่มือปฏิบัติในการส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม
  เห็นชอบคู่มือปฏิบัติในการส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่สำนักงานเสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ต่อไปพร้อมทั้งขอให้สำนักงานเร่งรัดดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 5.3 : การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน
มติที่ประชุม
       
1. เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน ตามที่ กทช. ประสิทธ์ฯ เสนอ โดยรับข้อคิดเห็น และประเด็นข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งในเรื่องเอกสารข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่เดิม
หลักการและแนวนโยบายที่ชัดเจนของ กทช. ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ ตลอดจนข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม เป็นต้น
2. เห็นควรให้คณะกรรมการฯ มีระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน และมอบหมายให้สำนักงาน โดยการหารือร่วมกับ กทช.ประสิทธิ์ฯ เพื่อพิจารณาในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ทั้งนี้โดยมี กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5.4 : การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กทช.
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นของ กทช.อาทรฯในเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการโดยดูถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในหลาย ๆ ทางเลือกทั้งการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุด และจากบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมาย แล้วนำเสนอ กทช. เพื่อหารือโดยเร็วต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5 : การหารือระหว่าง Mrs.Brigitte Schars, Advisor for Asia กระทรวงอุตสาหกรรมฝรั่งเศส และ Mr.William Pecrisux ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กับ กทช.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548
มติที่ประชุม
   รับทราบในเบื้องต้นถึงผลการหารือฯ ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ เสนอ โดยจะได้มีบันทึกถึงสำนักงานเพื่อนำเสนอ กทช. พิจารณาแนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในการประชุมคราวหน้า
ระเบียบวาระที่ 5.6  :  ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
มติที่ประชุม 
 ขอให้ กทช. รับร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อนำไปพิจารณาในรายละเอียดให้ก่อน โดยสำนักงานจะได้นำเสนอ กทช. พิจารณาในวาระการประชุมอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้า

สร้างโดย   - admin NBTC