สรุปมติที่ประชุม กทช. 38/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 38/2548
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548 เวลา 9.30 น.
และวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1   :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขอให้สำนักงานฯ เร่งรัดการพิจารณาและดำเนินการในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กับ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคม ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทันตามกำหนดการในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
2. ในการให้สัมภาษณ์เรื่องใดๆ กับสื่อมวลชน ต้องให้เป็นมติ กทช.ที่ชัดเจนก่อน จึงขอเน้นย้ำให้มีความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจมีตามมาได้
3. ขอให้สำนักงานฯ กวดขันเรื่องการแต่งกายของพนักงาน และลูกจ้างให้เป็นระเบียบและสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งกิริยามารยาทให้มีความอ่อนน้อม และรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม
4. เนื่องจากปัจจุบัน สำนักงาน กทช. มีพนักงานจำนวนมาก ทั้งที่เป็นพนักงานจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม และที่สำนักงานฯ รับเข้ามาทำงานใหม่ ซึ่งอาจยังไม่มีโอกาสรู้จักกันได้เท่าที่ควร  สำนักงานฯ จึงควรพิจารณาจัดทำเป็นโครงการโดยให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำความรู้จักกันได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์โดยอาศัยการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นสื่อกลาง แต่ไม่ต้องเน้นเรื่องการแข่งขันอย่างเดียวมากเกินไป
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงานฯ รับไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่   2      :    รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1   :    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 36/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2548

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 36/2548 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2548 ที่ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
ระเบียบวาระที่   2.2    :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 37/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 37/2548 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีการแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้องตามที่ กทช.เหรียญชัยฯ เสนอ ดังนี้
1. แก้ไขมติ กทช. ในข้อ 2 วาระเพื่อพิจารณาที่ 3.5 เรื่อง การขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน จากเดิม “จึงเห็นควรอนุมัติเป็นหลักการให้เป็นอำนาจ ลทช. ในการพิจารณาเสนอประธาน กทช. อนุมัติได้ต่อไป” เป็น “จึงเห็นควรอนุมัติเป็นหลักการ ให้เป็นอำนาจ ลทช. ในการพิจารณาอนุมัติ”
2. ตัดรายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในหน้าแรกของรายงานฯออก เนื่องจากมิใช่เป็นกรรมการ จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกไว้
ระเบียบวาระที่   2.3    :    รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 35/2548 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2548 ในวาระที่ 3.4 เรื่อง ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2548–2550
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 35/2548 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2548 ในวาระที่ 3.4 เรื่อง ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2548–2550 ตามที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติ กทช.และเสนอมาตามบัญชาของประธาน กทช.
ระเบียบวาระที่    3     :      เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    3.1   :     การออกใบอนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (วันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548)

มติที่ประชุม          
1. เห็นชอบรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขอบเขตและเงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่สำนักงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อนำเสนอประธาน กทช. ลงนาม และมอบหมายให้สำนักงานฯ ไปดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ทันในวันที่ 4 สิงหาคม 2548
ประกอบด้วย
1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
1.4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
1.5 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว
1.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ชั่วคราวทั้งนี้ ให้รวมถึง 2 เรื่อง ที่ได้มีมติไปแล้วด้วย คือ
1) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
2) ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องขออนุญาต
2. ในส่วนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งกำหนดระยะเวลาใบอนุญาต แบบที่หนึ่งไว้ 1 ปี นั้น เห็นชอบในหลักการให้มีการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่การประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมามิได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ทั้งนี้ โดยให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดด้วย
ระเบียบวาระที่   3.2    :    การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต (บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด) (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม  เห็นควรให้สำนักงานฯ นำเรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด) กลับไปทบทวน ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงวาระที่ 5.2 : เรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท โอทาโร จำกัด) วาระที่ 5.3 : เรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท อินเตอร์เนต แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด) และวาระที่ 5.5 : เรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด) ด้วย ก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาใหม่ ทั้งหมดในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่  3.3    :  การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม          
1. อนุมัติให้บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด ขยายข่ายสื่อสารความถี่วิทยุ 1432.25/1481.25 1439.25/1488.25 และ 1460.25/1509.25 MHz เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารจำนวน 3 สถานี โดยให้จัดตั้งสถานีประจำที่ (Fixed Station) จำนวน 3 เส้นทาง และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ (Fixed Service) โดยให้ใช้ความถี่วิทยุดังกล่าว ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 100 kHz เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พร้อมทั้งนำเข้าอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 3 ชุดได้ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเสนอขอ และให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดที่เสนอด้วยต่อไป
2. หากไม่มีการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ใหม่ เห็นควรอนุมัติเป็นหลักการมอบอำนาจให้ ลทช. เป็นผู้อนุมัติแทน กทช. ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯ ประมวล รวบรวมสรุปผลการพิจารณาอนุมัติ เพื่อรายงานให้ กทช. ทราบเป็นระยะๆ
ระเบียบวาระที่   3.4   :   ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ร่างระเบียบดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ และในประเด็นคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการที่ควรเปิดกว้างมากขึ้น ตลอดจนลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ควรครอบคลุมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่   3.5   :  การอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแล หลักสูตร Effective Regulation in a Broadband World การประชุม Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 6 และการประชุม WSIS ครั้งที่ 2 (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม        
1. รับทราบและเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมการอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแล หลักสูตร Effective Regulation in a Broadband World การประชุม Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 6 และการประชุม WSIS ครั้งที่ 2 โดยมอบหมายให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อประสานงานและเตรียมการในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามขั้นตอน ทั้งในเรื่องของการพิจารณาการส่งผู้แทนของสำนักงานเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งการพิจารณาการเข้าร่วมประชุม GSR และ WSIS ของ กทช. และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานตามแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป
2. เห็นควรให้สำนักงานนำรายละเอียดพร้อมกำหนดการในเรื่อง    ดังกล่าวไปพิจารณา ร่วมกับการจัดทำแผนการเดินทางไปดูงานของ กทช. ในช่วงเดือนกันยายน 2548  แล้วเสนอให้ กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางไปศึกษาดูงานของ กทช.ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ระเบียบวาระที่   4       :    เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   4.1    :    รายงานผลการดำเนินงานวิทยุชุมชน (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)

มติที่ประชุม  รับทราบการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานวิทยุชุมชน ตามที่สำนักงานฯ เสนอโดยให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
ระเบียบวาระที่   5      :    เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   5.1   :    บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ขอเชิญ กทช. เข้าร่วมงาน Broadband Wireless Access days Event – Munich (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)

มติที่ประชุม          
1. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอของ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด กรณีการเชิญ กทช. จำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน Broadband Wireless Access days Event – Munich ณ เมืองมิวนิค สหพันธรัฐเยอรมัน ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2548 อย่างไรก็ดี ในเรื่องของงบประมาณ เห็นควรพิจารณารับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดจะเหมาะสมกว่า
2. มอบหมายให้สำนักงานฯ นำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับการจัดทำแผนการเดินทางของ กทช สำหรับการประชุม และศึกษาดูงานต่างประเทศ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2548 แล้วเสนอแผนดังกล่าวให้ กทช.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางไปศึกษาดูงานของ กทช ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ระเบียบวาระที่    5.2    :       การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท โอทาโร จำกัด) (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม   เห็นควรให้สำนักงานฯ นำเรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท โอทาโร จำกัด) กลับไปทบทวน ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่    5.3    :     การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด) (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม  เห็นควรให้สำนักงานฯ นำเรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด) กลับไปทบทวนตรวจสอบ และวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่   5.4   :   ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548   ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า
มติที่ประชุม   เห็นควรนำวาระที่ 5.4 ไปพิจารณารวมกับวาระเพื่อพิจารณาที่ 3.1 เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ เสนอ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระที่ 3.1 ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่  5.5   :    การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด) (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548)
มติที่ประชุม   เห็นควรให้สำนักงานฯ นำเรื่อง การขอรับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด) กลับไปทบทวน ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC