สรุปมติที่ประชุม กทช. 51/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 51/2548
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่    1    :      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน     ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 4 เรื่อง ดังนี้
1. ในกรณีที่มีคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ มาเยี่ยมเยียน กทช. ขอให้      สกทช. ติดตามข้อมูลรายละเอียด และจัดทำสรุปประเด็นการอภิปรายและการตอบข้อซักถามทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นเยี่ยมเยียนเสนอให้ กทช. รับทราบด้วย
2. ขอให้ สกทช. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด กรณี บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด หรือ ยูคอม ขายหุ้นสื่อสารให้ บริษัท เทเลนอร์ จำกัด รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย
3. ขอให้ สกทช. ตรวจสอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม ในกรณีที่สั่งการให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ดำเนินการว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร ปัจจุบันคณะกรรมาธิการที่กำกับดูแลองค์กรอิสระอยู่ในระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ สกทช. ขอให้ สกทช. จัดเตรียมรายละเอียด ประเด็นสำคัญๆ ที่คาดว่าจะต้องชี้แจง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตอบข้อซักถามด้วย
4. วันนี้ช่วงประมาณเวลา 14.00 น. บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเข้าพบ ประธาน กทช. หาก กทช.ท่านใดไม่ติดภารกิจ ขอเชิญร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่   2    :    เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   2.1 :     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้ สกทช. จัดทำระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ... โดยแก้ไขปรับปรุงจากระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ อาทิ การกำหนดให้สมาคมเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ และการกำหนดคำนิยามของพนักงานวิทยุคมนาคมให้เหมาะสมเป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาพร้อมร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยต่อไปในระยะยาว โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนให้มีความสนใจและเข้าร่วมในกิจการวิทยุสมัครเล่น การสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่ายความสัมพันธ์ให้กับนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยให้เน้นการพัฒนาให้เป็นนักวิทยุสมัครเล่นจริงๆ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงอาสาสมัครอย่างเดียวเท่านั้น
3. ให้ยกเลิกการจัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ถือเป็นนโยบาย ให้ สกทช. รับไปปฏิบัติเป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่    2.2     :     การหารือประเด็นข้อกฎหมายของการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม                      เห็นชอบแนวทางที่ 2 เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ รับผิดชอบชำระค่าเลขหมายต่อ กทช. และไม่พิจารณาถึงสัญญาร่วมการงานของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวตามที่ สกทช. เสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม และข้อ 14 ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ทั้งนี้โดยให้  สกทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ บมจ.ทีโอที และบริษัทคู่สัญญาร่วมการงานที่ได้มีหนังสือหารือมายัง กทช. ต่อไป

ระเบียบวาระที่     2.3    :     บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ขอให้ยืนยันความเข้าใจของบริษัทในประเด็นการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที
มติที่ประชุม          
1. เห็นชอบและมอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือแจ้ง บจ.ทีเอ   ออเร้นจ์ ยืนยันว่าอำนาจการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเป็นของ กทช.แต่การจัดสรรเลขหมายของ บมจ.ทีโอที เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เดิมที่มีอยู่โดยมีวัตถุ-ประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตามที่ สกทช.   เสนอ
2. เห็นชอบในหลักการแนวทางการตอบหนังสือของ กทช. ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับ กทช. ต่อไป ดังนี้
2.1 หาก กทช.ท่านใดประสงค์จะตอบหนังสือที่มีผู้ร้องเรียนเป็นการส่วนตัว หนังสือ ที่ตอบจะต้องไม่เป็นลักษณะคำสั่งทางปกครอง แต่หาก กทช.ตอบในลักษณะ คำสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงลำพัง โดยไม่ผูกพันคณะกรรมการ กทช.
2.2 การตอบหนังสือให้ทำได้เฉพาะเรื่องที่เป็นความเห็นส่วนตัวและข้อเท็จจริงซึ่ง หาก กทช.ประสงค์จะตอบในลักษณะคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นมติ กทช. ก็เป็น การแจ้งข้อเท็จจริง ซึ่ง กทช. หรือบุคคลภายนอกอื่นก็อาจแจ้งได้เพราะเหตุที่ มติ กทช. เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องเปิดเผยอยู่แล้วตามกฎหมาย
3. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเลขหนังสือส่งออกของ กทช. โดยสำนักงานฯ โดยให้ กทช. ส่ง เรื่องให้ สกทช. เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
4. สำหรับกรณีที่ กทช. แต่ละท่านจัดส่งเรื่องเดียวกันให้ สกทช. รับไปดำเนินการนั้น ให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าวโดยทันทีนับแต่ได้รับเรื่องจาก กทช. ท่านใดท่านหนึ่งในโอกาสแรก

ระเบียบวาระที่    2.4   :      ขอจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุม การจราจรทางน้ำ
มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้ สกทช. มีหนังสือแจ้ง สมาคมเรือไทยยื่นเรื่องขอรับการจัดสรรความถี่วิทยุสำหรับใช้งานเป็นสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมการเดินเรือของภาคเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจราจรทางน้ำเพื่อให้ความเห็นในเบื้องต้นก่อน ตามที่ สกทช. เสนอ และแจ้งคณะอนุกรรมาธิการการตรวจสอบนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เพื่อทราบต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่   2.5     :     ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ไอพี ครอสซิ่ง เอเชีย จำกัด
มติที่ประชุม          
1. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการ พิจารณาและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การออกเป็นระเบียบ กทช.เพื่อ กำกับดูแลการให้บริการในลักษณะ Resale อย่างเหมาะสม ภายใต้การแข่งขันเสรี และเป็นธรรมต่อไปโดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1.1 การพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ก่อน อาทิ ด้านการแข่งขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระยะยาวด้านผลกระทบต่อ ผู้บริโภค ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ตลอดจนผลกระทบกับสัญญาร่วมการงานระหว่างผู้รับสัมปทาน กับ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมาคม เป็นต้น
1.2 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนด “นิยาม” ของการให้บริการแบบ “Resale” ให้ชัดเจน รวมถึงการศึกษาเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนระหว่างการให้บริการแบบ “Resale” และ “Wholesale” ในกิจการโทรคมนาคม เช่นเดียวกับกรณีการ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน (ปตท.) และการกำหนดประเภทและรูปแบบของการให้บริการแบบ “Resale” ด้วย
2. มอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือแจ้งถึง บริษัท ไอพี ครอสซิ่ง เอเชีย จำกัด เพื่อ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตได้รับทราบว่าการขอรับใบอนุญาตของบริษัทฯ ในกรณีการให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (Net 2 Phone Direct และ Global Connect) เข้าข่ายเป็นการให้บริการในลักษณะ Resale โดยนิติบุคคลเป็นผู้ลงทุนให้บริการ จึงถือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ กทช. จำเป็นต้องมีการศึกษาพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลในเรื่องนี้ให้ชัดเจนและรอบคอบก่อน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำไปสู่การจัดทำเป็นระเบียบรองรับอย่างเหมาะสม ภายใต้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ต่อไป

ระเบียบวาระที่   2.6    :     การกำหนดอักษรย่อของ กทช. และสำนักงาน กทช.
               เพื่อให้ กทช. ทุกท่านได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับร่วมกัน จึงเห็นควรนำวาระเพื่อพิจารณาที่ 2.6 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของ กทช. และสำนักงาน กทช. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช.ครั้งต่อไป โดยรอให้ กทช. ที่ไปต่างประเทศ กลับมาก่อน
มติที่ประชุม                    ให้ สกทช. นำเรื่อง การกำหนดอักษรย่อของ กทช. และสำนักงาน กทช. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   3      :     เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   3.1   :     การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา

มติที่ประชุม                   รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    3.2   :     การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ปัญหาการลักลอบให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ปัญหาการลักลอบให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นของ กทช. เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยไม่ให้มีผู้แทนของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ในคณะทำงานดังกล่าว แต่ให้เชิญเข้าร่วมได้ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลตามความเหมาะสมและจำเป็นแล้วแต่กรณี

ระเบียบวาระที่   4     :     เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   4.1  :     สถานทูตสวีเดนขอเชิญ กทช. ศึกษาดูงานด้าน 3G ณ ประเทศสวีเดน

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้ สกทช. ประสานงานกับสถานทูตสวีเดน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเลื่อนกำหนดการศึกษาดูงานออกไปในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.2   :     หารือการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สกทช.
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในเดือนสิงหาคม 2548 จำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนรายเดือนที่ระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สกทช. พ.ศ.2548 สำหรับในเดือนถัดไปให้ได้รับสิทธิค่าตอบแทนในอัตราเต็มเดือน แม้ว่าจะไม่มีการประชุมในเดือนนั้น ๆ หรือกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมก็ตาม  ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนที่ปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่   4.3   :     ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายเดินทางไปเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี ไทย-สหรัฐ รอบที่ 6
มติที่ประชุม                   อนุมัติองค์ประกอบคณะเดินทางและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาจัดทำ เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ รอบที่ 6 ตามที่ สกทช. เสนอ ทั้งนี้  โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นของ กกทช. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

สร้างโดย   - admin NBTC