สรุปมติที่ประชุม กทช. 48/2548

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 48/2548
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ตามที่คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคม ได้มาเยี่ยมเยียน สกทช. และมีข้อหารือกับ สกทช. กรณีมีผู้ร้องเรียน บมจ.กสท โทรคมนาคม คิดอัตราค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ขอให้ สกทช. รับทราบข้อมูลเบื้องต้นไว้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ หากมีผู้ประกอบการร้องเรียนมายัง สกทช. ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2 ขอให้ สกทช. พิจารณาจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อติดตั้งไว้ในบริเวณหอประชุมใหญ่ รวมทั้งจัดหานาฬิกาติดตั้งที่หอประชุมด้วย
3. กกทช. ขอพบผู้บริหาร สกทช. ตั้งแต่ระดับผอ.สำนักทุกท่าน ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ขอให้ สกทช. จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย และเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
4. กทช. จะต้องทำพิธีถวายบังคมรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชวันที่ 23 ตุลาคม 2548 และงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2548 จึงขอให้ สกทช. เร่งดำเนินการเรื่อง เครื่องแบบชุดขาวของ กทช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยหากไม่ทันในวันที่ 23 ตุลาคมฯ ก็ขอให้สามารถใช้ได้ทันในวันที่ 5 ธันวาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยด้วยจากนั้น ลทช. ได้ขออนุญาตที่ประชุมแจ้งให้ทราบกรณีที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มาพบเพื่อหารือเรื่องการลักลอบใช้โครงข่ายของระบบ  VoiP เพื่อให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยไม่ยอมผ่านระบบวงจรที่เป็น Gateway ของ บริษัท กสทฯ ทำให้สูญเสียรายได้หลักจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นโดยสรุปว่า ควรเชิญบริษัท กสทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารืออย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน รวมทั้งอาจต้องพิจารณาออกเป็นประกาศเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วย
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีข้อหารือของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการลักลอบใช้โครงข่ายระบบ  VoiP เพื่อให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
ระเบียบวาระที่  2 : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 46/2548 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2548
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 46/2548 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช.ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ได้พิจารณาตรวจแก้ไขแล้ว และตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ ได้มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 : แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ 
มติที่ประชุม
     
1. เห็นชอบการกำหนดแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงโดยยึดถือให้เป็นไปตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ ที่ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้จำนวน 6,ooo หมู่บ้านในระยะเวลา 3 ปี ในพื้นที่เป้าหมายตามที่ กทช.  กำหนด ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช.ไปดำเนินการพิจารณากำหนดรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนตามระดับความยาก ปานกลาง และง่ายในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจทางเลือกในการดำเนินงานและการจัดทำแผนพร้อมค่าใช้จ่ายในการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานระยะ 3 ปีของผู้รับใบอนุญาตซึ่งจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองและเสนอ กทช.พิจารณาอนุมัติตามข้อ 5 ของประกาศฯ รวมทั้งการศึกษาเตรียมการเพื่อกำหนดแนวทางและเกณฑ์การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการให้บริการ USO ดังกล่าว ตลอดจนสัดส่วนที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันแก่ผู้รับใบอนุญาตในการเข้าดำเนินการจัดให้มีบริการ USOในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. มอบหมายให้สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาในเชิงปฏิบัติที่สำคัญๆ อาทิ 
  • การเริ่มต้นดำเนินการตามแผนให้บริการ USO ให้นับจากวันที่การจัดทำเงื่อนไขใบอนุญาตของบมจ.ทีโอทีและบมจ. กสท โทรคมนาคม แล้วเสร็จ
  • ไม่ควรมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมาย(กรณี บมจ.ทีโอที) และค่าธรรมเนียมความถี่ที่ใช้ในแผนงาน USO 
  • กรณีขอไม่นำรายได้จากการให้บริการ USO มาคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 3 และกรณีการขออุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการ USO หลังครบกำหนด 3 ปี (กรณี บมจ.ทีโอที) นั้น สามารถเสนอขอผ่อนผันมาได้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ กทช. พิจารณาเป็นกรณีๆไปตามข้อ 8 ของประกาศฯ รวมถึงกรณีการขอเก็บค่าติดตั้งจำนวนเงิน 3,35o บาทต่อเลขหมายสำหรับโทรศัพท์ประจำที่ นั้น สามารถเสนอมาภายใต้แผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานระยะ 3 ปีของผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 5 ของประกาศฯได้ เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.2 : ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ พ.ศ. 2548-2550
มติที่ประชุม
  มอบหมายให้ที่ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2548-2550 ให้ชัดเจน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศให้เป็นไปตามหลักสากล และรองรับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในระยะเวลา 3 ปี อย่างแท้จริง โดยหารือร่วมกับ กทช.เศรษฐพรฯ กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. โครงสร้างของแผนควรจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาที่เป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมถึงภาพรวมและกระบวนการจัดทำแผนที่ชัดเจน ตลอดจนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ของแผนที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาธารณชน สำหรับในส่วนที่ 2 อาจพิจารณาเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายเผื่อไว้สำหรับอ้างอิงทางด้านเทคนิค
2. จัดทำหมวดหมู่ของเนื้อหาให้กระชับและครบถ้วนโดยพิจารณาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ และความถี่ร่วมระหว่างโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ระเบียบวาระที่ 3.3 : การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
       
1. กทช. ขอนำเอกสารร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 ตามที่ สกทช. เสนอ ไปศึกษารายละเอียดให้รอบคอบและชัดเจนยิ่งขึ้นก่อน และมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในชั้นต้นนี้ไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศ กทช. ดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ กระบวนการและขั้นตอนของประกาศดังกล่าว ในหลักการจะต้องเป็นบรรทัดฐานสำหรับผู้ประกอบการทุกรายประกาศดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึง “การเชื่อมต่อและการใช้” รวมทั้งการ พิจารณาศึกษารูปแบบการคิดอัตราค่าเชื่อมต่อเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำ Benchmark แล้วนำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจัดทำเป็น Benchmark ชั่วคราวได้ ตลอดจนการพิจารณากำหนดรูปแบบการยุติข้อขัดแย้งด้วยระบบอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นต้น 
2. มอบหมายให้ สกทช. ไปหารือเพื่อรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจาก กทช. แต่ละท่านด้วยอีกครั้งหนึ่ง และประมวลข้อคิดเห็นต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.4 : การแจ้งข้อมูลการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม (เลขหมายโทรคมนาคม) ของผู้รับใบอนุญาต
มติที่ประชุม
  เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใช้เลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป และการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามที่ สกทช. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ทั้งนี้ โดยให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่องการจัดทำ Data base ข้อมูลเลขหมายให้ชัดเจน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้องและมีระบบการจัดเก็บรวบรวมที่เป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะการแยกตามกลุ่ม/ประเภทของเลขหมาย กลุ่มของผู้ให้บริการ รวมถึงลักษณะและสถานะภาพการใช้งานของเลขหมาย เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3.5 : การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบายหรือการดำเนินงานของ กทช.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบหลักการของความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบาย หรือการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าการให้ความเห็นหรือข้อมูลใดๆ โดยมิได้รับมอบหมายหรือผ่านมติ กทช.ถือเป็นความเห็นส่วนตัวที่ไม่ผูกพัน กทช. ทั้งคณะ แต่อาจมีผลในฐานะที่เป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นรายบุคคลตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และมอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่องการประมวลจัดทำมติที่ประชุม กทช.ให้เป็นหมวดหมู่ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ โดยอาจแยกตามบทบาทหน้าที่และภารกิจการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 3.6 : การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท เลนโซ่ ดาต้าคอม จำกัด
มติที่ประชุม
  อนุมัติให้บริษัท เลนโซ่ ดาต้าคอม จำกัด ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ได้ตามความเห็นของ สกทช.ที่เสนอ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศกำหนดของ กทช. รวมทั้งมีความพร้อมเพียงพอทั้งในด้านฐานะการเงิน เทคนิค และเครือข่ายการให้บริการ สำหรับการเป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งตามที่เสนอขอมา ทั้งนี้ โดยให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในการพิจารณากำหนดให้มีมาตรฐานของสัดส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสำหรับกรณีรายอื่นๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย
ระเบียบวาระที่ 3.7 : การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ CDMA 800
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญๆ หลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้ว ประกอบกับ เรื่อง การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ CDMA 800 มีรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของที่ประชุมในเรื่องนี้เป็นไปอย่างรอบคอบที่ประชุมจึงเห็นควรให้ สกทช.นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
มติที่ประชุม  ให้ สกทช. นำเรื่อง การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เซลลูล่า ระบบ CDMA 800 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
ระเบียบวาระที่ 3.8 : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญๆ หลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้ว ประกอบกับ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของที่ประชุมในเรื่องนี้เป็นไปอย่างรอบคอบที่ประชุมจึงเห็นควรให้ สกทช.นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
มติที่ประชุม  ให้ สกทช. นำเรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่น ความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอที่ประชุม กทช.เพื่อ พิจารณาในการ ประชุมคราวหน้า
ระเบียบวาระที่ 4 :  เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 : ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
  รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำแผนความถี่วิทยุของคณะทำงานจัดทำแผนความถี่วิทยุตามเอกสารที่ สกทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 : เอกสาร Check List ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้ความถี่ของข่ายสื่อสารดาวเทียมไทยคม 4 (iPSTAR)
มติที่ประชุม
  รับทราบเอกสาร Check List ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้  ความถี่ของข่ายสื่อสารดาวเทียมไทยคม 4 (iPSTAR) ตามเอกสารที่ สกทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.3 : รายงานการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม  อาเซียน ครั้งที่ 11 
มติที่ประชุม
  รับทราบรายงานการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอาเซียน  ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN Telecommunications Regulators’ Council Meeting : ATRC) ตามเอกสารที่ สกทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 :  เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 : ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ

     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญๆ หลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของที่ประชุมในเรื่อง ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นที่ประชุมจึงเห็นควรให้   สกทช. นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
มติที่ประชุม  ให้ สกทช. นำเรื่องประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ เสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
ระเบียบวาระที่ 5.2  : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญๆ หลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของที่ประชุมในเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ สกทช.นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
มติที่ประชุม  ให้ สกทช. นำเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 เสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
ระเบียบวาระที่ 5.3 : การรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่มศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F - WP8F)
      เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญๆ หลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของที่ประชุมในเรื่อง การรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่มศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F - WP8F) เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ สกทช. นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
มติที่ประชุม  ให้ สกทช. นำเรื่องการรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่มศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F-WP8F) เสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า

สร้างโดย   - admin NBTC