สรุปมติที่ประชุม กทช. 42/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 42/2548
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. จากการที่ได้เดินทางไปเปิดการอบรมวิทยุสมัครเล่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ขอให้สำนักงานฯ ดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมิให้เป็นการหาผลประโยชน์อันจะทำให้เกิดข้อครหาได้
2. ขอให้สำนักงานฯ กำชับสำนักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานงานที่เต็มไปด้วยมิตรภาพระหว่างกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ในเรื่องต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41/2548 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติการทดสอบการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง Broadband Wireless Access (BWA) ตามโครงการ WIMAX Rural-Suburban Trial Support และโครงการทดสอบ BWA อื่น ๆ ใหม่ตามความเห็นที่ประชุมแล้วให้นำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41/2548 วันที่ 25 สิงหาคม 2548 อีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา (เรื่องที่ค้างพิจารณา)
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การขอข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ รับไปดำเนินการจัดทำหนังสือขอข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ลทช. เป็นผู้ลงนาม เพื่อจัดส่งและพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2  :  การขอให้พิจารณาเงินชดเชยสำหรับบริการเพื่อสังคม
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติไม่ชดเชยผลขาดทุนเนื่องจากกฎหมายมิได้ระบุให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังเกี่ยวกับการชดเชยเป็นโครงการเดิมตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประกาศ กทช. ข้อ 7 ทั้งนี้ ให้สำนักงานฯ ทำหนังสือแจ้ง บมจ.ทีโอที โดยเร็ว
ระเบียบวาระที่  3.3  :   การออกแถลงการณ์เปิดเสรีโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
   เห็นชอบการออกแถลงการณ์การเปิดเสรีโทรคมนาคมอย่างเป็นทางการตามที่  กทช.สุธรรมฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการ จัดทำรายละเอียดร่างคำแถลงการณ์ดังกล่าว โดยหารือร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ แล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
(เรื่องที่เสนอใหม่)
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จำนวน 2 บริษัท
  • บริษัท วัน โอ วัน โกลเบิ้ล จำกัด
  • บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการให้มีการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ให้แก่ บริษัท วัน โอ วัน โกลเบิ้ล จำกัด และบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด ตามที่สำนักงานเสนอฯ เนื่องจากพิจารณารายละเอียดเอกสารข้อเสนอแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ตามที่ได้ประกาศกำหนดไว้ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบความชัดเจนและถูกต้องในประเด็นตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการ (Verification) กับบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด ในเรื่องระบบไฟฟ้าสำรอง รวมทั้ง server ต้องเป็น redundant เท่านั้น เป็นต้น ก่อนดำเนินการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่ผู้ยื่นขอใบอนุญาตทั้งสองบริษัทดังกล่าวได้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5 : นโยบายการใช้ความถี่วิทยุสื่อสารในกิจการรถรับจ้างสาธารณะ
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องนโยบายการใช้ความถี่วิทยุ สื่อสารในกิจการรถรับจ้างสาธารณะเสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปได้ตามที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.6 :  ปัญหาการขออนุญาตขยายข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุญาตขยายข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เพื่อให้สำนักงานฯ ยึดถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นการใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และใช้ข่ายบริการเดิมไม่ต้องขออนุญาต
2. กรณีเป็นการใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และใช้ข่ายบริการเดิม แต่มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่หรือการเพิ่ม Application ต้องขออนุญาต
3. กรณีเป็นการใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้วและใช้ข่ายบริการเดิม แต่มีการซื้อเครื่องทดแทน และ/หรือซื้อเครื่องเพิ่มเติม ต้องขออนุญาต
ระเบียบวาระที่ 3.7 : ขออนุญาตใช้ความถี่และนำเข้าอุปกรณ์ระบบ 3G  เพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุม
   เห็นชอบให้นำเรื่อง ขออนุญาตใช้ความถี่และนำเข้าอุปกรณ์ระบบ 3G เพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ต่อไปในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 3.8 : ขออนุมัติท่าทีการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 5
มติที่ประชุม
  อนุมัติท่าทีการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี ไทย – สหรัฐฯ รอบที่ 5 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเจรจาเฉพาะในรายละเอียดของการกำกับดูแลกิจการด้านโทรคมนาคมเท่านั้น ไม่รวมถึง Market Access และยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมของชาติที่ประเทศไทยจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้คณะเจรจารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป โดยเฉพาะการเรียนรู้และการทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับ Virtual Private Network และการให้บริการดาวเทียมให้ได้มากที่สุดทั้งในด้านเทคนิค กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการกำกับดูแลเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเจรจาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศได้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.9 :  กรอบแนวทางสำหรับการจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
มติที่ประชุม
  เห็นชอบกรอบแนวทางสำหรับการจัดทำมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคมตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.10 : แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม เสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกรกฎาคม 2548
มติที่ประชุม
   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กรกฎาคม 2548  ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : การประชุมการปรับขอบเขตการดำเนินงานของกลุ่มเทคนิคปฏิบัติการการดำเนินการตลาดเสรีภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการประชุมการปรับขอบเขตดำเนินงานของกลุ่มเทคนิคปฏิบัติการการดำเนินการตลาดเสรีภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย ตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ขอให้พิจารณาจดหมายถึงสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอข้อมูลการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้ กทช.อาทรฯ เป็นผู้ออกหนังสือและลงนามหนังสือถึงวุฒิสมาชิกเพื่อขอข้อมูลการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและเป็นการให้เกียรติแก่วุฒิสมาชิกในการขอคำแนะนำการดำเนินการในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมไปสู่หมู่บ้านชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ไปพิจารณาพร้อมกับเรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในวาระ  5.3 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5.3 : ขอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
มติที่ประชุม
   มอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดทำรายละเอียดการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยนำข้อเสนอของสำนักงานฯ ในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ มาพิจารณาดำเนินการรวมไปกับข้อเสนอของ กทช.ประสิทธ์ฯ ในเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญในการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาภายใน (Inhouse Consultant) เพื่อศึกษาการจัดทำรายละเอียดการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยลดขอบเขต (Scale down) การดำเนินงานในการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามข้อเสนอของสำนักงานฯลงให้เหมาะสม
2. แต่งตั้งให้คณะกรรมการการศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ตามข้อเสนอของ กทช.ประสิทธิ์ฯ เป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษา (Steering Committee) ตามข้อ 1 ทั้งนี้ โดยมี ลทช. เป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามโครงสร้างเดิมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมี กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ เป็นที่ปรึกษา
3. แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผอ. สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทีมงานของสำนักงานฯ รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงในขั้นการจัดทำรายละเอียด โดยมีองค์ประกอบตามที่ ลทช. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป อันจะทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5.4 : ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือเพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือเพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ต่อไปในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 5.5 : ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรรมการร่วม พ.ศ. ….
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยืนยันไม่รับร่าง พ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การออกจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับกรรมการที่อยู่ครบวาระหกปี และ 2) ค่าตอบแทนพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาในอัตราเดือนละ X ของรายได้ของสำนักงานฯ หรือรายได้ที่นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ และให้สำนักงานฯประสานกับที่ปรึกษาประธาน กทช. เพื่อนัดหารือกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องนี้โดยด่วนด้วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.6 : การเชิญบุคคลภายนอกร่วมคณะศึกษาดูงานประเทศเปรูและชิลี
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่อง การเชิญบุคคลภายนอกร่วมคณะศึกษาดูงานประเทศเปรูและชิลี ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 13.30 น. ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.7 : การผ่อนผันค่าธรรมเนียม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียม ไปพิจารณาในการประชุมภายในของ กทช. ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 13.30 น. ต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC