สรุปมติที่ประชุม กทช. 39/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 39/2548
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน   ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขอขอบคุณ ท่าน กทช. ทุกท่าน ลทช. ตลอดจนพนักงานทุกคน ที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 โดยเฉพาะต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษากำธรฯ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยประสานงานและกำกับดูแลด้วยตนเองในขั้นตอนการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาจนสามารถแล้วเสร็จได้ทันเวลาเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานฯ ติดตามผลการออกใบอนุญาตด้วยว่ามีผลกระทบต่อผู้ร่วมการงานอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ เพื่อมิให้ถูกตำหนิว่า กทช. ไม่สามารถกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขัน และสามารถสร้างความเป็นธรรมได้
2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะส่งร่างกฎหมายเรื่องเงินเดือนมาให้ กทช. พิจารณา ซึ่งหากไม่เห็นด้วยก็สามารถทำหนังสือทักท้วงได้ตามที่ท่านบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กรุณาช่วยพิจารณาและให้คำแนะนำไว้
3. ขอให้สำนักงานฯ จัดเตรียมการต้อนรับและดูแลคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการที่จะมาเยี่ยมสำนักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในเรื่องของสถานที่และพิธีการต่าง ๆ
4. ขอให้สำนักงานฯ ดูแลความถูกต้องและเหมาะสมของเอกสารหลักฐานและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมการไว้กรณีที่มีผู้ร้องขอเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม                       ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายสำนักงานฯ รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่    2     :       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 38/2548 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548 และวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม                    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 38/2548 วันอังคารที่ 2  สิงหาคม 2548 และวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548 ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่    3     :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    3.1  :     การยื่นขอรับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จำนวน 4 บริษัท
  • บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  • บริษัท โอทาโร จำกัด
  • บริษัท อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด
  • บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
 
มติที่ประชุม                    เห็นควรเลื่อนการพิจารณาการยื่นขอรับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จำนวน 4 บริษัทดังกล่าวตามที่เสนอมาไปพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบในการประชุมคราวหน้า พร้อมกับอีก 2 บริษัทที่จะนำเสนอเพิ่มเติม รวมเป็น 6 บริษัท ทั้งนี้ โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในครั้งนี้ไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารรายงานดังกล่าวให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดส่งให้ กทช. เพื่อพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า

ระเบียบวาระที่    3.2   :     เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                    รับทราบสาระสำคัญของเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ในเบื้องต้นตามที่สำนักงานฯ นำเสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตฯ
ให้มีความครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ในประเด็นเรื่องการกำหนดเงื่อนไขในกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และการกำหนดเงื่อนไขที่มีระยะเวลาสำหรับให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัว (Transition period) เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า ทั้งนี้ โดยให้มีการประสานความร่วมมือกับ กทช.สุธรรมฯ ในการพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปด้วย นอกจากนี้ ขอให้สำนักงานฯ รับแนวนโยบายในเรื่องขั้นตอนและกระบวนการกลั่นกรองงานตามความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่   3.3   :     แผนการศึกษาดูงานของ กทช. และผู้บริหารสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม        
1. อนุมัติในหลักการแผนการศึกษาดูงานของ กทช. และผู้บริหารสำนักงาน กทช.ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในรายละเอียด แล้วนำเสนอที่ประชุมภายในเฉพาะ กทช. เพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 การจัดการเดินทางศึกษาดูงานเรื่อง USO ในประเทศกลุ่มอเมริกาใต้ได้แก่ประเทศเปรู และชิลี เพิ่มเติม โดยให้สำนักงานฯ หารือในรายละเอียด
ร่วมกับ กทช.อาทรฯ ด้วย
1.2 การเลื่อนการจัดการเดินทางศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นไปในช่วงปลายเดือน กันยายน หรือเดือนตุลาคม โดยให้สำนักงานฯ หารือในรายละเอียดร่วมกับ กทช.ประสิทธิ์ฯ
1.3 การจัดการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศกลุ่มยุโรป และประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานฯ หารือในรายละเอียดร่วมกับ
กทช.สุธรรมฯ
2. เห็นควรพิจารณากำหนดเป็นหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการจัดการศึกษาดูงานของ กทช. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานปกติ ดังนี้
2.1 ในการศึกษาดูงานแต่ละ Trip ควรกำหนด กทช. 1 ท่าน เป็น Team Leader
2.2 ในการเดินทางไปศึกษาดูงานของ กทช. ควรหมุนเวียนกันไป โดยจะเดินทางไปครั้งไม่เกินละ 3 คน และอยู่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯ 4 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครบองค์ประชุมในกรณีที่อาจมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจใดๆเกิดขึ้น
2.3 ในเรื่องของการบริหารจัดการ จะจัดจ้างบริษัทที่เป็น Organizer ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดการดูงานเป็นผู้รับจ้างดำเนินการ โดยมี รศ. เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหลัก

ระเบียบวาระที่   3.4   :     ประกาศกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 7 รายการ
มติที่ประชุม                    เห็นชอบประกาศกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 7 รายการ ตามที่สำนักงานฯ เสนอ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.5   :     ร่างประกาศ กทช. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด และร่างประกาศ กทช. เรื่อง วิธีการ เพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม
มติที่ประชุม                   เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด และร่างประกาศ กทช. เรื่อง วิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคมตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิดให้เข้มข้นและมีผลชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นจากกรณีการตักเตือนด้วยวาจาในข้อ
1.3 เป็นการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผล
บังคับใช้อย่างเป็นทางการได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.6    :      ร่างระเบียบสำนักงาน กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม                     เห็นชอบร่างระเบียบสำนักงาน กทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2548 ตามที่สำนักงานฯ เสนอและให้ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   4     :     เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่   4.1  :     การดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุชุมชน 
มติที่ประชุม

1. รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ตามเอกสารรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนที่สำนักงานฯ เสนอ 
2. ให้สำนักงานฯ จัดทำหนังสือเสนอประธานลงนามถึงนายกรัฐมนตรี และนำไปส่งภายในวันนี้ (11 สิงหาคม 2548)

ระเบียบวาระที่    5    :     เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่   5.1   :     ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการเสนอ เรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ กทช. พ.ศ. 2548 และระเบียบ กทช. ว่าด้วยการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล พ.ศ. 2548
 

มติที่ประชุม                  เห็นควรนำเสนอระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ กทช. พ.ศ. 2548 และระเบียบ กทช. ว่าด้วยการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล พ.ศ. 2548 ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาร่างระเบียบทั้งสองดังกล่าวในรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน

ระเบียบวาระที่    5.2    :      การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม                      เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลรวม 4 ราย ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์เทียนฉาย กีระนันท์ 2) พลเอกสุนทร หงส์พร้อมญาติ 3) นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ์ และ 4) นายโกมล ชอบชื่นชม เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ตามที่สำนักงานฯ เสนอ ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 4 รายดังกล่าวแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ พ.ศ. 2548 และให้สำนักงานฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC