สรุปมติที่ประชุม กทช. 50/2548

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 50/2548
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่    1    :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน    ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขอขอบคุณ กทช.สุธรรมฯ ที่ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นประโยชน์กับพนักงาน ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ รวมทั้งประชาชนและผู้สนใจโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก และในการสัมมนาทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำสรุปผลการสัมมนาเสนอให้ ลทช. รับทราบด้วย
2. ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2548 นี้ ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช ขอเชิญ กทช.ผู้บริหารและพนักงาน กทช. ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สกทช.โดยพร้อมเพียงกัน 
3. ขอให้ สกทช. ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกในความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น รวมทั้งประสานแจ้งให้ ประธาน กทช. กกทช. ผู้บริหาร สกทช. และพนักงาน สกทช. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย
4. ขอให้ สกทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีบุคคลแอบอ้างชื่อของ กกทช. หรือ สกทช. เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หากปรากฏมีประจักษ์พยาน หลักฐานที่ชัดเจน ขอให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทันที
มติที่ประชุม                  รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอให้ สกทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่   2    :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 47/2548 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2548
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 47/2548 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   3    :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   3.1 :     ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อ การทดลองหรือทดสอบฯ

มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 3.1 เรื่อง ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบฯ ไปพิจารณาในการประชุม กทช.เต็มคณะ ครั้งต่อไปตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   3.2  :      ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม          
1. ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 ต่อไป โดยไม่แก้ไขตามข้อเสนอ สกทช. 
2. ให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นของ กทช. ในประเด็นต่างๆ เช่น การกำหนดเบี้ยประชุม ระยะเวลาดำเนินงานและจำนวนกรรมการ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำระเบียบฉบับใหม่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สกทช. และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.3   :      แนวทาง ปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้าง สาธารณะ (แท็กซี่)
มติที่ประชุม        
1. อนุญาตให้ บจม กสท.โทรคมนาคม ขยายข่ายสื่อสาร (จำนวนลูกข่าย) เพิ่มเติมได้โดยใช้เอกสารเดิมที่ยื่นขอรับใบอนุญาต 
2. ให้ สกทช. จัดทำประกาศเพื่อแก้ไขระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการแท็กซี่ พ.ศ. 2540 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทันสมัยอื่น ๆ ในการให้บริการวิทยุคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ รวมทั้งแก้ไขชื่อและคำนิยามที่ระเบียบเดิมกำหนดไว้ว่า “รถแท็กซี่”
แก้ไขใหม่เป็น “รถยนต์รับจ้างสาธารณะ” เพื่อให้ครอบคลุมรถประเภทอื่นๆ และนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาก่อนการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.4    :     ประกาศ สกทช. เรื่องหลักเกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
มติที่ประชุม                    เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 3.4 เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    4      :     เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่    4.1   :     รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2548

มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2548 ตามเอกสารที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5      :     เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่    5.1    :    ชี้แจงการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและการไม่ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz

มติที่ประชุม                    เห็นชอบให้ สกทช. มีหนังสือชี้แจง ผลการพิจารณาเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที ทราบ ตามแนวทางที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.2    :     ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
มติที่ประชุม                     เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. …. เฉพาะในประเด็นการจัดสรรค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้ากองทุน เพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... สำหรับประเด็นการกำหนดให้มีผู้แทน สกทช. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรและบริหารเงินกองทุน เห็นว่าไม่สมควรมีผู้แทน สกทช. ในคณะกรรมการ  ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่    5.3    :      ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
มติที่ประชุม        
1. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมาย และค่าธรรมเนียมคำขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ สำหรับระยะ เวลาการอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษมีกำหนด 1 ปี
2. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ให้กับพรรคไทยรักไทย สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษมีกำหนด 1 ปี

ระเบียบวาระที่   5.4    :     แนวทางการปฏิบัติงานของ สกทช.
                เนื่องจากเป็นเรื่องสืบเนื่องจากวาระประธานแจ้ง  ซึ่ง กทช. หลายท่านได้หยิบยกแนวทางการปฏิบัติงานของ สกทช. ในเรื่องต่างๆ  ให้ที่ประชุมพิจารณา
1.  การเผยแพร่ความรู้ด้านกิจการโทรคมนาคม และประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานของ สกทช. 
1.ขอให้สำนักงาน กทช. บันทึกเสียงสาระที่สำคัญ ๆ จากการสัมมนาในแต่ละครั้ง โดยขอให้ประสานกรมประชาสัมพันธ์จัดหาช่วงเวลาออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เหมาะสม ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อถ่ายทอดความรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการทำงานที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสำนักงาน กทช. โครงการนี้ควรจัดทำเดือนละ 1 ครั้ง
2. ในการนำสาระสำคัญจากการสัมมนา หรือการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กทช.ออกอากาศรายการวิทยุ   ให้รวบรวมทำสถิติผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนว่า ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวใด  ช่วงเวลาใดบ้าง และรายงานให้ กทช.ทราบ
2. ระบบบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน กทช.
                     ขอให้สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีอัตราเงินเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และโปร่งใส ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำกัน และให้นำระบบบัญชีอัตราเงินเดือนเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งให้พิจารณาเตรียมการล่วงหน้าเรื่องการปรับเงินเดือนประจำปีด้วย
3.  การบริหารงานบุคคล
                      ขอให้สำนักงานฯ พิจารณาแก้ไขปัญหาพนักงานสายธุรการที่มีข้อจำกัดในเรื่องความก้าวหน้าในการเปลี่ยนสายงาน ให้ได้รับความเป็นธรรมเหมือนสายงานอื่น ๆ เพราะระบบงานธุรการและงานสารบรรณมีความสำคัญมาก หากเจ้าหน้าที่ธุรการไม่มีความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณอย่างเพียงพอในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทำให้การส่งเรื่องถึงผู้ที่รับผิดชอบมีความล่าช้า อาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้
4.  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ คณะกรรมการ กทช. ประจำปี พ.ศ. 2548
                      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการ กทช. ประจำปี พ.ศ. 2548 ที่จะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ขอให้สำนักงานฯ เร่งดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่ การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549  การปรับปรุงโครงสร้าง ระบบบัญชี และระบบงบประมาณ ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้  ต้องจัดทำให้มีความกระชับ กะทัดรัด มีตัวเลขแสดงให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนการจัดประชุม กทช.   การประชุมสำนัก  รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ตามอำนาจหน้าที่  จำนวนประกาศ กทช. และจำนวนประกาศสำนักงาน กทช. ที่จัดทำ จำนวนใบอนุญาตประกอบกิจการ และ Internet ที่อนุญาต รวมถึงข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลัง งบประมาณของสำนักงานฯ   ข้อมูลการประชุมกับต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือจาก World Bank   เป็นต้น
5.  การจัดบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน กทช.
                        ขอให้สำนักงานฯ จัดบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน กทช.  ในเรื่องภารกิจหน้าที่ของ กทช. รวมทั้งประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบทบาทหน้าที่ของตนเองและองค์กร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นของ กทช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC