สรุปมติที่ประชุม กทช. 49/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 49/2548
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                                       ไม่มี
ระเบียบวาระที่   2    :    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 47/2548 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2548
มติที่ประชุม                มอบหมายให้ สทกช. นำรายงานการประชุมครั้งที่ 47/2548 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2548 เสนอที่ประชุมเพื่อให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจแก้ไขของ กทช.

ระเบียบวาระที่   3    :    เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   3.1 :    การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ CDMA 800


มติที่ประชุม                อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก 4 (ประธาน กทช., กทช.เศรษฐพร, กทช.สุธรรม, กทช.สุชาติ) ต่อ 3 (กทช.เหรียญชัย, กทช.ประสิทธิ์, กทช.อาทร) ให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขยายข่ายสื่อสารจัดตั้งสถานีวิทยุเคลื่อนที่ระบบ เซลลูล่า CDMA 800 จำนวน 1,008 สถานีได้ และ Reuse ความถี่เพื่อให้บริการระบบเชื่อมโยง Microwave จำนวน 565 สถานีตามที่เสนอขอ เนื่องจากเป็นการดำเนินการภายใต้สิทธิของการประกอบกิจการเดิมที่ได้รับ หรือกำหนดมาแล้วตามมาตรา 79 และ มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ   ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ที่เหมาะสมในอนาคต ตามที่ กทช. จะกำหนดต่อไป (Subject to Future Regulation) อาทิ การกำหนดค่าคลื่นความถี่ภายใต้หลักการการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่า และค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ฯลฯ เป็นต้น โดยมีเสียงข้างน้อยจาก กทช.เหรียญชัยฯ กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.อาทรฯ เห็นว่าสมควรอนุมัติให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ดำเนินการได้เฉพาะระบบ CDMA 2000–1x ส่วนที่เป็นระบบ 3G คือ CDMA 2000-1x EV-DO ให้รอหลักเกณฑ์การอนุญาต 3G ของ กทช. ที่จะออกมาใช้ในเดือนธันวาคม 2548 นี้ ก่อน

ระเบียบวาระที่   3.2    :     การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่า ระบบ 1900 MHz พร้อมสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม      
1. อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก 4 (ประธาน กทช., กทช.  เศรษฐพร, กทช.สุธรรม, กทช.สุชาติ) ต่อ 3 (กทช.เหรียญชัย, กทช.ประสิทธิ์, กทช.อาทร) ให้ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz แก่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กบถ.  ให้บริษัททั้งสองดังกล่าวเป็นผู้ได้รับอนุญาตการใช้ความถี่ร่วมกัน 
2. สำหรับการใช้ความถี่ 1900 MHz สำหรับประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการกำกับดูแลตามที่ กทช. จะกำหนดต่อไปในอนาคต เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปด้วยความเหมาะสม และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปภายใต้หลักการแข่งขันโดยเสรีอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่า ทั้งในด้านค่าคลื่นความถี่ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือเงื่อนไขอื่น  ๆ
3. สำหรับกรณี บมจ.ทีโอที ขอสิทธิการใช้คลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียว นั้น จะสามารถพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อ กทช. ได้กำหนดระเบียบในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้วตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543
ทั้งนี้ กทช.เสียงข้างน้อย โดยมี กทช.เหรียญชัยฯ กทช.ประสิทธิ์ฯ และกทช.อาทรฯ มีความเห็นว่าสมควรอนุมัติให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการระบบ 1900 MHz เฉพาะที่ให้บริการระบบ 2G หรือ GSM 1900 เท่านั้น ส่วนความถี่สำหรับ 3G ให้รอหลักเกณฑ์การอนุญาต 3G ของ กทช. ที่จะออกมาใช้ในเดือนธันวาคม 2548 นี้ ก่อน

ระเบียบวาระที่   3.3   :     ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ
                 เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดและอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ 3.1, 3.2 และ 3.5 โดยได้ใช้ระยะเวลาในการประชุมเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนานพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรนำวาระเพื่อพิจารณาที่ 3.3 เรื่อง ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                  ให้ สกทช. นำเรื่อง ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.4   :     ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดและอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ 3.1, 3.2 และ 3.5 โดยได้ใช้ระยะเวลาในการประชุมเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนานพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรนำวาระเพื่อพิจารณาที่ 3.4 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                   ให้ สกทช. นำเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.5   :     การรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่มศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F - WP8F)
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้ สกทช.รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มศึกษาที่ 8F ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2549 ณ กรุงเทพฯ ตามที่สำนักงานเสนอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรระหว่างประเทศด้านโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีและบทบาทด้านโทรมนาคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ระเบียบวาระที่   3.6    :      รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทาง ปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดและอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ 3.1, 3.2 และ 3.5 โดยได้ใช้ระยะเวลาในการประชุมเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนานพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรนำวาระเพื่อพิจารณาที่ 3.6 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                   ให้ สกทช. นำเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4    :    เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   4.1 :    รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กันยายน 2548

                      เนื่องจากที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดและอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ 3.1, 3.2 และ 3.5 โดยได้ใช้ระยะเวลาในการประชุมเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนานพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรนำวาระเพื่อทราบที่ 4.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2548 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม               ให้ สกทช. นำเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2548 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5   :    เรื่องอื่น ๆ
                                   ไม่มี

สร้างโดย   - admin NBTC