สรุปมติที่ประชุม กทช. 4/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2548
วันพุธที่ 12 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
 กล่าว ถึงเรื่องงบประมาณ ซึ่งท่านที่ปรึกษา กำธร จันทร์แสง จะติดตาม   ให้และเรื่องป้ายของสำนักงานให้หาผ้ามาคลุมไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่ได้เปิด อย่างเป็น  ทางการ
มติที่ประชุม   ให้ ร/ก ลทช. รับไปดำเนินการ
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 และครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 
มติที่ประชุม
   รับทราบและให้สำนักการประชุมฯ ดำเนินการ ดังนี้
1. รายงานการประชุมควรเวียนให้ กทช. แต่ละท่านทราบ เพื่อตรวจแก้ไขก่อนที่จะนำมารับรองในที่ประชุม
2. มติที่ประชุมให้เสนอ กทช. ทราบ/พิจารณาในวันถัดไป ส่วนรายงานการประชุมให้นำเวียนในภายหลังได้
3. ให้แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้สำนักประชาสัมพันธ์ทราบ และ   เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและนำลงใน Website ของ
วาระที่ 3 :  เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 :  ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
       
1. ให้นำประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อจัดสรรคลื่น    ความถี่วิทยุลงใน Website ของ กทช. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
2. ให้คุณโอภาส เสวิกุล มาพบ กทช. สุธรรม เพื่อปรึกษาและ   จัดทำบทความสั้น ๆ เพื่อเผยแพร่
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 : หลักการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.
มติที่ประชุม
   
1. เรื่องเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการ กทช. และประธาน กทช. เป็นผู้พิจารณาสั่งการ
2. ให้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลของทุกสถานี โดยเสนอประวัติความเป็นมา จำนวนสถานี จำนวนคลื่นความถี่ จำนวนสัญญา ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา และข้อมูลอื่น ๆ ให้เรียบร้อย แล้วส่งมอบให้ กทช. ทราบเป็นเรื่อง ๆ 
3. มอบหมายให้ กทช. สุธรรมฯ ทบทวนระเบียบใหม่ โดยพิจารณาร่วมกับสำนักกฎหมายและสำนักการคลัง 
วาระที่ 4.2 : อนุมัติงบประมาณจัดซื้อ Repeater และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน
มติที่ประชุม
       
1. ให้ ร/ก ผบถ. (คุณมนัสฯ) รับไปจัดทำโครงการให้ชัดเจนงบประมาณในวงเงิน 1 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อไป
2. ให้สำนักงาน กทช. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการ  วิทยุสมัครเล่น กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกำกับดูแลกิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่น ในภาวะฉุกเฉินนักวิทยุสมัครเล่นจะมีแผนอย่างไร 
วาระที่ 4.3 : แต่งตั้ง ผศ. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอก
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ ลทช. ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสอบถาม ดังนี้
1. กทช. จะจ้างบุคคลภายนอกวางระบบบัญชีได้หรือไม่
2. การสอบบัญชีตามปกติเป็นหน้าที่ของ สตง. จะให้บุคคลภายนอกที่ สตง. รับรองมาสอบบัญชีแทนได้หรือไม่
3. ในกรณีที่สำนักงานจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกได้ มีกระบวนการคัดเลือกอย่างไร ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สตง.
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 : เรื่องเพลงประจำสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  รับทราบและประสงค์ให้มีเพลงหลายรูปแบบ โดยขอให้อาจารย์ประลองสิทธิ์  (อโศก) สุขศิริพรฤทธิ์ หารือกับท่าน กทช. เหรียญชัยฯ ในขั้นต้น
วาระที่ 5.2 : การประชุมหารือ เรื่อง กระบวนการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ในวันที่ 13 มกราคม 2548 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
มติที่ประชุม
       
1. มอบให้ กทช. ประสิทธิ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ และสรุปมติเสนอท่านประธานในกรณีที่จะแถลงข่าว
2. ขอให้สำนักประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สื่อข่าวด้วย
3. ให้จัดอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
วาระที่ 5.3 : เรื่องห้องประชุม
กทช. สุชาติฯ
  มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. ขอให้จัดทำป้ายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดสถานที่เฉพาะสำหรับผู้ชี้แจงในห้องประชุม
มติที่ประชุม  รับทราบ และสำนักการประชุมและเลขานุการรับไปประสานงาน
วาระที่ 5.4 : เงินสำรองจ่ายค่าตอบแทน กทช.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบและให้ ลทช. ดำเนินการต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:36:20 PM)