สรุปมติที่ประชุม กทช. 41/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 41/2548
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่  1  :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขอให้สำนักงานฯ โดยเฉพะสำนักประชาสัมพันธ์ (ปส.) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  สื่อมวลชนบ้างตามสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้อย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผล ให้เกิดความเข้าใจ และความคล่องตัวในการประสานงาน และการทำงานในเรื่องต่างๆ ของสำนักงานฯ ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในภาพรวมของพนักงานเป็นไปอย่างทุ่มเทและตั้งใจเต็มที่ แม้จะมีบางส่วนที่ยังขาดความกระตือรือร้นอยู่ก็ตาม กทช.   ก็จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังไม่ดี ขณะเดียวกันดำรงรักษาหรืออนุรักษ์ในสิ่งที่ดี ๆ ไว้ การกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการมีบัตรสนเท่ห์เกิดขึ้นก็ขอให้เลิก หากจับได้จะดำเนินการโดยเด็ดขาด จึงขอให้ ลทช. ช่วยชี้แจงแก่พนักงานให้ได้ทราบถึงความตั้งใจและเจตนารมณ์ที่ดีของ กทช. ตลอดจนดูแลให้พนักงานทำงานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งขอให้ทำความเข้าใจกับพนักงานให้ช่วยกันทำงานและมีความสามัคคีกันให้มากขึ้นด้วย 
3. สำนักงานฯ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้เคยจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แต่ขณะนี้เว้นช่วงไป จึงขอให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ และในอนาคตควรพิจารณาจัดทำวารสารที่มีบทความของ กทช. ด้วย ซึ่งอาจเป็นรายสามเดือนก็ได้
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงานฯ รับไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 40/2548 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 40/2548 วันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม 2548 ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การยื่นขอรับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จำนวน 3 บริษัท
  • บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เคิร์ซ จำกัด
  • บริษัท อคิวเม้นท์ จำกัด
มติที่ประชุม    
1. อนุมัติในหลักการให้มีการออกใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ต  แบบที่หนึ่ง  ให้แก่ ผู้ยื่นขอใบอนุญาตจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที ทีแอนด์ ที จำกัด  (มหาชน) บริษัท เคิร์ซ จำกัด และ บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ตามที่สำนักงานฯ เสนอ เนื่องจากได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งแล้วอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามที่ได้ประกาศกำหนดไว้
2. เพื่อให้ผลการพิจารณามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น มอบหมายให้สำนักงานฯ ไปดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง (Verification) ให้ชัดเจน อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการออกใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่ผู้ยื่นขอใบอนุญาตดังกล่าวได้ต่อไป ดังนี้ 
2.1 ดำเนินการยืนยันความถูกต้อง (Verification) กับบริษัท ที ที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ในประเด็นการเกิดผลกระทบ ต่อผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ที ที แอนด์ ที ฯ ซึ่งอาจจะเป็นการให้บริการที่เข้าข่ายเป็นการจำกัดหรือกีดขวางการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมตามข้อ 14 ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
2.2 ดำเนินการยืนยันความถูกต้อง (Verification) กับบริษัท เคิร์ซ จำกัด ในประเด็นการให้บริการ Security Service ว่าเป็นบริการเสริมที่จัดให้สำหรับลูกค้าเพื่อป้องกันภัยคุกคามเท่านั้น เช่น ระบบ Anti-virus, Anti-spam Mail เป็นต้น 
3. ขอให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะการหารือร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ ในการจัดทำหนังสือถึงผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อดำเนินการยืนยันความถูกต้อง (Verification) ในประเด็นที่สงสัยให้ชัดเจนตามข้อ 2. ประกอบการออกใบอนุญาต รวมทั้งการดำเนินการยืนยันความถูกต้องกับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งได้มีมติอนุมัติการออกใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้ ในประเด็นความเป็นเจ้าของโครงข่ายให้ชัดเจนด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.2 : การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างคำสั่งให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการกำหนดระยะเวลา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้ แล้วนำเสนอประธาน กทช. ลงนามตามขั้นตอนต่อไป 
1. ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการฯ ในส่วนของผู้แทนผู้ใช้บริการและนักวิชาการ (ด้านกฎหมายมหาชน) จาก รศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับในส่วนของพนักงานของสำนักงาน กทช. นั้น ให้ระบุชื่อลงในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจนด้วย
2. เพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ครอบคลุมในเรื่องข้อร้องเรียนของผู้บริโภค (Consumer Complaint) และการระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution) ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการศึกษาและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่ กทช. ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องไว้
3. สำหรับในเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ นั้น ให้นำระเบียบ กทช. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้รวมถึงคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ที่ กทช. มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้งในการประชุม ครั้งที่แล้วซึ่ง กทช.ประสิทธิ์ฯ เป็นผู้เสนอด้วย  เพื่อให้สอดคล้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในเรื่องดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3.3 : อนุมัติการจัดสัมมนาและค่าใช้จ่าย
มติที่ประชุม
  อนุมัติโครงการจัดสัมมนาเรื่องหลักธรรมาภิบาลกับภาคธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย และวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินงานโครงการฯ ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ ทั้งนี้  โดยให้สำนักงานฯ มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้วย ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การออกแถลงการณ์เปิดเสรีโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องการออกแถลงการณ์เปิดเสรีโทรคมนาคมไปเสนอ  ที่ประชุม กทช. ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5 : การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติที่ประชุม
   เห็นชอบให้นำเรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ต่อไปในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2548   เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 3.6 : อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ต่อไปในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 4 :  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1 : การเลื่อนการจัดประชุม AIC
มติที่ประชุม
   รับทราบการเลื่อนการจัดประชุม AIC จากวันที่ 19–23 กันยายน 2548 เป็นวันที่ 21–25 พฤศจิกายน 2548 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะของเจ้าหน้าที่สถานทูตสาธารณรัฐเยอรมนี
มติที่ประชุม
   รับทราบสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะของเจ้าหน้าที่สถานฑูตสาธารณรัฐเยอรมนี ตามที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานผลกระทบจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานผลกระทบจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้แก่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามที่สำนักงานฯ เสนอโดยมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลกระทบดังกล่าวให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจน ยิ่งขึ้น อาทิ ในประเด็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาตลาดธุรกิจโทรมนาคมไปสู่การแข่งขัน การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ (Users) และธุรกิจจัดจำหน่าย (Suppliers) ประโยชน์ที่ได้รับต่อสาธารณะและสังคม รวมถึงการทดแทนการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคมและการจ้างงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและการตอบสนองในระดับ Immediate Action เป็นต้น โดยในชั้นนี้ยังมิให้มีการเผยแพร่เอกสาร รายงานฯ จนกว่าสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ และนำเสนอ กทช. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การขอข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

   เนื่องจากมีเรื่องเสนอเป็นวาระเพื่อรับทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. กทช. ติดภารกิจสำคัญจะต้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการด้านการโทรคมนาคม การสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา ที่ประชุมจึงมิได้มีการพิจารณาเรื่องนี้
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การขอให้พิจารณาเงินชดเชยสำหรับบริการเพื่อสังคม
   เนื่องจากมีเรื่องเสนอเป็นวาระเพื่อรับทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. กทช. ติดภารกิจสำคัญจะต้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการด้านการ โทรคมนาคม การสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา ที่ประชุมจึงมิได้มีการพิจารณาเรื่องนี้
ระเบียบวาระที่ 5.3 : ขออนุมัติการทดสอบการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง Broadband Wireless Access (BWA) ตามโครงการ WiMAX Rural-Suburban Trial Support และโครงการทดสอบ BWA อื่นๆ
มติที่ประชุม
   
1. รับทราบ กรณีบริษัท Intel เสนอขอดำเนินการทดสอบการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง Broadband Wireless Access (BWA) ตามโครงการ WiMAX Rural-Suburban Trial Support และโครงการทดสอบ BWA อื่นๆ ตามที่ กทช. ประสิทธิ์ฯ เสนอ เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้มาศึกษาถึงการจัดสรรแถบความถี่ (Spectrum Allocation) ระบบอุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ ตลอดจนการใช้งาน (Application) ที่เหมาะสมเพื่อร่างเป็นมาตรฐาน BWA ต่อไป ทั้งนี้ การทดลองหรือการทดสอบจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมิให้มีผลกระทบการรบกวนต่อข่ายสื่อสารดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ 
2. อย่างไรก็ดี ในการทดลองหรือการทดสอบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการใช้ความถี่เพื่อดำเนินการ และการนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบเทคโนโลยี BWA ที่ใช้กับความถี่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระเบียบการจัดสรรความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการเฉพาะ จึงมอบหมายให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการร่างระเบียบการจัดสรรความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบแล้วเสนอ กทช.พิจารณาต่อไปตามหลักการอย่างน้อย ดังนี้
2.1. ต้องเป็นการทดลองหรือการทดสอบที่ไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ (ไม่เก็บค่าบริการ) 
2.2 ต้องเข้าข่ายเป็นระบบ หรือโครงข่าย หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ความถี่วิทยุใหม่ มาตรฐานโทรคมนาคมใหม่ และ/หรือการใช้งาน (application) ใหม่ 
2.3 ในการทดลองหรือการทดสอบ พึงมีองค์ประกอบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้  และผู้ประเมินผลจากสำนักงาน กทช. และ/หรือสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 2 ราย
2.4 เมื่อการทดลองหรือการทดสอบเสร็จแล้ว จะต้องทำหนังสือคืนความถี่ให้คณะกรรมการทันที พร้อมทั้งส่งระบบ หรือโครงข่าย หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมออกนอกประเทศ 
2.5   ผลการทดลองหรือการทดสอบจะไม่ผูกพันคณะกรรมการใดๆ ถึงแม้ว่า คณะกรรมการ อาจจะใช้ผลการทดลองหรือการทดสอบเป็นข้อมูลประกอบ ในการกำหนดความถี่วิทยุ การร่างมาตรฐานและเทคโนโลยี และการใช้งานต่อไปก็ตาม
ระเบียบวาระที่ 5.4 : คำร้องขอให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองและการกำหนดสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ยูไนเต็ด   อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องคำร้องขอให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองและการกำหนดสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ต่อไปในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น.

สร้างโดย   - admin NBTC