สรุปมติที่ประชุม กทช. 5/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2548
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
   กล่าวขอบคุณสำนักการประชุมสัมพันธ์ที่สามารถเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมประชุม หารือเรื่องกระบวนการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ   ภัยพิบัติได้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2548 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 : การเข้าร่วมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม
  รับทราบโดยมีข้อสังเกตว่า กทช. ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจาก ทก. ไม่ได้ส่งเรื่องให้ กทช. โดยตรง เกี่ยวกับเรื่องนี้ กทช. จะยึดถือตามมติที่ประชุม กนศ. ซึ่งเห็นชอบให้สำนักงาน กทช. เข้าร่วมในคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สาขาโทรคมนาคมด้วยตามที่ กทช. สุธรรมฯ ได้ประสานงานไว้แล้ว 
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
มติที่ประชุม
   อนุมัติให้นายพงษ์พัฒน์ฯ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากสำนัก กทช. ได้จนสิ้นสุดสัญญาอีกไม่เกิน 14 งวด ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติให้พนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่ น้อยกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงาน ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. พิจารณาว่าสมควรจะกำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้ กทช. พิจารณาต่อไป
วาระที่ 3.2 : ข้อกำหนดและขอบเขตงานในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
       
1. มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ ร่วมกันหารือเพื่อปรับปรุง TOR และเสนอประธาน กทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
2. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการจ้างที่ปรึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. มอบหมายให้ ลทช. ดำเนินการจัดหารายนามที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับ  World Bank กระทรวงการคลัง หรือธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank) เพื่อเสนอให้ กทช. พิจารณาและดำเนินการจ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2548
4. ให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศึกษายกร่างรูปแบบประกาศใบอนุญาตต่าง ๆ
วาระที่ 3.3 : โครงการจัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุม
  อนุมัติตามเสนอ โดยเห็นชอบให้แก้ไขคำว่า “คณะทำงาน” เป็น “คณะกรรมการ”
วาระที่ 3.4 : (วาระจร) โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มติที่ประชุม
 
1. มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ ช่วยพิจารณาปรับปรุงข้อความ (wording) ใน TOR ที่ กทช. ประสิทธิ์ฯ เสนอ เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ TOR อื่น ๆ
2. เห็นชอบการจัดทำโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการชั่วคราวการแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ในระเบียบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอประธาน กทช. ลงนาม
3. ให้ กทช. พิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กทช. เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมด้วย โดยให้ถอนชื่อนายสถิตย์ฯ เนื่องจากมีภารกิจมาก
วาระที่ 3.5 : ทก. เชิญประชุมหารือการประสานงานและร่วมดำเนินการระหว่าง ทก. กับสำนักงาน กทช. ในส่วนกิจกรรมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
มติที่ประชุม
   
1. มอบหมายให้ ลทช. จัดทำเอกสารชี้แจงเรื่องอำนาจหน้าที่ของ กทช. ที่จะนำไปหารือกับ ทก. ให้ชัดเจน
2. มอบหมายให้ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ ร่วมกันพิจารณาข้อความในเอกสารก่อน ลทช. จะนำไปประชุมชี้แจงกับ ทก.
วาระที่  4 :   เรื่องอื่น ๆ
วาระที่  4.1 :   ความคืบหน้าของการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งของ กทช.
มติที่ประชุม
 รับทราบและมอบหมายให้ ลทช. เร่งรัดการพิจารณาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งของ กทช. ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว
วาระที่ 4.2  :   กำหนดวัน และเวลาในการเปิดที่ทำการสำนักงาน กทช.    อย่างเป็นทางการ
มติที่ประชุม
   
1. เห็นชอบให้กำหนดวันและเวลาที่จะเปิดที่ทำการ กทช. อย่างเป็นทางการเป็นวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 09.59 น.
2. มอบหมายให้ ลทช. จัดทำกำหนดการในพิธีเปิดที่ทำการ กทช. เสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:30:24 PM)