สรุปมติที่ประชุม กทช. 47/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 47/2548
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. ขณะนี้ใกล้จะถึงวาระขึ้นปีใหม่แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ทำสมุดบันทึกเพื่อแจกเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับปีใหม่ปีนี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่มากนัก จึงขอให้ สกทช. ไปพิจารณาหารือกันในเรื่องการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้เรียบร้อยต่อไปด้วย
2. วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548 นี้ ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 9.30 น.คณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎรจะมาเยี่ยม กทช. และ สกทช. ขอให้ กทช. อยู่ต้อนรับและเตรียมการในการตอบข้อซักถาม ในส่วนของ สกทช. ให้เตรียมการต้อนรับให้พร้อมอย่างเป็นทางการ ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ว่า ในส่วนของการชี้แจงและตอบข้อซักถาม ให้ยึดถือรายละเอียดหรือตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นมติ กทช. และ/หรือเป็นแนวนโยบายที่ กทช.กำหนดไว้แล้วเท่านั้น   ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นเอกภาพเดียวกัน สำหรับการเตรียมการในส่วนของ สกทช.นั้น ขอให้จัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สถานะภาพและความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึงข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นที่สนใจซึ่งควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยในการนำเสนอควรใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขประกอบด้วยเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ สกทช. ควรเตรียมแผนสำรอง (Contingency Plan) เพื่อดูแลกลุ่มสื่อมวลชนที่ติดตามคณะกรรมาธิการฯมาทำข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่องการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548 นี้ ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 44/2548 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 และวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548
มติที่ประชุม
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 44/2548 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 และวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 ตามที่ กทช. ได้พิจารณาตรวจแก้ไขแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1 : แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม 
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบกรอบแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมตามที่สกทช. เสนอ และมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมโดยเฉพาะในเรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษา In-house Consultant  ทั้งรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลาและงบประมาณ รวมทั้งการศึกษาพิจารณาในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมที่เหมาะสม กรณีกิจกรรมที่ยังไม่มีการแข่งขันเต็มรูปแบบแล้วนำเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ โดยจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานในเรื่องนี้ทั้งหมดให้ชัดเจนด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.2 : การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ CDMA 800
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปจัดทำ รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาอนุญาตในกรณีนี้ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กทช. ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะความชัดเจนในรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี กรณีการอนุมัติโครงการ ปี 2547 ซึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอ รวมทั้ง ประเด็นการวิเคราะห์กำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม กรณีการพัฒนาเทคโนโลยี 2G สู่ 3G โดยลำดับข้อมูลของเรื่องทั้งหมด แล้วจัดทำข้อเสนอเพื่อพิจารณาให้ชัดเจนก่อนนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.3 : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในประเด็นของสิทธิในการได้รับคลื่นความถี่และการโอนสิทธิระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั้งในเรื่องของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่ โดยเชิญหน่วยงานทั้งสองมาหารือ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอแล้วนำมาประมวลวิเคราะห์เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การขออนุญาตใช้ความถี่ของข่ายสื่อสารดาวเทียมไทยคม 4 (iPSTAR)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้ บริษัท ชินแซทไลท์ จำกัด (มหาชน) ใช้ความถี่สำหรับข่ายสื่อสารดาวเทียมไทยคม (iPSTAR) ได้ ตามความเห็นที่ สกทช. เสนอ เนื่องจากเป็นการขอใช้ความถี่ตามกรอบที่ได้กำหนดไว้เดิม และเป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรความถี่ชั่วคราว ในกรณีที่รัฐบาลได้มีสัญญาผูกพันไว้แล้ว ทั้งนี้ โดยให้ สกทช.จัดทำ Check List เพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์และถูกต้องตามขั้นตอนการพิจารณาเช่นที่เคยปฏิบัติ แล้วเสนอ กทช.เพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการดูงานและเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 5
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานผลการดูงานและเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย–สหรัฐฯ รอบที่ 5 ตามที่ สกทช. เสนอ และรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การจัดเตรียมคณะเดินทางไปเจรจาให้มีองค์ประกอบและขนาดที่กระชับและเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 4.2 : รายงานความคืบหน้าการพิจารณาวิเคราะห์คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการพิจารณาวิเคราะห์คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อสนับสนุนและเห็นศักยภาพของกระบวนการทำงานในส่วนนี้ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยเฉพาะในประเด็นการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเรื่องที่จะต้องเสนอ กทช. พิจารณาตัดสินใจ และการสนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ไอพี ครอสซิ่ง เอเชีย จำกัด
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมขอนำเอกสารเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ไอพี ครอสซิ่ง เอเชีย จำกัด ตามที่ สกทช. เสนอ ไปพิจารณาศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนและรอบคอบก่อน โดยมอบหมายให้ สกทช. ไปหารือเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในกรณีการให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่อาจเกี่ยวข้องและเป็นลักษณะเดียวกัน การให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี VoIP ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต แล้วนำเสนอ กทช.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5.2 : การขออนุญาตขยายข่ายสื่อสารสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิม
มติที่ประชุม
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์เพื่อขยายข่ายสื่อสารสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ความถี่เดิม ทั้งนี้ การขยายข่ายสื่อสารดังกล่าวจะต้องไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจนเกินขอบเขตของสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (เดิม) โดยหากมีข้อสงสัยใดๆ เกิดขึ้นให้นำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ป และให้ สกทช. ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการนำหลักเกณฑ์การอนุญาตมาใช้ให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้นและถือปฏิบัติต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC