สรุปมติที่ประชุม กทช. 52/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 52/2548
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่   1    :       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน   ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 3 เรื่อง ดังนี้
1. การจัดสัมมนาของ สกทช. ในครั้งต่อๆ ไป ขอให้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และท่านดิเรกฯ เข้าร่วมด้วย
2. เมื่อวานนี้มีสหกรณ์แท็กซี่ และบริษัทหัวเหว่ย มาอวยพรครบรอบ 1 ปี ซึ่งสหกรณ์แท็กซี่ได้มาร้องเรื่องเลขหมาย 4 หลัก โดยแจ้งว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป
3. ขอความร่วมมือ กทช. และ สกทช. ขอให้ระมัดระวังเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช. รับ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่   2      :       รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1   :       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2548 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548

ลทช.   เนื่องจาก กทช. หลายท่านเพิ่งจะเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 48/2548 สกทช.จึงขออนุญาตเลื่อนวาระ 2.1 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2548 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    2.2    :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2548 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548
ลทช.  เนื่องจาก กทช. หลายท่านเพิ่งจะเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 49/2548 สกทช. จึงขออนุญาตเลื่อนวาระ 2.2 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2548 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    2.3    :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 50/2548 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548
ลทช.    ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 50/2548 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม                      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 50/2548 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่    3       :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    3.1    :     ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการ ทดลองหรือทดสอบ

มติที่ประชุม    
1.  มอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ พิจารณาและวินิจฉัยให้มีความชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของ กทช. ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ กรณีที่ยังไม่มีการจัดตั้ง กสช. กทช.มีอำนาจที่จะดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุในส่วนของกิจการโทรคมนาคมได้หรือไม่ โดยยึดถือภายใต้ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และแผนความถี่วิทยุตามมติ กบถ. เดิม และหากไม่สามารถตั้ง กสช ได้ต่อไปอีก กทช.จะสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้ขัดกับมาตรา 51 (6) และ (16) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ
2. ในระหว่างรอผลการวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามข้อ 1 ให้ สกทช. ไปพิจารณาปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนแตกต่างกันไปตามระดับ หรือประเภทของการทดลองหรือทดสอบ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตสามารถกระทำได้สะดวกรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ ก) การทดลองหรือทดสอบที่กระทำในห้องทดลอง หรือในพื้นที่ที่ไม่มีการรบกวน ข) การทดลองหรือทดสอบที่กระทำอยู่ในวงจำกัดไม่แสวงหากำไร เฉพาะเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยตรง โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และ ค) การทดลองหรือทดสอบที่กระทำในวงกว้างเพื่อการพาณิชย์ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ

ระเบียบวาระที่     3.2    :      การกำหนดอักษรย่อของ กทช. และสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม                       การกำหนดอักษรย่อของ กทช. ขอให้ กทช. ทุกท่านได้มีส่วนร่วมพร้อมกันในการพิจารณาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยยึดถือคำย่อตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการกำหนดอักษรย่อในส่วนการดำเนินงานของ สกทช.เองนั้น เป็นเรื่องการบริหารงานภายใน ให้ สกทช.ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และเมื่อได้ข้อยุติทั้งหมดแล้ว ให้ สกทช.ดำเนินการร่างประกาศเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมดในเรื่องนี้ต่อไป

ระเบียบวาระที่    3.3    :       การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท เวิลด์เว็บ จำกัด
มติที่ประชุม                       อนุมัติให้ออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท เวิลด์เว็บ จำกัด ได้ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ ทั้งนี้เมื่อสำนักงาน กทช. มีหนังสือตอบอนุญาตให้ระบุข้อสังเกตในเรื่องฐานะทางการเงิน และผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องของบริษัทที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ในอนาคต

ระเบียบวาระที่    3.4    :      การลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลสรุปให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) สมัยหน้า เพื่อเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณาการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
2. ให้สำนักงาน กทช. ประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อหารือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันถึงบทบาทและขอบเขตการดำเนินงาน ระหว่าง 2 หน่วยงาน ว่าด้วยกิจกรรมระหว่างประเทศให้เกิดความชัดเจนด้วย

ระเบียบวาระที่    3.5    :      แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม
มติที่ประชุม        
1.  เห็นชอบในหลักการแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการและค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่ สกทช. เสนอ โดยในการจัดทำรายละเอียดของ TOR สำหรับการจ้างที่ปรึกษานั้น ให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานเฉพาะหน้าที่สมควรเร่งดำเนินการก่อนได้แก่ เรื่อง Interconnection Charge และเรื่อง Capacity Building ในระยะสั้น รวมทั้งควรเพิ่มในเรื่องการจัดทำ Benchmark ไว้ด้วย ทั้งนี้ โดยให้เร่งจัดทำรายละเอียด TOR พร้อมวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2548 โดยเร็วด้วย
2. มอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและครบถ้วนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญๆ อาทิ การใช้วิธี National Offering ในการคัดเลือกที่ปรึกษา เหตุผลที่ชัดเจนในความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา และการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง Cost และ Tariff รวมทั้ง การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นเป็นต้น

ระเบียบวาระที่    3.6     :      ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2549-2551
ลทช.   เนื่องจากวาระที่ 3.6 ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2549-2551 มีเนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก สกทช. จึงขออนุญาตนำเรื่อง ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2549-2551 เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อที่ กทช.จะได้ศึกษาพิจารณาเป็นการล่วงหน้าให้เกิดความรอบคอบและชัดเจนยิ่งขึ้นในการให้ข้อคิดเห็นและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
มติที่ประชุม                     ให้ สกทช. นำเรื่อง ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2549-2551 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    3.7    :     ร่างแผนความถี่วิทยุ
ลทช.     เนื่องจากวาระที่ 3.7 ร่างแผนความถี่วิทยุ มีเนื้อหาสาระและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก สกทช. จึงขออนุญาตนำเรื่อง ร่างแผนความถี่วิทยุ เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อ กทช. จะได้ศึกษาพิจารณาเป็นการล่วงหน้าให้เกิดความรอบคอบและชัดเจนยิ่งขึ้นในการให้ข้อคิดเห็นและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
มติที่ประชุม                    ให้ สกทช. นำเรื่อง ร่างแผนความถี่วิทยุ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่   3.8    :      แนวทางการดำเนินงานของ กทช. ปี 2549
มติที่ประชุม      
1.   เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการดำเนินการของ กทช. ปี 2549 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบแนวทางดังกล่าวให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายหลักประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ของ สกทช. ให้สามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การกำหนดมาตรฐานด้านการกำกับดูแลทางเทคนิค กิจกรรมระหว่างประเทศ และการดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการร่วมฯ เป็นต้น
2. ให้สำนักงาน กทช. เตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ในปี 2548 เพื่อเสนอรัฐสภา และ ครม. รวมทั้งการรายงานการบริหารคลื่นความถี่ ในฐานะ กทช. และคณะกรรมการร่วมฯ ด้วย

ระเบียบวาระที่   3.9    :      ชี้แจงกรณีตอบข้อร้องเรียน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                     มอบหมายให้ กทช. รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในการตอบข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่อาจเกี่ยวพันกับ กทช. ต้องหารือกับ กทช. ในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อันอาจนำไปสู่กระบวนการฟ้องร้องโดยไม่จำเป็น

ระเบียบวาระที่    3.10  :      บรรษัทภิบาลกับภาคธุรกิจโทรคมนาคม
มติที่ประชุม      
1.  รับทราบการเสนอผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง บรรษัทภิบาลกับภาคธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคมไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไป ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานกับสื่อโทรทัศน์เพื่อนำเสนอหัวข้อดังกล่าว โดยมี กทช.เศรษฐพรฯ กทช.สุธรรมฯ และ ลทช. ร่วมรายการเพื่อเป็นการยืนยันถึงหลักการทำงานของ กทช. ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่   3.11   :       การควบรวมกิจการ
มติที่ประชุม      
1.   รับทราบประเด็นทางกฎหมายของการควบรวมกิจการและการครอบงำกิจการจากผลการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการที่จะปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2544 ในเรื่องการประกอบกิจการโทรคมนาคมของคนต่างด้าวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ
2. เห็นด้วยถึงความจำเป็นที่จะต้องกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกรณีการครอบงำกิจการ และแนวทางการเยียวยาผลที่จะเกิดจากการครอบงำนั้น โดยพิจารณาบนหลักของความเหมาะสมและความพอดี รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับ ทุกฝ่ายด้วย ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช. ภายใต้การปรึกษาหารือร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ รับไปพิจารณาดำเนินการโดยเร่งพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในเรื่องนี้ พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม ตลอดจนข้อเสนอแนะมาตรการที่ได้จากผลการประชุมหารือเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นดังกล่าวรับไปดำเนินการด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่    4    :      เรื่องเพื่อทราบ
                                         (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่    5    :      เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่    5.1 :       รายงานความก้าวหน้าของการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสารและโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน

มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำ หลักเกณฑ์และรูปแบบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม สื่อสารและโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.2    :     ผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนของ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                    มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ รวมทั้งประเด็นทางกฎหมายในรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนก่อนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกอบการ ทั้งผู้รับใบอนุญาต รวมถึงคู่สัญญาร่วมการงาน แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ระเบียบวาระที่    5.3   :     ขออนุมัติบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อตอบปฏิเสธการแต่งตั้ง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เนื่องจาก กทช. เป็นองค์กรอิสระจึงไม่เหมาะสม ทั้งนี้ขอให้แจ้งขอบคุณและยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไปด้วย ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. ให้เป็นหลักการสำหรับ สกทช. ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ในเรื่องการอนุมัติให้พนักงาน กทช. ไปเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ชุดต่างๆ ด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.4    :     การอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลหลักสูตร Effective Regulation in a Broadband World การประชุม GSR ครั้งที่ 6 การประชุม WSIS ช่วงที่ 2 การประชุมความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ด้านการไปรษณีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 และการดูงาน ณ สหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
มติที่ประชุม                    อนุมัติให้ กทช.สุธรรมฯ และ ลทช. เข้าร่วมการอบรม การประชุมและการศึกษาดูงานได้ตามที่ สกทช. เสนอ ดังนี้
1. การอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลหลักสูตร Effective Regulation in a Broadband World ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2548 ร่วมการประชุม GSR ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2548 และการประชุม WSIS ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2548 ณ ประเทศตูนิเซีย
2. การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ด้านการไปรษณีย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
3. การไปศึกษาดูงาน ณ OFCOM และ Competition Commission (CC) ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 16–19 พฤศจิกายน 2548 และ EU Head Office ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 23–25 พฤศจิกายน 2548

ระเบียบวาระที่   5.5    :        ขออนุมัติการเดินทางไปประชุม ณ    ต่างประเทศ
มติที่ประชุม                       อนุมัติให้ กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ ร่วมการประชุม GSR ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2548 และการประชุม WSIS ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงตูนีส ประเทศตูนิเซีย เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้าน 3G ณ ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2548 และเดินทางไปดูงาน Operator Clearing House ที่ประเทศ Luxemburg ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 และ INTUG/EU HO ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ร่วมกับคณะของ กทช.สุธรรมฯ ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ขอให้พิจารณากำหนดตัวบุคคลและจำนวน พนักงาน กทช. ที่รับผิดชอบด้าน 3G ให้ร่วมเดินทางไปด้วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นสำคัญ

ระเบียบวาระที่   5.6    :     ข้อเสนอของ สกทช. เกี่ยวกับการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIC ครั้งที่ 34
มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบกำหนดสถานที่จัดการประชุม AIC ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2548  
2. เห็นชอบหัวข้อ New Technologies and Convergence Policies in Asia สำหรับการประชุม Special Session
3. เห็นชอบองค์ประกอบคณะทำงานการจัดประชุมตามที่ สกทช. เสนอ
4. ให้ สกทช. มีหนังสือแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือให้สำนักงาน ประชาสัมพันธ์เขตสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และบันทึกการประชุมดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่    5.7    :      การรับเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มศึกษาของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F-WP8F)
มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้จัดการประชุมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R) กลุ่มศึกษาที่ 8 (Working Party 8F-WP8F) ที่โรงแรม Landmark, Bangkok ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.8    :     ขออนุญาตใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานโครงการตามพระราชดำริ
มติที่ประชุม                     อนุมัติในหลักการให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ความถี่วิทยุ 2.4–2.5 GHz และใช้งานเครื่องวิทยุโทรคมนาคมที่กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกไม่เกิน 35 dBm (3.162 W) ได้ โดยมอบหมายให้ สกทช.ประสานงานกับมูลนิธิชัยพัฒนา ให้จัดส่งข้อมูลประกอบคำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุมาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อไป ตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ความถี่สำหรับโครงการนี้ ให้กับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย

ระเบียบวาระที่   5.9    :     การจัดแข่งขันกีฬา การจัดเตรียมของขวัญที่ระลึก และการจัดเลี้ยง สังสรรค์ปีใหม่
มติที่ประชุม                    รับทราบตามที่ ลทช. เสนอในเรื่องการจัดแข่งขันกีฬา การจัดเตรียมของขวัญที่ระลึก และการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมอบหมาย สกทช. ไปพิจารณาดำเนินการใน รายละเอียดต่อไปได้

สร้างโดย   - admin NBTC