สรุปมติที่ประชุม กทช. 44/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 44/2548
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 เวลา 09.30 น.
และวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
    ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 3 เรื่อง ดังนี้
1. เนื่องจากมีเสียงปรารภว่าการดำเนินงานต่างๆ ภายหลังการแปรสภาพจากกรมไปรษณีย์โทรเลข เป็น กทช. แล้ว เกิดความล่าช้า มักสะดุดไม่ลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ สกทช. ช่วยพิจารณาตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นการมอบอำนาจของ กทช. ให้ สกทช. รับผิดชอบดำเนินการแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ขอให้ สกทช. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพบปะหารือระหว่าง กทช. กับผู้บริหาร สกทช. เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 นี้เป็นต้นไป สำหรับวันและเวลาให้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม
3. เนื่องจากคณะกรรมาธิการของวุฒิสภามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จึงขอให้ สกทช. ติดตามตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ให้ชัดเจน และถูกต้องว่าประธานและองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นท่านใดบ้าง เพื่อให้การติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช.  รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 43/2548 วันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน 2548
มติที่ประชุม
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 43/2548 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548  โดยมีข้อแก้ไขมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 42/2548 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 โดยให้เพิ่มเติมข้อความที่เป็นมติกทช. วาระที่ 3.6 ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่และเวียนให้ กทช. พิจารณาความถูกต้องแล้วตามความเห็น กทช. เหรียญชัยฯ ไว้ในมติที่ประชุมวาระที่ 2.2  ดังกล่าวด้วย ดังนี้
     “รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 42/2548 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 โดยมีข้อแก้ไขมติที่ประชุมในวาระที่ 3.6 เรื่อง ปัญหาการขออนุญาตขยายข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิมที่ได้รับจัดสรรแล้วตามข้อเสนอแนะของ กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.เศรษฐพรฯ พร้อมทั้งเวียนให้ กทช. พิจารณาความถูกต้อง  ซึ่งผลจากการพิจารณาแล้ว คือ มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุญาตขยายข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เพื่อให้ สกทช. ยึดถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นการอนุญาตใช้ความถี่เดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และขออนุญาตนำเข้าเครื่องเพื่อมาทดแทนเครื่องเดิม โดยใช้ข่ายบริการเดิม ไม่ต้องส่งเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ และให้ สกทช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. กรณีเป็นการใช้ความถี่เดิมทีได้รับการจัดสรรแล้ว และใช้ข่ายบริการเดิม แต่มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ หรือการเพิ่ม Application ผู้ขออนุญาตต้องส่งเอกสารรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอ กทช. พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กรณีการจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อขยายข่ายสื่อสารเพิ่มเติม ผู้ยี่นขออนุญาต จะต้องแนบรายละเอียดข่ายสื่อสารใหม่เพื่อนำเสนอ กทช. พิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพของผู้ใช้ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
มติที่ประชุม
        
1. เห็นชอบในหลักการของรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลกระทบและอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ที่มีต่อสุขภาพของผู้ใช้ และที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Safety Guidelines) ตามที่คณะกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพของผู้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ และ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนดียิ่งขึ้น และเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อไปตามลำดับ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้
1.1 ให้คณะกรรมการฯ ปรับปรุงเนื้อหาของรายงานในส่วนรายละเอียดทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนยากแก่การเข้าใจให้บุคคลทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย โดยควรพิจารณาระบุถึงชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้กันโดยทั่วไปในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และสามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและตรงจุดมากขึ้น
1.2 ให้ สกทช. นำผลการศึกษาดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์โดยการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และจัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการเผยแพร่เพื่อเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นการแจ้งเตือนถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนัก รับรู้ และพยายามหาทางป้องกันและลดผลกระทบให้น้อยลงด้วยความสมัครใจในชั้นต้นก่อน
1.3 ให้ สกทช. ดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อประมวลรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามขั้นตอนก่อนจัดทำเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์เพื่อออกเป็น
ประกาศกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้มีผลบังคับใช้ในท้ายที่สุดต่อไป
2. เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับ สกทช. ในขั้นตอนต่างๆดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขั้นตอนในการศึกษาเพื่อวางระบบการทดสอบ (Testing) และการรับรองมาตรฐาน (Certifying) ตามที่จะออกประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช.ไปพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น 1 คณะ โดยมีองค์ประกอบมาจากคณะกรรมการชุดเดิมนี้ ซึ่งปัจจุบันได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยการพิจารณาปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม กทช. ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแล  ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบคณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศในกรอบ  เอเปค
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ กทช.เหรียญชัยฯ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแล ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบ  คณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศในกรอบเอเปค ในวันที่ 19 กันยายน 2548 ณ สถาบันวิชาการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยให้ สกทช. จัดเตรียม  คำกล่าวเปิดพร้อมเนื้อหาเพื่อนำเสนอบทบาทการกำกับดูแลของ กทช. ตลอดจน ความคืบหน้าในการดำเนินงานและทิศทางนโยบายที่จะดำเนินการในอนาคต รวมทั้ง รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดบรรยายโดยนาย Allan Horsley และคณะในโอกาสข้างหน้า ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมด้วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยรถของสำนักงาน พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยรถของสำนักงาน    พ.ศ. 2548 ตามที่ สกทช. เสนอ โดยมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข การใช้และการวางข้อความให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับคำจำกัดความ “รถยนต์ส่วนกลาง” การใช้ข้อความแทน “ขนาดรถยนต์”  รวมทั้ง การปรับแก้ข้อความในข้อ 12 กรณีพ้นจากตำแหน่ง ให้ส่งคืนรถประจำตำแหน่งไป แล้วนำเสนอประธาน กทช. ลงนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.4 : สวัสดิการของพนักงาน สกทช. (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ สำหรับกรอบนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการทั้งระบบของ สกทช. ตามที่เสนอ โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ให้ สกทช. จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินรางวัลพิเศษ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บ้านพักอาศัย รวมถึงสันทนาการต่าง ๆ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับในส่วนของสวัสดิการการรักษาพยาบาล เห็นควรให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 2 โดยให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ สกทช. พิจารณากำหนด โดยอาจปรับเปลี่ยนได้ความเหมาะสม เมื่อดำเนินการไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.5 : มาตรการระยะสั้นในการแก้ปัญหารถยนต์รับจ้างสาธารณะ (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติไม่ผ่อนผันให้ศูนย์วิทยุเดิมสามารถเพิ่มลูกข่ายได้ โดยไม่ต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ตามที่ สกทช. เสนอ  และให้ สกทช. รับเรื่องไปดำเนินการใหม่ โดยมีหลักการดังนี้
1. การยื่นขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่สามารถยื่นขออนุญาตจาก สกทช. ได้โดยตรง
2. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่จำกัดเฉพาะเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดต่อผ่านศูนย์ระบบ Semi duplex ตามที่กำหนดไว้เดิมเท่านั้น
3. จัดทำแนวทางผ่อนคลายการบังคับใช้วิทยุสื่อสารสำหรับรถแท็กซี่ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 3.6 : การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ให้แก่ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามความเห็นของ สกทช. และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ เนื่องจากรายละเอียดของข้อเสนอมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามที่ กทช.ประกาศกำหนด ยกเว้นบริการ IP Backbone และบริการ Virtual Private  network ซึ่งมีลักษณะการให้บริการเข้าข่ายจะต้องรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทอื่น
ระเบียบวาระที่ 3.7 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 1310 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการนำไปใช้งานเป็นศูนย์บริการข้อมูลตามที่ สกทช. เสนอ เนื่องจากประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ ไปดำเนินการเร่งรัดการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษด้วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.8 : ขอจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID เป็นกรณีเร่งด่วน
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID ให้กับ บริษัท  ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากต้องรอผลการศึกษาและทดสอบอุปกรณ์ RFID ก่อน เพื่อให้ทราบว่าความถี่วิทยุย่านใดจะเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ ผลการศึกษาและการทดสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ จึงจะดำเนินการในเรื่องนี้ได้ ซึ่งเป็นเวลาอีกไม่นานนัก
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานเกี่ยวกับการให้เงินชดเชยตามผลการดำเนินงานในกิจการโทรคมนาคม Output – Based Aid (OBA) in Telecommunication (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับการให้เงินชดเชยตามผลการดำเนินงานในกิจการโทรคมนาคม Output – Based Aid (OBA) in Telecommunication  ตามที่ สกทช. เสนอ และมอบหมายให้ สกทช. รับไปศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์สาธารณะที่อยู่นอกเหนือ OBA เพื่อนำเข้าสู่วิธีการแบบ OBA
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ลทช. เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงในวาระ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประจำปี 2547 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2548 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กทช. (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติให้ สกทช. ตอบหนังสือชี้แจงข้อร้องเรียนทั้ง 3 ฉบับ ในหลักการเดียวกันว่า สกทช. ได้นำเสนอที่ประชุม กทช. แล้ว และ กทช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งเป็นหลักสากลในเรื่องการสร้างความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ระบุว่ากรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ สกทช. โดยตรง พร้อมทั้งส่งแผนแม่บทโทรคมนาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย โดย ลทช. เป็นผู้ลงนาม 
ระเบียบวาระที่ 5.3 : โครงการความช่วยเหลือจาก World Bank 
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบตามที่ กทช.สุธรรมฯ รายงาน และมอบหมายให้ สกทช. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย กทช.โดยเฉพาะการขอรับความช่วยเหลือจาก World Bank ในสถานะที่เป็นความร่วมมือกันมากขึ้น รวมถึงการ   มีส่วนร่วมในงบประมาณโครงการที่เหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแบบเต็มเวลามากขึ้นต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 5.4 : ผลการหารือกับ FCC
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติให้ สกทช. รับนโยบาย ข้อคิดเห็น และคำแนะนำของ กทช. ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรกำกับดูแลของต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC