สรุปมติที่ประชุม กทช. 36/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 36/2548
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขอให้ ลทช. ทำความเข้าใจกับพนักงานว่า กทช. มีความเห็นใจ และขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ขณะนี้มีงานเร่งด่วนที่ต้องทำเฉพาะหน้ามากมาย จึงยังไม่มีโอกาสได้จัดประชุมระหว่าง กทช.กับพนักงาน
2. การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ขอให้กรรมการฯ ระมัดระวังโดยเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ เป็นมติ กทช. ในส่วนของสำนักงานมอบหมายหน้าที่ให้ ลทช. เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้คนเดียว
3. ในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ขอให้สำนักงานอำนวยความสะดวกและเร่งรัดให้ลุล่วงโดยเร็ว มิฉะนั้นจะถูกมองว่าเมื่อมี กทช. แล้วทำให้การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมต้องหยุดชะงัก
4. ขอให้สำนักงานดูแลการไหลเวียนเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามสายการบังคับบัญชาด้วย
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงานรับไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 34/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 34/2548 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 ที่ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ร่างประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
มติที่ประชุม
  เห็นควรปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามที่เสนอให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน  สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการภายใต้การปรึกษาหารือ และร่วมพิจารณาให้คำแนะนำโดย กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช. สุธรรมฯ ซึ่งในการจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตฯ แบบที่สามดังกล่าว มีประเด็นพื้นฐานหลักที่สำคัญเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินการ ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตฯดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป สรุปได้ อาทิ
1. การยึดหลักการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม รวมทั้งหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นรายย่อย และผู้ประกอบกิจการต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยรวมปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
2. หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณา ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยเฉพาะการพิจารณากำหนดระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งอายุใบอนุญาต เป็นต้น
3. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลตัวเลขของหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถอ้างอิงได้ การคำนึงถึงมิติทางสังคมในการจัดให้มีบริการโทรคมฯพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม รวมถึงความเหมาะสมสอดคล้องในทางปฏิบัติกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบริษัทต่างชาติกรณีข้อผูกพันตามความตกลง FTA ซึ่งจะต้องประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวต่อไป เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.2 : ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้สำนักงานฯ ถอนเรื่องร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.ได้ตามที่เสนอขอ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอให้ กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ รับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จและนำเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำระเบียบดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการที่ กทช. ให้ไว้ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขโดยตัดข้อ 17 ในหมวด 5 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ออก การจัดหารถยนต์โดยให้ใช้วิธีการเช่าเป็นหลัก การปรับแก้ข้อความข้อ 12 ในหมวด 3 การใช้งาน โดยพิจารณาใช้ข้อความ “ให้ส่งรถประจำตำแหน่งพ้นความครอบครอง” ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดการค่าเชื้อเพลิงในรูปแบบสวัสดิการพนักงาน และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงาน โดยให้มีการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.4 : ขออนุมัติท่าทีการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4 
มติที่ประชุม
  อนุมัติท่าทีการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4 โดยจะยังไม่มีการ commit ในเรื่องข้อบทสาขาโทรคมนาคม และให้ดำเนินการตามที่สำนักงานเสนอต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานฯ พิจารณาดำเนินการด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง
ระเบียบวาระที่ 3.5 : ข้อร้องเรียนของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด เกี่ยวกับคุณภาพการ เชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
มติที่ประชุม
         
1. เห็นควรดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนของ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด เกี่ยวกับคุณภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
1.1 ในหลักการทางเทคนิค ต้องพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านเทคนิคโดยหารือกับ กทช.ประสิทธ์ฯ เพื่อกำหนดโครงร่างลักษณะ (Configuration) การตรวจสอบข้อเท็จจริงทางเทคนิคแล้วจัดส่งให้บมจ. ทีโอที ไปดำเนินการ และแจ้งยืนยัน (Verify) ผลดังกล่าวมาอย่างเป็นทางการ
1.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่าย โดยให้มีผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการ (Operators)
1.3 นำผลการแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงทางเทคนิคตามที่ บมจ.ทีโอที จัดส่งให้นั้น เสนอคณะกรรมการประสานงานฯ เพื่อพิจารณา/วิเคราะห์ และแนะนำวิธีการ แก้ไขปัญหาส่งให้ บมจ. ทีโอที ไปดำเนินการต่อไป
2. ขอให้กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ รับผิดชอบกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรง
3. ในระยะยาวให้สำนักงานพิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยปฏิบัติงาน และพิจารณา ดำเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งการพิจารณาให้มี Clearing House เพื่อรองรับงานกำกับดูแลด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.6 : ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมฝรั่งเศส
มติที่ประชุม
  อนุมัติในหลักการแนวทางการดำเนินความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมฝรั่งเศสตามที่สำนักงานเสนอ ดังนี้
1. ให้สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ไทย-ฝรั่งเศส ด้านการไปรษณีย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งมี่ 4 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล (Regulator)
2. ให้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่าง กทช. และ Regulator ของฝรั่งเศส รวมทั้งการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Regulators ของประเทศอื่น ๆ โดยให้สำนักงานฯ ดำเนินการด้วยเพื่อขยายขอบเขตของความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมบุคลากรด้านกำกับดูแลให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงานฯในการพัฒนาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : การประชุมเสมือนจริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ G-REX (G-REX Virtual Conference)
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการประชุมเสมือนจริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ G-REX (G-REX Virtual Conference) ทั้งสามครั้งตามที่สำนักงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ขอให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนำเสนอด้านคุณภาพการตรวจจับการเชื่อมต่อโครงข่าย โดยบริษัท Sunrise Telecom Incorporate และการเสนอโครงการความร่วมมือในการทดลองใช้เทคโนโลยี WIMAX ของบริษัท Intel Microelectronics (Thailand) จำกัด
มติที่ประชุม 
        
1. รับทราบการนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพการตรวจจับการเชื่อมต่อโครงข่ายจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศของบริษัท Sunrise Telecom Incorporate
2. รับทราบการนำเสนอข้อมูลโครงการความร่วมมือในการทดลองใช้เทคโนโลยี WIMAX จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศของบริษัท Intel Microelectronics (Thailand) จำกัด และเห็นควรให้ทางบริษัทฯ จัดทำหนังสือข้อเสนอโครงการดังกล่าวส่งให้สำนักงานอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้นำเสนอ กทช.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : ข้อคิดเห็นเรื่องลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาต
มติที่ประชุม
  เห็นควรนำเรื่อง ข้อคิดเห็นเรื่องลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาต ไปหารือในที่ประชุมเฉพาะ กทช. ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3 : หนังสือแจ้งปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต
มติที่ประชุม
  เห็นชอบหนังสือแจ้ง บมจ. กสทฯ เพื่อปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกครั้งตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยให้ ลทช. เป็นผู้ลงนามหนังสือดังกล่าว เพื่อแจ้งมติมติ กทช. ครั้งที่ 33/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ในเรื่องการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้สมเหตุสมผลและเป็นธรรมให้ บมจ. กสทฯ ทราบและพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ โดยให้เวลาในการพิจารณาหรือทักท้วงไม่เกิน 45 วัน หากพ้นกำหนด กทช.จะเป็นผู้ดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.4 : ขอหารือการขอข้อมูลข่าวสาร 
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานพิจารณาดำเนินการสรุปสาระสำคัญของเรื่องการออกใบ อนุญาตอินเทอร์เน็ตให้กับบริษัท เคเอสซี จำกัด รวมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นและมติที่ประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมเฉพาะเรื่องจัดส่งให้นายพีระวัฒน์ฯ ตามที่ได้มีหนังสือยื่นขอคัดถ่ายต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5 : หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว
มติที่ประชุม
  เห็นควรนำเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ กทช.ได้มีเวลาศึกษาในรายละเอียด และสามารถพิจารณาได้อย่างถูกต้องและรอบคอบมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5.6 : ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขยายข่ายความถี่วิทยุของราชวงศ์ในกิจการส่วนพระองค์ได้ตามที่สำนักงานเสนอ และสำหรับในกรณีที่เป็นเรื่องของความมั่นคง และเรื่องในกิจการส่วนพระองค์ เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานนำเสนอประธานอนุมัติได้โดยตรงต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC