สรุปมติที่ประชุม กทช. 40/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 40/2548
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน       ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขณะนี้ กทช. และสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติภารกิจในด้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้กับบริษัทต่างๆ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีภารกิจต่อเนื่อง ที่จะต้องดำเนินการในการกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีเลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย 
2. ขอให้สำนักงานฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับภารกิจในด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้า
3. ขอให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังและรักษาความลับในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในที่ประชุม หรือเรื่องภายในอื่นๆ ของสำนักงานฯ ไม่ควรนำไปเปิดเผย ควรเก็บรักษาเป็นความลับเป็นเรื่องภายใน
4. ขอให้สำนักงานฯ ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชน กรณีมีข่าวใน Website ว่าสำนักงานฯ ห้ามสื่อมวลชนเข้ามาในสำนักงานฯเพื่อทำข่าว ทั้งนี้ขอให้สำนักประชาสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานฯ
รทช.กุลิศ     ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ในที่ประชุมมีบางประเด็นที่สำนักงานฯ อาจต้องหารือกับคณะกรรมาธิการเป็นการเฉพาะ จึงพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรที่จะให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวในระหว่างที่มีการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเฉพาะการประชุมคณะกรรมาธิการในครั้งนี้เท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา ภายหลังจากการประชุม โดยเมื่อมีมติที่ประชุมแล้ว สำนักงานฯ จะจัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนให้ทราบผลการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขั้นตอนที่ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจำ
กทช.อาทร    ตามที่สำนักงานฯ ชี้แจงมานั้น เห็นด้วยว่าไม่สมควรที่จะให้สื่อมวลชน
เข้าไปทำข่าวในระหว่างที่มีการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการดังกล่าว ซึ่งการจัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนภายหลังการประชุมจะเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้มีการจัดการได้อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่า
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงานฯ รับไปพิจารณาดำเนินการและ/หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่   2     :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 39/2548 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม                   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 39/2548 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2548 ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   3     :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   3.1  :     การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จำนวน 5 บริษัท
  • บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  • บริษัท อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด
  • บริษัท โอทาโร จำกัด
  • บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
  • บริษัท ที ที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
มติที่ประชุม    
1. อนุมัติให้ดำเนินการออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ให้แก่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจำนวน 5 บริษัท ตามที่สำนักงานฯ เสนอ ได้แก่บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท อินเทอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด บริษัท โอทาโร จำกัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท ที ที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เนื่องจาก กทช. เสียงข้างมากเห็นว่าได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้ประกาศกำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมี กทช.อาทรฯ ขอทำความเห็นแย้งว่าไม่อนุมัติ เนื่องจากข้อเสนอของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ยังมิได้แสดงรายละเอียดของมาตรการในทางปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพียงพอถึงวิธีการป้องปรามการเผยแพร่ภาพและกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งขัดต่อฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของชาติ
2. ในส่วนของการพิจารณาการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการให้บริการ Data Center นั้น เห็นควรให้สำนักงานฯ ไปวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของบริการที่ยื่นขอมาดังกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเป็นหลักการไว้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้
2.1 ให้พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตแบบที่ 1 ได้กรณีที่เป็นการให้บริการในลักษณะ Facility Service อาทิ Web Posting Mail Posting และ
Co-Location หรือ Portal Service ซึ่งเป็นการให้บริการในลักษณะที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
2.2 แต่หากพิจารณาแล้ว Data Center เป็นลักษณะ Transport Network ซึ่งทำหน้าที่เป็น Back-up Network Back-up Computer Power ก็ให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตในครั้งนี้ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตแบบที่ 2 มาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
2.3 ให้กำหนดในเงื่อนไขใบอนุญาตว่าหากมีการตรวจพบว่ามีการให้บริการในลักษณะเข้าข่ายใบอนุญาตแบบที่สอง ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตแบบที่สองด้วย

ระเบียบวาระที่   3.2   :       เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงานฯ รับไปประสานงาน กทช. ทุกท่าน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แล้วดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นดังกล่าว เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้ไปดำเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.3   :     พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
มติที่ประชุม          
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในประเด็นวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ การเพิ่มเติม “หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของคณะกรรมการฯ การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทุก 3 เดือน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญในการออก
มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเร่งดำเนินการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีที่จำเป็น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Satellite ตลอดจนในด้าน WIMAX
และ 3G ให้แล้วเสร็จโดยเร็วในเดือนธันวาคม 2548 ทั้งนี้ให้สำนักงานฯ รับไป
ประสานดำเนินการเรื่องนี้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งรัดกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน ตามมติ กทช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอ ประธาน กทช. ลงนามโดยด่วนต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.4   :     ขออนุมัติเดินทางไปดูงานและประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 5
มติที่ประชุม      
1. อนุมัติในหลักการการเดินทางไปประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริการอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 4–16 กันยายน 2548 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกาของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กทช. ตามรายละเอียดกำหนดการ องค์ประกอบและวงเงินค่าใช้จ่ายที่สำนักงานฯ เสนอ ทั้งนี้ โดยมี กทช.สุธรรมฯ กทช.ประสิทธิ์ฯ เข้าร่วมการเดินทางด้วย
2. เพื่อมิให้ช่วงเวลาในการเดินทางไปเจรจาฯ และการเดินทางไปศึกษาดูงานของ กทช. ที่เกี่ยวข้อง เกิดความซ้ำซ้อน เห็นควรให้สำนักงานฯ รับไปดูรายละเอียดในเรื่องการบริหารเวลาให้เหมาะสม สอดคล้องและชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติได้อย่างคุ้มค่า
3. เห็นควรให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาความเหมาะสมในการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฏิบัติราชการกรณีผู้ติดตาม กทช. ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจนและรอบคอบ แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4      :     เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   4.1   :     สรุปผลการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4


มติที่ประชุม                   รับทราบสรุปผลการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ รอบที่ 4 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.2    :      รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2548
มติที่ประชุม        
1. รับทราบผลการดำเนินงานในระยะ 3 เดือน ของคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามข้อตกลงขอความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กทช. และ NECTEC ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ ได้นำเสนอ โดยขอให้สำนักงานฯ (รทช.นิศกร) ในฐานะฝ่ายเลขานุการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม รวมถึงประสานงานกับ กทช.สุธรรมฯ เพื่อพิจารณาดำเนินงานโครงการความร่วมมือ  ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับการ
ดำเนินงานของ กทช. ต่อไปในอนาคต
2. อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการร่วมฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทำงานเพื่อช่วยงานคณะกรรมการร่วมฯ ในการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการในรายละเอียดได้ต่อไปตามความเหมาะสมโดยให้เสนอประธานกรรมการร่วมฯ เพื่อลงนามแต่งตั้งแล้วรายงาน กทช. เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่   5      :    เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   5.1   :    ประเด็นข้อร้องเรียนของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
                 เห็นควรให้นำเรื่องประเด็นข้อร้องเรียนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ไปพิจารณาในการประชุมหารือภายในของ กทช. ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548  ต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.2   :    ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ พิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการจัดเตรียมงานเพื่อต้อนรับคณะบุคคลสำคัญที่มาเยือนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกต้อง
มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงานฯ รับไปพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ พิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการจัดเตรียมงานโดยการหารือร่วมกับ กทช. เพื่อต้อนรับคณะบุคคลสำคัญที่มาเยือนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงแฟ้มเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ และประกาศในเรื่องต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประชุม กทช. แต่ละครั้งให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงใน CD ด้วย

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 5:11:39 PM)