สรุปมติที่ประชุม กทช. 46/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 46/2548
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 5 เรื่อง ดังนี้
1.การเดินทางไปต่างประเทศของประธาน กทช. และคณะ เป็นการไปประชุมและพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลของประเทศแถบยุโรป ซึ่งสาระสำคัญและผลที่ได้รับจากการเดินทางไปในครั้งนี้จะได้สรุปแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
2.ในการปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ร่วมกันระหว่าง   สกทช. และ กทช. ขอให้ดำเนินไปด้วยความมีสัมพันธ์อันดี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดมีความสมานฉันท์ ไม่หวั่นไหวต่อผลกระทบจากภายนอก
3.ในเรื่องการมอบอำนาจให้รักษาการแทนประธาน กทช. ขอให้ สกทช.ไปศึกษาหาข้อมูลประกอบการปฏิบัติให้ชัดเจนต่อไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานลื่นไหลเป็นปกติ ไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก
4. กรรมาธิการวุฒิสภาแจ้งว่า จะเชิญ กทช. ไปชี้แจง จึงขอมอบหมายให้ ลทช.เป็นผู้ไปชี้แจง และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
5. ในการเข้าประชุม ขอให้ทุกท่านรักษาเวลาให้มากขึ้น เพราะการประชุมแต่ละครั้งมีวาระค่อนข้างมาก ทั้งนี้ จึงขอเป็นหลักการปฏิบัติว่าต่อไปเมื่อ กกทช. มาพร้อมจำนวน 4 ท่านซึ่งถือเป็นองค์ประชุมครบตามที่กำหนดแล้ว จะเริ่มดำเนินการประชุมทันที
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ มอบหมายให้ สกทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 45/2548 วันพุธที่ 21  กันยายน 2548
มติที่ประชุม
   
1. ที่ประชุมโดย กกทช. ผู้เข้าประชุม กทช. ครั้งที่ 45/2548 วันพุธที่ 21 กันยายน 2548 คือ กทช.เหรียญชัยฯ กทช.สุชาติฯ กทช.อาทรฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 45/2548 ซึ่ง สกทช. ได้แก้ไขตามที่ กกทช.ทั้ง 4 ท่านดังกล่าวขอแก้ไขแล้ว
2. ประธาน กทช. กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช. สุธรรมฯ รับทราบการรับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 45/2548 วันพุธที่ 21 กันยายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย ความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. ไปประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยการหารือร่วมกับนายมหิดล จันทรางกูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีฯ เพื่อให้เกิด ความชัดเจนถึงบทบาทและความรับผิดชอบระหว่าง สกทช. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการทำหน้าที่ประสานงานความถี่ระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนของประเทศไทย แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาการรับเป็นเจ้าภาพ JTC Meeting ครั้งที่ 2 รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้กับประเทศกัมพูชาตามที่ สกทช. เสนอ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป รวมถึงการรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในการจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรกำกับดูแลไปพิจารณาดำเนินการในโอกาสข้างหน้าตามความเหมาะสมด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.2 : แบบตรวจคำขอ
มติที่ประชุม
     
1.  มอบหมายให้ สกทช. นำแบบตรวจคำขอตามที่เสนอไปใช้เพื่อการพิจารณาและตรวจสอบ  (Check List) การยื่นคำขออนุญาตการจัดสรรความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบชั่วคราวให้เป็นไปตามขั้นตอน เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ที่ประธาน กทช. ลงนามแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ให้นำคำขอพร้อมเอกสารการตรวจสอบตามแบบคำขอและผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 
2.  มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยเฉพาะการจัดทำหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของข้อเสนอ/คำขอ (Evaluation Criteria) ให้ชัดเจน รวมทั้งประสานงานกับ กทช.   สุธรรมฯ เพื่อเร่งดำเนินการพิจารณารายละเอียดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตความถี่ทดลองให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.3 : การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท เลนโซ่ ดาต้าคอม จำกัด
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กรณีข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทฯ แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีต่อไป
1. กรณีหนี้สินผูกพันกับ บมจ.ทีโอที ซึ่งไม่ปรากฏในงบการเงินที่นำเสนอ
2. กรณีการเป็นเจ้าหนี้เงินกู้บริษัท เลนโซ่ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โดยให้บริษัท เลนโซ่ ดาต้าคอม จำกัด verify ในประเด็นตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น โดยมีความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี  (Comment  Auditor) ประกอบงบการเงินเพื่อให้พิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.4 : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอให้ กทช. เปิดเผยเอกสาร ข้อมูล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) ร้องขอเกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือวินิจฉัย หรือมติ กทช. ที่ออกใบอนุญาตให้กับ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ตามที่เสนอ ได้แก่ การคัด ถ่ายใบอนุญาต หลักเกณฑ์การพิจารณา  รวมทั้งรายงานการประชุมแบบสรุปเฉพาะเรื่องดังกล่าว ตามที่เคยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของนายพีรวัฒน์ฯ ในเรื่อง บริษัท เค เอส ซี จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตเห็นควรให้แจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ระเบียบวาระที่ 3.5 : ขอจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุย่าน Ka-Band ให้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
 
1. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน Ka-Band ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในโครงการศึกษา วิจัย ออกแบบ สร้างและบริหารอุปกรณ์ระบบ Ka-Band ของการร่วมสร้างดาวเทียมเอนกประสงค์ (SMMS) ของประเทศไทยและ 7 ประเทศแห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วในปี 2545 และเป็นโครงการผูกพันระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบการจัดสรรคลื่นความถี่ชั่วคราว และมาตรา 63 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543
2. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรด้านโทรคมนาคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงให้กำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องส่งคืนคลื่นความถี่วิทยุที่ได้รับจัดสรรในกรณี ดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนด้วย
2.1 กรณีโครงการไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด
2.2 กรณีคลื่นความถี่วิทยุที่ได้รับจัดสรรแล้วไม่มีการใช้งานภายในปี 2551 
2.3 กรณีเมื่อการดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.6 : ขออนุญาตใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานโครงการตามพระราชดำริ
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. ประสานงานในรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคกับทางมูลนิธิ ชัยพัฒนา โดยการกรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้ความถี่วิทยุเพิ่มเติมให้ชัดเจนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสม และความจำเป็นของการใช้งาน ได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น รวมถึงในประเด็นการรบกวนข่ายสื่อสารอื่นๆด้วย แล้วเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามที่ สกทช.เสนอ โดยให้รับข้อคิดและเห็นข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการวิเคราะห์รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง   เหมาะสมและชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิการใช้คลื่นความถี่ และการโอนสิทธิความถี่วิทยุระหว่าง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้ง ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 : ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติที่ประชุม
  รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเอกสารที่ สกทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคม 2548
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน สิงหาคม 2548 ตามเอกสารที่ สกทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : เรื่องร้องเรียนของสหภาพแรงงานฯ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
  รับทราบสรุปผลการประชุมหารือในการรับฟังและชี้แจงกรณีการร้องเรียนของสหภาพแรงงานฯ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 ตามที่ สกทช. รายงาน
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่มศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F-WP8F)  (พิจารณาร่วมกับวาระ 3.1)
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. นำเรื่อง การรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่มศึกษาของ ITU-R กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F-WP8F) ไปประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพิจารณาให้เกิดความชัดเจนถึงบทบาทและความรับผิดชอบระหว่าง สกทช.และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับเรื่องในวาระที่ 3.1 ให้เรียบร้อยก่อน แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5.3 : การรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี 2547 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 และความคืบหน้าในการดำเนินงานของ   สกทช.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี 2547 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 และความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สกทช.ซึ่งได้จัดทำสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงและประเด็นการตอบข้อซักถามต่อสภาผู้แทนราษฎร เข้าหารือในการประชุมภายในของ กทช. วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2548 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.4 : ขออนุมัติการเดินทางไปสำรวจพื้นที่เป้าหมายด้านการบริการอย่างทั่วถึง
มติที่ประชุม
  อนุมัติการเดินทางไปสำรวจพื้นที่เป้าหมายด้านการบริการอย่างทั่วถึง โดยมีพนักงาน สกทช. ร่วมเดินทางไปด้วย ตามที่ กทช.อาทรฯ เสนอขอ ทั้งนี้ โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5 : การมอบอำนาจให้ทำการแทนประธาน กทช.
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาทบทวนและหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการมอบอำนาจรักษาการแทนประธาน กทช. ในขณะที่ประธาน กทช. ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ รวมถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอิสระอื่นในประเด็นเดียวกัน แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5.6 : อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้ความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบ
มติที่ประชุม
  เห็นชอบให้นำเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้ความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบนี้ไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมภายในของ กทช. ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2548 ต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/28/2016 2:04:11 PM)