สรุปมติที่ประชุม กทช. 45/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 45/2548
วันพุธที่ 21 กันยายน 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ร/ก ลทช.  สืบเนื่องจากการประชุม กทช. ครั้งที่ 44/2548 ที่ผ่านมาประธาน กทช. ได้สั่งการไว้ว่าในระหว่างที่ประธานไม่อยู่ไปต่างประเทศ ควรให้มีการประชุม กทช. ตามปกติเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องต่างๆให้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ สกทช. มีเรื่องที่ค้างการพิจารณาและเรื่องใหม่เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาให้นโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น   จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการประชุม กทช. ครั้งที่ 45/2548 โดยขณะนี้มี กทช. มาแสดงตนในที่ประชุมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด   จึงครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 หมวด 3 วิธีการประชุม ข้อ 21 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก กทช. ในจำนวน 4 ท่าน เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ตามระเบียบดังกล่าวในข้อ 22
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ กทช.เหรียญชัยฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
ประธาน  ขอขอบคุณ กทช. ทุกท่านที่มีมติเลือกให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม อย่างไรก็ดี โดยที่ ขณะนี้ประธาน กทช. เดินทางไปต่างประเทศ แต่ตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ. 2548 หมวด 2 ข้อ 18 วรรคสอง ได้กำหนดไว้ว่า การบรรจุเรื่องเข้าวาระการประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานก่อนเท่านั้น และในข้อ 3 ของระเบียบที่ได้กำหนดคำนิยามของ ”ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธานในที่ประชุม แล้วแต่กรณี จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้
กทช.ประสิทธิ์ ในกรณีดังกล่าวมีแนวทางที่สามารถดำเนินการได้โดยอาศัยอำนาจจากมติของคณะกรรมการ กทช. ทั้งคณะแทนประธาน กทช. ก็สามารถพิจารณาอนุมัติการบรรจุเรื่องเข้าวาระการประชุมได้
กทช.อาทร  ขอเสนอวาระพิจารณาเพิ่มเติม วาระที่ 3.10 เรื่อง การจัดทำพื้นที่เป้าหมายตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงฯ ด้วย
กทช.ประสิทธิ์  ขอเสนอวาระพิจารณาเพิ่มเติมเช่นกันในเรื่อง การขออนุญาตทดสอบและสาธิตอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมระบบ WiMAX ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม  ประธานที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องที่บรรจุเข้าวาระการประชุม กทช. ครั้งที่ 45/2548 ตามที่ สกทช. เสนอ และตามที่ กทช.อาทรฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอให้บรรจุเข้าวาระการประชุมฯ เพิ่มเติมด้วย เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. ประธาน กทช. ไม่อยากให้การดำเนินงานตามปกติของ สกทช. ติดขัด ไม่ลื่นไหล จึงได้ขอให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเช่นที่ท่านได้ถือปฏิบัติอยู่
2. การไปชี้แจงเรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2547 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 9.30 น. นั้น ในคราวประชุม กทช.ครั้งที่ 44/2548 ที่ประชุม กทช. มีมติมอบหมายให้ ลทช. ไปชี้แจงเรื่องดังกล่าว  อย่างไรก็ดี ร/ก ลทช. เกรงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะตั้งข้อสงสัยและอาจตำหนิได้ว่า กทช. ไม่ให้ความร่วมมือ จึงขอให้มี กทช. 1 ท่านเข้าร่วมในการไปชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ จึงเห็นควรให้ กทช.อาทรฯ ไปร่วมในการชี้แจงกับ สกทช. โดยขอให้เตรียมการไว้ให้พร้อมและชี้แจงอย่างระมัดระวัง
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช.  รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 44/2548 วันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติยังไม่รับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่ 44/2548 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 โดยเห็นควรให้ท่านประธาน กทช. กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ ได้พิจารณาตรวจแก้ไขก่อน แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมรับรองต่อไป   ทั้งนี้ ขอให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการส่งรายงานการประชุม    ดังกล่าวทาง E-mail เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
มติที่ประชุม 
   
1. เห็นชอบในหลักการให้ สกทช. เสนอประธาน กทช. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐได้กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศภายหลังจากมีการประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุม กทช. ทราบในการประชุมที่จะมีขึ้นครั้งต่อไปนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือยื่นขอเลขหมาย
2. มอบหมายให้ สกทช. ติดตามเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวลงในราชกิจจานุเบกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป รวมทั้งรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปในเรื่องของการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาให้มีรายละเอียดเชิงลึกที่เห็นภาพในมิติที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำเอกสารวิเคราะห์ความเห็นเสนอที่ประชุม กทช. จะต้องมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาให้ชัดเจนด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้ สกทช. ถอนเรื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.3 :  การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด
มติที่ประชุม
  อนุมัติในหลักการการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งให้แก่บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วจึงให้ดำเนินการต่อไปได้ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตสำหรับการให้บริการในข้อ 6 โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า “การใช้ผ่านโครงข่ายคลื่นความถี่โดยผู้ใช้เป็นเจ้าของ Mobile Phone เอง” ทั้งนี้ เพื่อมิให้นำไปสู่การหลีกเลี่ยงในการให้บริการประเภทอื่น และป้องกันมิให้มีการกระทำแบบ Wholesale for Retail เกิดขึ้น
2. ให้อนุญาตได้เฉพาะบริการที่บริษัท อินโฟเน็ทฯ ยื่นขออนุญาตมาเท่านั้น
ระเบียบวาระที่ 3.4 : หลักเกณฑ์การตอบข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐ และประชาชน
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม  ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดทำหลักเกณฑ์การตอบข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์การร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน การวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการการตอบข้อร้องเรียนทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และกลไกรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อรองรับในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว (One Stop Service) และเป็นเอกภาพ รวมทั้งการระบุระยะเวลาของขั้นตอนดำเนินการเพื่อนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาให้ชัดเจน ตลอดจนการพิจารณาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของ กกทช. ที่ได้รับมอบหมายจาก กทช. ให้รับผิดชอบการตอบข้อร้องเรียนกรณีที่เป็น Sensitive Issue ด้วย เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5 : การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่พนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม  พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม  พ.ศ. 2498 
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้ สกทช. ถอนเรื่องการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่พนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม  พ.ศ. 2498 ตามที่เสนอขอ ไปก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อที่ประชุม กทช.พิจารณาให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 3.6 : ขออนุมัติให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทำการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.อาทรฯ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติและในยามฉุกเฉิน โดยรับข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเรื่องของการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดประชุม การจัดเตรียมเอกสารและประเด็นเสนอที่ประชุม ทั้งนี้ โดยมี สกทช. ในความรับผิดชอบของ รทช.มนัสฯ เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงาน และประสานเชื่อมโยงให้เกิดความสอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติของรัฐบาลในการดำเนินงานต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.7 : โครงการ WiMAX Rural - Suburban Trial Support ของบริษัท อินเทล ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. ไปดำเนินการตรวจสอบและประเมินคำขอดำเนินโครงการ WiMAX Rural - Suburban Trial Support ของบริษัท อินเทล ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตาม Evaluating Form (Check List) ที่กำลังจัดทำให้แล้วเสร็จ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวหน้า พร้อมทั้งแนบร่างระเบียบการขอใช้ความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.8 : การขออนุญาตใช้ความถี่และนำเข้าอุปกรณ์ระบบ 3G เพื่อการทดสอบของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (พิจารณาร่วมกับวาระที่ 3.7 และ 3.9)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช.ไปดำเนินการตรวจสอบและประเมินคำขอการขออนุญาตใช้ความถี่และนำเข้าอุปกรณ์ระบบ 3G ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตาม Evaluating Form (Check List) ให้แล้วเสร็จ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวหน้า เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ พร้อมทั้งแนบร่างระเบียบการขอใช้ความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุมัติได้
ระเบียบวาระที่ 3.9 : โครงการนำร่อง Tele-Centers ของบริษัท Qualcomm International จำกัด  (พิจารณาร่วมกับวาระที่ 3.7 และ 3.8)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช.ไปดำเนินการตรวจสอบและประเมินคำขอดำเนินโครงการนำร่อง Tele-Centers ของบริษัท Qualcomm International จำกัด ตาม Evaluating Form (Check List) ให้แล้วเสร็จ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวหน้าพร้อมทั้งแนบร่างระเบียบการขอใช้ความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.10 : การจัดทำพื้นที่เป้าหมายตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
มติที่ประชุม
   มอบหมายให้ สกทช. โดยการปรึกษาหารือร่วมกับ กทช.อาทรฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวคิด และวิธีการจัดทำพื้นที่เป้าหมายตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่เสนอมาใหม่ ทั้งนี้ โดยนำหลักการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ Revenue Sharing ที่กำหนดไว้ในการดำเนินการ USO ของผู้ประกอบการ กับข้อเท็จจริงของภาระต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ USO ทั้งในมิติความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐานและความยากลำบากของพื้นที่ ระดับเทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงจากราคากลาง รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและต้นทุนการดำเนินการที่ได้มาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายและรูปแบบวิธีการจัดการในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและตอบสนองต่อการจัดบริการเพื่อสังคมให้ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหรัฐฯ สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 5
มติที่ประชุม
  รับทราบเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 5 ตามที่ สกทช. เสนอ โดยมี นางสาวอรดา เทพยายน เข้าร่วมการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 27–30 กันยายน 2548 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น  ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ขออนุญาตทดสอบและสาธิตอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมระบบ WiMAX บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (พิจารณาร่วมกับวาระที่ 3.7 , 3.8 และ 3.9)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช.ไปดำเนินการตรวจสอบและประเมินคำขออนุญาตทดสอบและสาธิตอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมระบบ WiMAX บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ตาม Evaluating Form (Check List) ให้แล้วเสร็จ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวหน้าพร้อมทั้งแนบร่างระเบียบการขอใช้ความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การเข้าร่วมประชุม ASEAN TELMIN และ ASEAN TELSOM  ณ  ประเทศเวียดนาม
มติที่ประชุม
     
1. รับทราบเรื่องการเข้าร่วมประชุม ASEAN TELSOM และ ASEAN TELMIN  ณ ประเทศเวียดนามของ ร/ก ลทช. จิราพรฯ
2. เห็นชอบให้ รทช.กุลิศฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร/ก ลทช. ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5.3 : ขอความเห็นชอบให้ สกทช.นำเรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่ผู้เดียว ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเรื่องบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอให้เปิดเผยเอกสารข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้ สกทช. นำเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเรื่อง บริษัท ทรู คอร์ปอ- เรชั่น จำกัด ขอให้เปิดเผยเอกสารข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาดำเนินการก่อน แล้วนำมาเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC