สรุปมติที่ประชุม กทช. 43/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 43/2548
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. ภายหลังจากที่ กทช. ได้ออกประกาศระเบียบกฎเกณฑ์การอนุญาตต่างๆ มาได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั้น นับว่าได้รับกระแสขานรับและคำชมเชยจากบุคคลภายนอกเป็นอย่างดียิ่ง อย่างไรก็ดี ยังมีบางเรื่องภายใน สกทช. ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ขอให้ ลทช. ช่วยดูแลและดำเนินการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วย
2. การที่บริษัท TAC ได้มาขอพบเพื่อหารือร่วมกันกับทางเรานั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แสดงถึงความผูกพันอันดีที่มีต่อกัน อย่างไรก็ดี อาจยังมีบางเรื่องซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะในประเด็นทางกฎหมาย จึงต้องขอให้มีทางสำนักกฎหมายเข้ามาร่วมหารือและช่วยดูแลในเรื่องการตอบหนังสือให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วย
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช.  รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41/2548  วันพฤหัสบดีที่   25  สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41/2548 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548 เมื่อ กทช. ทุกท่านพิจารณาตามที่ สกทช. เสนอแล้วไม่มีข้อแก้ไข จากการปรับแก้มติที่ประชุมในวาระที่ 5.3 ตามความเห็นที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 42/2548
ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 42/2548  วันพฤหัสบดีที่ 1  กันยายน 2548
มติที่ประชุม
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 42/2548 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 โดยมีข้อแก้ไขมติที่ประชุมในวาระที่ 3.6 เรื่อง ปัญหาการขออนุญาตขยายข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิมที่ได้รับจัดสรรแล้วตามข้อเสนอแนะของ กทช.  เหรียญชัยฯ และ กทช.เศรษฐพรฯ พร้อมทั้งเวียนให้ กทช. พิจารณาความถูกต้อง ซึ่งผลจากการพิจารณาแล้ว คือ มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุญาตขยายข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เพื่อให้ สกทช. ยึดถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นการอนุญาตใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และขออนุญาตนำเข้าเครื่องเพื่อมาทดแทนเครื่องเดิม โดยใช้ข่ายบริการเดิมไม่ต้องส่งเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ และให้ สกทช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. กรณีเป็นการใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และใช้ข่ายบริการเดิม แต่มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ หรือการเพิ่ม Application ผู้ขออนุญาตต้องส่งเอกสารรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอ กทช. พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กรณีการจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อขยายข่ายสื่อสารเพิ่มเติม  ผู้ยี่นขออนุญาตจะต้องแนบรายละเอียดข่ายสื่อสารใหม่เพื่อนำเสนอ กทช. พิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา (เรื่องที่ค้างพิจารณา)
ระเบียบวาระที่ 3.1 : นโยบายการใช้ความถี่วิทยุสื่อสารในกิจการรถรับจ้างสาธารณะ
มติที่ประชุม
    
1. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลทั้งในเรื่องกฎระเบียบ ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ รวมทั้งสภาพปัญหาที่แท้จริง ตลอดจนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ สกทช. ในการดำเนินการและการกำกับดูแลเรื่องนี้ รวมถึงข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทโครงข่ายสื่อสาร มาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติ แล้วประมวลรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรายงานการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภาย  ใน 1 เดือน เพื่อเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
2. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภาระค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะในการบังคับใช้วิทยุคมนาคมประเภทเดียว ซึ่งมีราคาแพง และถือเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน จึงเห็นควรให้ สกทช.ไปพิจารณาศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนในการกำหนดมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยเฉพาะการพิจารณากำหนดทางเลือกในการติดตั้งวิทยุคมนาคมให้มีหลายประเภทมากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตให้ศูนย์วิทยุเดิมเพิ่มจำนวนลูกข่ายได้ เป็นต้น แล้วเสนอ กทช พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
(เรื่องที่เสนอใหม่)
ระเบียบวาระที่ 3.2 : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
     
1. อนุมัติในหลักการให้ สกทช. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน สกทช. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ตามที่เสนอ โดยให้ สกทช. สมทบกองทุนร้อยละ 10 สำหรับพนักงานให้สมทบตามความสมัครใจ ตั้งแต่ 2 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ไม่ เกินสัดส่วนที่ สกทช. สมทบ และเพื่อให้มูลค่าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีขนาดเหมาะสม สกทช. จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเป็นร้อยละ 15 เป็นระยะเวลา 24 เดือน
2. มอบหมายให้ สกทช. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชั่วคราว โดยมีผู้แทนจากทุกสำนักเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในระยะเริ่มแรก เพื่อเป็นการให้พนักงานมีส่วนร่วม ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในระยะต่อไปแล้วเสนอพร้อมกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3.3 : การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จำนวน 2 บริษัท
  • บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการให้มีการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่บริษัท แปซิฟิก อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ตามที่ สกทช. เสนอ โดยมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาดำเนินการตรวจสอบความชัดเจน และถูกต้องในประเด็นตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้                                
1. กรณี บริษัท แปซิฟิก อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการ (Verification) ในเรื่อง ความพร้อมด้านการบริหารจัดการทางการเงินให้ สกทช. พิจารณาก่อนดำเนินการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่บริษัทดังกล่าวได้ต่อไป
2. กรณี บริษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่บริษัทดังกล่าวได้ ยกเว้นในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตโดยผ่านโครงข่ายดาวเทียม เห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนในประเด็นต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.4 : เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทศท จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
  เห็นชอบในหลักการ ร่างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สำหรับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทศท จำกัด (มหาชน) ตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นที่ได้หารือกับกับ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท  โทรคมนาคม แล้วดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานการศึกษาการเข้าถึงโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง (Broadband  Wireless  Access : BWA)
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานการศึกษาการเข้าถึงโครงข่ายความเร็วสูง (Broadband Wireless Access : BWA) ตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของรายงานดังกล่าวมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลการใช้เทคโนโลยี WiMAX ทั้งในต่างประเทศ และในกรณีของประเทศไทย แล้วนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อประมวลรวบรวมความเห็นและจัดทำเป็นรูปเล่มเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นผลงานทางวิชาการของ สกทช. ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อการทดลอง หรือเพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุม
  รับทราบร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อการ ทดลองหรือเพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามที่ ลทช. เสนอ และเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการให้ สกทช. ดำเนินการตามขั้นตอนในการส่งเรื่องไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : วิทยุชุมชน
มติที่ประชุม
        
1. มอบหมายให้ สกทช. จัดทำหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้ตรวจสอบการให้ข่าวของนักบินของบริษัท การบินไทยฯ ในเรื่องวิทยุชุมชน โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
2. เห็นชอบให้ สกทช. เข้าร่วมรายการถึงลูกถึงคน ในประเด็นคลื่นวิทยุชุมชนไปรบกวนข่ายสื่อสารการบินได้ ทั้งนี้ โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลตัวเลขทางเทคนิคให้พร้อมและให้รับข้อคิดเห็นของ กทช.เป็นกรอบในการชี้แจงได้อย่างเหมาะสม เป็นที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
ระเบียบวาระที่ 5.3 : การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องประชุม กทช. ชั้น 12 อาคารอำนวยการ สกทช.
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กทช. โดยเร็วต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC