สรุปมติที่ประชุม กทช. 37/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 37/2548
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 35/2548 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมติ กทช. วาระที่ 3.4 เรื่อง ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2548-255o ตามความเห็นที่ กทช.สุชาติฯ เสนอ แล้วเวียนให้ กทช.พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ดังมีข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น คือ “ โดยมีเอกสารที่จะจัดส่งให้ ประกอบด้วย :
1. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ 
2. ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
3. การบริหารคลื่นความถี่แยกเป็น 2 ส่วน
3.1 คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3.2 ความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ”
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวให้ชัดเจน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเลขหมายที่ยังไม่ได้นำมาใช้งานจริง (Inactive Numbers) และกลุ่มเลขหมายที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ (Reused Numbers) การพิจารณาสัดส่วนการครอบครองเลขหมายของผู้ประกอบการในตลาดอย่างเหมาะสม และเสมอภาคกัน รวมทั้งการจัดทำตัวเลขข้อมูลจำนวนเลขหมายที่เหลืออยู่ จำนวนเลขหมายที่ขาดแคลน และจำนวนความต้องการใช้เลขหมายในภาพรวมให้ชัดเจน แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า (วันที่ 18-2o กรกฎาคม 2548)
ระเบียบวาระที่ 3.2 : การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
มติที่ประชุม
           
1. มอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ให้ชัดเจนและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญๆ อาทิ
1.1 การพิจารณาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างรัดกุม มีความละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น เพราะหากดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย จะเกิดผลเสียตามมาได้
1.2 การวางกรอบแนวคิดที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาว่าจะดำเนินการให้บริการโทรศัพท์ประเภทใดบ้าง เพื่อให้เป็นบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงเช่น โทรศัพท์สาธารณะ Internet การกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ และเป้าหมายการดำเนินการ แต่ละปี การกำหนดวิธีดำเนินการ วงเงินงบประมาณรวมถึง ค่า Operation และค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร การกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ และหากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการอย่างไร หรือต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเก็บเงินเข้ากองทุนอย่างไร บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน และ กทช. รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
1.3 ในหลักการ การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง จะต้องกำหนดเป้าหมายรวมก่อน และพิจารณาว่าแต่ละปีใช้เงินเท่าไหร่ จะมีการจัดเก็บในอัตราเท่าไหร่ ทั้งนี้ โดยให้นำข้อมูลกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ USO ในระยะเวลา 3 ปี ใส่ไว้ในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นต้น
2. นำเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงต้นสัปดาห์หน้า (วันที่ 18–20 กรกฎาคม 2548) เพื่อพิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้ายอีกครั้ง ก่อนนำไปเสนอในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้สำนักงานฯ นำเรื่อง ร่างประกาศ กทช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามนี้ไปเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 18–20 กรกฎาคม 2548 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.4 : ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณายกร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ใหม่ ให้เหมาะสมและถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอน รูปแบบ วิธีการ และอัตราในการกำหนดค่าตอบแทนคณะ
กรรมการติดตามฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้กรอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากำหนด
ระเบียบวาระที่ 3.5 : การขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
มติที่ประชุม
         
1. อนุมัติให้บริษัท ภูเก็ต แอร์ไลน์ จำกัด และนายเฟอร์นันโด สุบาร์โรกา ฟองซา  นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อติดตั้งในอากาศยานของตนเองโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับในระยะต่อไป กรณีที่เป็นการขอนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมแยกต่างหากมา จะดำเนินการตรวจสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้เอกสาร เช่น ข้อกำหนดทางวิชาการ (Specifications) และแค็ตตาล็อก (Cattalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม     เป็นต้น
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในกรณีการขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินเป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติเป็นหลักการให้เป็นอำนาจ ลทช. ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงในกรณีของเรื่องที่เคยเป็นอำนาจอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มศึกษาที่ 5 ของภาคการมาตรฐานโทรคมนาคมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (การป้องกันผลกระทบจากภาวะแวดล้อมด้านแม่เหล็กไฟฟ้า)
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มศึกษาที่ 5 ของภาคการมาตรฐานโทรคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (การป้องกันผลกระทบจากภาวะแวดล้อมด้านแม่เหล็กไฟฟ้า) ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนมิถุนายน 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนมิถุนายน 2548 ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.3 : กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 18–20 กรกฎาคม 2548 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม
   
1. รับทราบกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 18–20
กรกฎาคม 2548 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่สำนักงานฯเสนอ
2. มอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ดังนี้
2.1 เตรียมความพร้อมในรายละเอียดของเรื่องที่จะนำเสนอให้ดี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้
2.2 พิจารณาจัดทำ Master Schedule โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 31 กรกฎาคม 2548 เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้เตรียมการสำหรับการดำเนินการเรื่องต่อเนื่องจากนี้ไว้ เมื่อกลับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วได้ทันที โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web Site การจัดส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำแนะนำและข้อคิดเห็น ตลอดจนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
2.3 นำเรื่องการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เข้าหารือ กทช. อีกครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยในเบื้องต้น วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 จะเป็นเรื่อง USO และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขใบอนุญาต และอาจเป็นเรื่องแผนเลขหมาย รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : เรื่องการจัดพิธีการต่างๆ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม
  เห็นชอบกำหนดการพิธีการต่างๆ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมด้วยต่อไป ทั้งในเรื่องของการเชิญแขกและการจัดพิธีมอบใบอนุญาตที่อาคารหอประชุมในช่วงบ่าย
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลหลักสูตร Global Symposium for Regulator ครั้งที่ 6 และการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (World Summit on Information Society – WSIS)
     เนื่องจากในการประชุมมีวาระที่สำคัญหลายเรื่องเข้าสู่การพิจารณา ทำให้สำนักงานฯ  ไม่อาจนำเรื่องการอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลหลักสูตร Global Symposium for Regulator ครั้งที่ 6 และการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (World Summit on Information Society – WSIS) เสนอที่ประชุมได้ทันตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ สำนักงานจึงจะพิจารณานำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมในครั้งหน้าต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3 : บริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สอบถามประเด็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
มติที่ประชุม
  รับทราบเรื่องบริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สอบถาม ประเด็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5.4 : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ้าง ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
  เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พ.ศ.2548 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอประธาน กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งเพื่อลงนามในระเบียบดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็วต่อไป

สร้างโดย  - 2fellows  admin (28/3/2559 14:08:31)